Άρθρο 23 Ανάκτηση αποβλήτων   (Άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 

 1. Ο παράγωγος ή ο κάτοχος των αποβλήτων υποβάλλει τα απόβλητα σε εργασίες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή άλλες εργασίες ανάκτησης, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 35.
 2. Εφόσον απαιτείται για τη συμμόρφωση προς την παρ. 1 και για τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, της ανακύκλωσης και άλλων εργασιών ανάκτησης, τα απόβλητα συλλέγονται χωριστά και δεν αναμιγνύονται με άλλα απόβλητα ή με άλλα υλικά με διαφορετικές ιδιότητες.
 3. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται παρεκκλίσεις από την παρ. 2, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους όρους:

α) η κοινή συγκέντρωση ορισμένων τύπων αποβλήτων δεν επηρεάζει τη δυνατότητά τους να υποβάλλονται σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή άλλες εργασίες ανάκτησης, σύμφωνα με το άρθρο 4 και το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται με τις εργασίες αυτές είναι συγκρίσιμης ποιότητας με εκείνο που επιτυγχάνεται με τη χωριστή συλλογή,

β) η χωριστή συλλογή δεν παράγει τα καλύτερα δυνατά περιβαλλοντικά αποτελέσματα λαμβανομένων υπόψη των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της διαχείρισης των σχετικών ροών αποβλήτων,

γ) δεν είναι τεχνικά εφικτή η χωριστή συλλογή στο πλαίσιο των ορθών πρακτικών συλλογής των αποβλήτων,

δ) η χωριστή συλλογή θα είχε δυσανάλογο οικονομικό κόστος, λαμβανομένων υπόψη του κόστους από τις επιπτώσεις της συλλογής και επεξεργασίας ανάμικτων αποβλήτων στο περιβάλλον και στην υγεία, των δυνατοτήτων για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων, των εσόδων από τις πωλήσεις δευτερογενών πρώτων υλών, καθώς και από την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.

 1. Απαγορεύεται η αποτέφρωση αποβλήτων που έχουν συλλεχθεί χωριστά για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και για ανακύκλωση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25 και την παρ. 1 του άρθρου 50, με εξαίρεση τα απόβλητα που προκύπτουν από μεταγενέστερη επεξεργασία των χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων, για τα οποία η αποτέφρωση παράγει τα καλύτερα δυνατά περιβαλλοντικά αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 4.
 2. Εφόσον απαιτείται συμμόρφωση προς την παρ. 1 και για τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της ανάκτησης, οι παραγωγοί και κάτοχοι αποβλήτων λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, πριν από ή κατά τη διάρκεια της ανάκτησης, για την απομάκρυνση των επικίνδυνων ουσιών, των προσμίξεων και των στοιχείων επικίνδυνων αποβλήτων, με σκοπό την επεξεργασία τους σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 35. Για την εφαρμογή της παρούσας, η υποχρέωση λήψης αναγκαίων μέτρων τίθεται προς τους παραγωγούς και κατόχους αποβλήτων από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα είναι κατηγορίας Α1 ή Α2 του ν. 4014/2011 (Α’ 209).
 3. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων όσον αφορά στα αστικά απόβλητα και τα βιολογικά απόβλητα, μεταξύ άλλων σχετικά με την υλική και εδαφική κάλυψη της χωριστής συλλογής και τις εξαιρέσεις δυνάμει της παρ. 3.

 

 

 • 10 Ιουνίου 2021, 15:05 | Άννα Λεκατσά

  Προτείνεται η σύνδεση της υποχρέωσης με τους υπoχρεωση του άρθρου 20 ανωτέρω (επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο δραστηριότητας άνω των €500.000)

 • 10 Ιουνίου 2021, 10:29 | ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΔΣΑ

  Άρθρο 23, παρ. 4. Η διατύπωση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποτέφρωσης των σύμμεικτων α.σ.α. Καλό θα ήταν η διατύπωση να συμπεριλάβει και την απαγόρευση αποτέφρωσης των σύμμεικτων, πριν υποστούν μηχανική επεξεργασία διαλογής.

 • 9 Ιουνίου 2021, 13:22 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

  Θα ήταν χρήσιμο εργαλείο η προετοιμασία απο το ΥΠΕΝ κι εν συνεχεία η διανομή ενός Πρακτικού Οδηγού (πλήρως εικονογραφημένου) προς τους Παραγωγούς για τις ορθές πρακτικές επί της χωριστής συλλογής στις εγκαταστάσεις τους.

 • Άρθρο 23, ανάκτηση αποβλήτων
  Ο μόνος κανόνας για την παρέκκλιση από το άρθρο 2 θα πρέπει να είναι η μη ύπαρξή στην Ευρωπαϊκή αγορά διαθέσιμης τεχνολογίας που θα καθιστά εφικτή τη χωριστή συλλογή στο πλαίσιο των ορθών πρακτικών συλλογής των αποβλήτων