Άρθρο 45 Σήμανση επικίνδυνων αποβλήτων (Άρθρο 19 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

1. Κατά τη συλλογή, τη μεταφορά και την προσωρινή αποθήκευσή τους, τα επικίνδυνα απόβλητα συσκευάζονται και σημαίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα:
α) στον ν. 1741/1987 (Α’ 225) και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και των συναρμοδίων υπουργών.
β) στην υπό στοιχεία ΑΣ4.1/ΟΙΚ.45573/3719/2008 (Β` 1874) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ4.2/18960/1446/19.6.2001 (Β` 778) κοινής υπουργικής απόφασης για την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία 2006/90/ΕΚ (L 305) για την έβδομη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 96/49/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών – μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως εκάστοτε ισχύει,
γ) στην υπ` αρ. 1218.74/01/1995 (Β` 531) απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, με την οποία εντάσσεται στην εθνική νομοθεσία ο διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (IMDG),
δ) στον ν. 211/1947 (Α` 35και την υπό στοιχεία ΥΠΑ/Δ2/11894/3631/2007 (Β` 549) απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας «Υιοθέτηση του Παραρτήματος (Annex) 18, έκδοση 3η, τροποποίηση όγδοη του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας περί «Ασφαλούς αερομεταφοράς επικίνδυνων υλικών» το οποίο έχει εκδοθεί βάσει της Σύμβασης του Σικάγου,
2. Όταν μεταφέρονται επικίνδυνα απόβλητα στο εσωτερικό της χώρας, συνοδεύονται από έγγραφα αναγνώρισης, που μπορεί να υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή, και τα οποία περιέχουν τα ενδεδειγμένα δεδομένα που εκτίθενται στο Παράρτημα IB του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

  • 9 Ιουνίου 2021, 18:33 | Ευστράτιος Δαβάκης

    Δεν είναι σαφές αν με διατύπωση του άρθρου προβλέπεται η σήμανση των αποβλήτων και με τους κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτου (ΕΚΑ). Σημειώνεται ότι έλεγχος ύπαρξης και διαχείρισης (π.χ. αποθήκευσης εν αναμονή περαιτέρω επεξεργασίας ή μεταφοράς) επικινδύνων αποβλήτων στις εγκαταστάσεις που λαμβάνουν περιβαλλοντική αδειοδότηση γίνεται κατά τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις κυρίως τους κωδικούς ΕΚΑ που αναφέρονται στην ΑΕΠΟ ή στις άδειες συλλογής και μεταφοράς.