Άρθρο 27 Χωριστή συλλογή και ανακύκλωση στις σχολικές μονάδες και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Παρ. 1 άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί από την περ. β’ της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Από 1ης.9.2021 κάθε δημόσια και ιδιωτική σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαθέτει κάδους ή περιέκτες σε συγκεκριμένα σημεία του σχολικού συγκροτήματος για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων των ακόλουθων ρευμάτων, με σκοπό την ανακύκλωση:
α) έντυπου χαρτιού και αποβλήτων συσκευασιών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 80,
β) βιοαποβλήτων,
γ) ηλεκτρικών στηλών.
Αρμόδιοι για την προμήθεια και τοποθέτηση των κάδων και περιεκτών στις δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 1 είναι ο.τ.α. α’ βαθμού ενώ για τις αντίστοιχες ιδιωτικές σχολικές μονάδες, οι ιδιοκτήτες αυτών. Αρμόδιοι για τη συλλογή των αποβλήτων της παρ. 1 είναι οι ο.τ.α. α’ βαθμού, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 2939/2001 (Α’ 179).
3. Οι φορείς της γενικής Κυβέρνησης οργανώνουν τη χωριστή συλλογή χαρτιού, με σκοπό την ανακύκλωση, εντός των κτιρίων στα οποία στεγάζονται ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων για τα οποία φέρουν την ευθύνη λειτουργίας. Το χωριστά συλλεγέν χαρτί παραδίδεται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες.

 • 10 Ιουνίου 2021, 12:03 | COMBATT A.E.

  Προτείνεται να αναφέρεται στο σημείο 1γ) «φορητών ηλεκτρικών στηλών»

 • 10 Ιουνίου 2021, 11:27 | ΗΛΙΑΣ ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ

  Δεδομένου ότι βαδίζουμε σε μια ψηφιακή εποχή όπου το σύνολο των μαθητών χρησιμοποιεί για την εκπαίδευση ηλεκτρονικά μέσα, κυρίως μετά την πανδημία COVID-19 και την πλήρη εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης, θα πρέπει στην παρ. 1 να προστεθεί και σημείο δ) Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για την συλλογή και αυτών των αποβλήτων που δύναται να παραχθούν τόσο κατά την χρήση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μέσων στην εκάστοτε σχολική μονάδα από το ανθρώπινο δυναμικό όσο και από τους μαθητές.
  Επιπροσθέτως στο σημείο που αναφέρεται «Αρμόδιοι για τη συλλογή των αποβλήτων της παρ. 1 είναι οι ο.τ.α. α’ βαθμού, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 2939/2001 (Α’ 179)» θα πρέπει να προστεθεί «ή οι συμβεβλημένες με τα εγκεκριμένα ΣΣΕΔ εταιρείες συλλογής των εν λόγω αποβλήτων»

 • 9 Ιουνίου 2021, 16:14 | ΚΕΔΕ

  Το σκεπτικό του άρθρου αυτού μας βρίσκει σύμφωνους. Ωστόσο, για ακόμη μια φορά οι Δήμοι καλούνται να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που δημιουργούνται σε διάστημα 3 μηνών που ενδεχομένως έως τη δημοσίευση του Σχεδίου Νόμου σε ΦΕΚ να είναι πολύ μικρότερο. Πλέον αυτών οι Δήμοι επωμίζονται τα κόστη εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων.

 • 9 Ιουνίου 2021, 15:03 | ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Έχω ξανά αναφέρει σε παραπλήσια θέματα στην τωρινή διαβούλευση. ότι ο βασικός σκοπός της διαχείρισης των αποβλήτων είναι η αύξηση της ανακύκλωσης και τα μέτρα που πρέπει να θεσπιστούν αφοράν την διαλογή στην πηγή (Δσπ), με την χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων και επιπλέον βιοαποβλήτων, ηλεκτρικών ειδών, συνολικά έξη (6) ρεύματα. Από αυτή την πρόβλεψη δεν πρέπει να εξαιρεθούν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, εκπαιδευτήρια φροντιστήρια, σχολές και Πανεπιστήμια (πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η αναφορά όπως του υπό διαβούλευση άρθρου, στην διάθεση κάδου για την χωριστή συλλογή, ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ, εκτός του κάδου για έντυπο χαρτί, βιοαπόβλητα και ηλεκτρικών στηλών, οδηγεί στην χρήση ΕΝΟΣ ΚΑΔΟΥ, για την από κοινού συλλογή των γυαλιών – πλαστικών – μετάλλων. Η ευρωπαϊκή Οδηγία αναφέρει ρητά χωριστά ρεύματα, για χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο και βιοαπόβλητα – ηλεκτρικα είδη κλπ. Η διατήρηση του κάδου ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ, έχει αποδειχθεί ως αναποτελεσματική και καθώς τα σχολεία αποτελούν σημεία ευαισθητοποίησης και ειδικά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί να τοποθετηθεί και διατηρηθεί αυτός ο κάδος ειδικά εκεί όπου εκπαιδεύεται/διαμορφώνετε, ένας νέος μικρός πολίτης, τι ευαισθησία θα αποκτήσει στην μετέπειτα πορεία του.
  Τέτοιες παραλείψεις στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο θα πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς και να συμπληρωθεί κατάλληλα, ότι στα σχολεία, σχολές, πανεπιστήμια κλπ, όλων των βαθμίδων δημόσια και ιδιωτικά, πρέπει να τοποθετηθούν επαρκούς χωρητικότητας και κατάλληλοι κάδοι /περιέκτες, ώστε να αποθηκεύονται τα έξη (6) αναφερόμενα ρεύματα αποβλήτων (χαρτί έντυπο – πλαστικό-γυαλί – μέταλλο – βιοαπόβλητο – ηλεκτρικών ειδών), τα οποία προκύπτουν από τους χρήστες των ιδρυμάτων αυτών.

  (ΕΠΝΑΛΗΨΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΔΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ)

 • 9 Ιουνίου 2021, 12:12 | ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

  Πρέπει στο χώρο της εκπαίδευσης να τοποθετηθούν τουλάχιστον 4 ρεύματα ανακύκλωσης. Το χαρτί να είναι ξέχωρο από τις συσκευασίες, αν και θεωρούμε ότι είναι δόκιμο να υπάρχουν έξη (6) ρεύματα αποβλήτων :χαρτί έντυπο – πλαστικό-γυαλί – μέταλλο – βιοαπόβλητο – ηλεκτρικά είδη, στο πλαίσιο της δημιουργίας περιβαλλοντικής ευθύνης στη νέα γενιά και ομαλή προσαρμογή στην υποχρεωτική διαχείριση των αποβλήτων όπως απορρέει από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.

  Στο παρόν άρθρο πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης, όπως δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, εκπαιδευτήρια φροντιστήρια, σχολές και Πανεπιστήμια και παιδικοί σταθμοί.

 • 9 Ιουνίου 2021, 00:48 | ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Έχω ξανά αναφέρει σε παραπλήσια θέματα στην τωρινή διαβούλευση. ότι ο βασικός σκοπός της διαχείρισης των αποβλήτων είναι η αύξηση της ανακύκλωσης και τα μέτρα που πρέπει να θεσπιστούν αφοράν την διαλογή στην πηγή (Δσπ), με την χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων και επιπλέον βιοαποβλήτων, ηλεκτρικών ειδών, συνολικά έξη (6) ρεύματα. Από αυτή την πρόβλεψη δεν πρέπει να εξαιρεθούν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, εκπαιδευτήρια φροντιστήρια, σχολές και Πανεπιστήμια (πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η αναφορά όπως του υπό διαβούλευση άρθρου, στην διάθεση κάδου για την χωριστή συλλογή <> εκτός του κάδου για έντυπο χαρτί, βιοαπόβλητα και ηλεκτρικών στηλών, οδηγεί στην χρήση ενός κάδου, για την από κοινού συλλογή των γυαλιών – πλαστικών – μετάλλων. Η ευρωπαϊκή Οδηγία αναφέρει ρητά χωριστά ρεύματα, για χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο και βιοαπόβλητα – ηλεκτρικα είδη κλπ. Η διατήρηση του κάδου <> έχει αποδειχθεί ως αναποτελεσματική και καθώς τα σχολεία αποτελούν σημεία ευαισθητοποίησης και ειδικά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί να τοποθετηθεί και διατηρηθεί αυτός ο κάδος ειδικά εκεί όπου εκπαιδεύεται/διαμορφώνετε, ένας νέος μικρός πολίτης, τι ευαισθησία θα αποκτήσει στην μετέπειτα πορεία του.
  Τέτοιες παραλείψεις στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο θα πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς και να συμπληρωθεί κατάλληλα, στα σχολεία, σχολές, πανεπιστήμια κλπ, όλων των βαθμίδων δημόσια και ιδιωτικά, πρέπει να τοποθετηθούν επαρκούς χωρητικότητας και κατάλληλοι κάδοι /περιέκτες, ώστε να αποθηκεύονται τα έξη (6) αναφερόμενα ρεύματα αποβλήτων (χαρτί έντυπο – πλαστικό-γυαλί – μέταλλο – βιοαπόβλητο – ηλεκτρικών ειδών), τα οποία προκύπτουν από τους χρήστες των ιδρυμάτων αυτών.

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ