Άρθρο 28 Πρόβλεψη χώρου στις νέες οικοδομές για τη συλλογή και αποθήκευση των αστικών αποβλήτων (Παρ. 1 άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί από την περ. β’ της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. α) Σε όλα τα νέα κτίρια, για τα οποία εκδίδεται άδεια δόμησης μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξασφαλίζεται κατάλληλος χώρος, ανοιχτός ή κλειστός, εντός ή εκτός του κτιρίου, για τη συλλογή και αποθήκευση των αποβλήτων, προσβάσιμος από τον δρόμο για την αποκομιδή.
β) Ο χώρος της περ. α) είναι επαρκούς χωρητικότητας, ώστε να αποθηκεύει σε κατάλληλους περιέκτες τουλάχιστον τέσσερα (4) ρεύματα αποβλήτων, τα οποία παράγονται από τους χρήστες του κτιρίου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξειδικεύονται οι προδιαγραφές καταλληλότητας των χώρων, καθώς και των περιεκτών των αποβλήτων της παρ. 1 και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 • 10 Ιουνίου 2021, 09:06 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

  Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (υπεραγορές, καταστήματα τροφίμων και ποτών) θα πρέπει να υπάρξει εξειδίκευση προδιαγραφών καταλληλότητας των χώρων καθώς και των περιεκτών των αποβλήτων.

 • 9 Ιουνίου 2021, 23:47 | ΔΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Προϋπόθεση για την επιτυχή διαχείριση των οικιακών αποβλήτων είναι η δυνατότητα να μετέχουν στην διαλογή στην πηγή όσο το δυνατόν περισσότερα νοικοκυριά, συνεπώς η υποχρεωτική πρόβλεψη χώρου τουλάχιστον δυο ρευμάτων στα ήδη υπάρχοντα κτήρια είναι απαραίτητη. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει να αξιολογείται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του οικείου Δήμου. Τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος (ΔσΠ) που υλοποιήθηκε στον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου είναι εξαιρετικά και η εμπειρία που αποκτήθηκε συνηγορεί στην παραπάνω παρατήρηση ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή οποιασδήποτε προσπάθειας.

 • 9 Ιουνίου 2021, 14:45 | ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

  Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου από τις 9.11.2020 εφαρμόζει πιλοτικό πρόγραμμα ΔσΠ σε συγκεκριμένη περιοχή του, με την εθελοντική συμμετοχή των κατοίκων αυτής για τη διαχείριση δυο ρευμάτων ανακύκλωσης, των οικιακών βιοαποβλήτων και των ανακυκλώσιμων υλικών με την μέθοδο πόρτα – πόρτα, με πολύ καλά αποτελέσματα.

  Συνεπώς έχουμε διαπιστώσει τα προβλήματα που έχει το πρόγραμμα ΔσΠ και ενδεικτικά αναφέρουμε σε μερικές περιπτώσεις την δυσκολία στην σύμφωνη γνώμη της τοποθέτησης των κάδων στον κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικιών.

  Είναι σημαντικό και απαραίτητο να αναφερθεί στο άρθρο, η υποχρεωτική τοποθέτηση των δυο τουλάχιστον ρευμάτων να γίνεται στην πρασιά ή τον κοινόχρηστο χώρο που μπορεί να έχουν οι υπάρχουσες πολυκατοικίες – μονοκατοικίες.
  Στις περιπτώσεις του πυκνού δομικού ιστού, να υπάρχει αναφορά τοποθέτησης των κάδων των δυο τουλάχιστον ρευμάτων, σε σημεία του δρόμου σε σχέση με τα νοικοκυριά που θα εξυπηρετούν.

  Είναι απαραίτητο και αναγκαίο να υπάρχει στον νόμο η υποχρεωτική υποβολή του ανώτερου προστίμου για την μη συμμετοχή στη ΔσΠ (ύπαρξη τουλάχιστον 2 ρευμάτων ανακύκλωσης), το οποίο θα ορίζεται από τον οικείο φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω του κανονισμού καθαριότητας αυτού.

 • 9 Ιουνίου 2021, 09:15 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΓΕΝΑΣ

  Πρέπει να συμπληρωθεί και πάλι η υποχρέωση, σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρέπει να εξασφαλισθεί κοινόχρηστος χώρος εντός ή εκτός του κτιρίου για τη συλλογή και αποθήκευση τουλάχιστον δύο (2) ρευμάτων αποβλήτων, για την τοποθέτηση κατάλληλων περιεκτών αποβλήτων, με απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει και ο καφέ κάδος ειδικά των τροφών (Βιοαπόβλητα τροφων).

 • 9 Ιουνίου 2021, 09:31 | ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Άρθρο 28
  H αφαίρεση όλης της παραγράφου 2 του πρώην Άρθρου 29 της πρώην διαβούλευσης 2020,( Σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρέπει να εξασφαλισθεί κοινόχρηστος χώρος εντός ή εκτός του κτιρίου για τη συλλογή και αποθήκευση τουλάχιστον δύο (2) ρευμάτων αποβλήτων, για την τοποθέτηση κατάλληλων περιεκτών αποβλήτων), πρέπει να επανέλθει. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν τέσσερα (4) η τρία (3) αντί δυο (2) τα ρεύματα και για αυτές τις υφιστάμενες οικοδομές, εάν θέλουμε μια ουσιαστική λύση προς την σωστή κατεύθυνση της ανακύκλωσης, με απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει και ο καφέ κάδος των βιοαπαοβλήτων ειδικά των τροφών.

 • 9 Ιουνίου 2021, 08:50 | ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Ως συμπληρωματική αναφέρετε η νέα δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, αλλά παρατηρώ ότι έγιναν και αφαιρέσεις από την προηγούμενη (11ος του 2020) Έγινε αφαίρεση όλης της παραγράφου 2 του πρώην Άρθρου 29 ( Σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρέπει να εξασφαλισθεί κοινόχρηστος χώρος εντός ή εκτός του κτιρίου για τη συλλογή και αποθήκευση τουλάχιστον δύο (2) ρευμάτων αποβλήτων, για την τοποθέτηση κατάλληλων περιεκτών αποβλήτων.) Αναγνωρίζω το γεγονός ότι σε πολλά υφιστάμενα κτίρια (αστικά κέντρα), δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι, για την υποδοχή των δύο ρευμάτων και δεν κάνω αναφορά, στο ανοιχτός ή κλειστός, εντός ή εκτός του κτιρίου, προσβάσιμος από τον δρόμο για την αποκομιδή ή όχι ). Το θέμα είναι ότι πρέπει να ξαναμελετηθεί η επαναφορά της παραγράφου και να γίνει μια πρόβλεψη με αναφορά στο άρθρο αυτό, ότι με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα εξειδικεύονται οι προδιαγραφές καταλληλότητας των χώρων, αποθήκευσης αποβλήτων χρησιμοποιώντας κάποιες παρεκκλίσεις του υπό διαβούλευση άρθρου 23 παρ.3,τουλάχιστον για τις πυκνοδομημένες περιοχές και ας εξαιρεθούν οι απομακρυσμένες και χαμηλού πληθυσμού περιοχές. Σε υφιστάμενα κτίρια όμως και ειδικά σε περιοχές όπου δεν είναι πυκνοκατοικημένες εντός των αστικών ιστών, οργανωμένων δήμων σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και δεν θα αναφερθώ μόνο για την Αθήνα – Θεσσαλονίκη, παραδειγματικά ανά περιοχές, αλλά και για τις υπόλοιπες πόλεις, όπου τα κτίσματα είναι με προκήπια, πρασιές και υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι ακόμη και για την υποδοχή άνω των δύο ρευμάτων, αν και νομίζω ότι πρέπει να γίνουν τέσσερα (4) αντί δυο (2) τα ρεύματα και για αυτές τις υφιστάμενες οικοδομές, εάν θέλουμε μια ουσιαστική λύση προς την σωστή κατεύθυνση της ανακύκλωσης. Νομίζω ότι ο βασικός σκοπός της διαχείρισης των αποβλήτων είναι η αύξηση της ανακύκλωσης και τα μέτρα που πρέπει να θεσπιστούν αφοράν την διαλογή στην πηγή (Δσπ), με την χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων και βιοαποβλήτων από όλους μας σε πρώτο στάδιο και σύντομα, χωρίς βέβαια να πιέζουμε τα πράγματα ώστε να γίνει και υποχρεωτική και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να μην αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και ο καφέ κάδος των βιοαπαοβλήτων ειδικά των τροφών, σύνολο 5 ρεύματα.

 • 9 Ιουνίου 2021, 08:27 | ΣΚΟΡΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  Η Παράγραφο 2 του άρθρου 29 της διαβούλευσης 19-11- 2020.( Σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρέπει να εξασφαλισθεί κοινόχρηστος χώρος εντός ή εκτός του κτιρίου για τη συλλογή και αποθήκευση τουλάχιστον δύο (2) ρευμάτων αποβλήτων, για την τοποθέτηση κατάλληλων περιεκτών αποβλήτων), πρέπει να διατηρηθεί .

 • 9 Ιουνίου 2021, 00:03 | ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Ως συμπληρωματική αναφέρετε η νέα δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, αλλά παρατηρώ ότι έγιναν και αφαιρέσεις από την προηγούμενη (11ος του 2020) Έγινε αφαίρεση όλης της παραγράφου 2 του πρώην Άρθρου 29 ( Σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρέπει να εξασφαλισθεί κοινόχρηστος χώρος εντός ή εκτός του κτιρίου για τη συλλογή και αποθήκευση τουλάχιστον δύο (2) ρευμάτων αποβλήτων, για την τοποθέτηση κατάλληλων περιεκτών αποβλήτων.) Αναγνωρίζω το γεγονός ότι σε πολλά υφιστάμενα κτίρια (αστικά κέντρα), δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι, για την υποδοχή των δύο ρευμάτων και δεν κάνω αναφορά, στο ανοιχτός ή κλειστός, εντός ή εκτός του κτιρίου, προσβάσιμος από τον δρόμο για την αποκομιδή ή όχι ). Το θέμα είναι ότι πρέπει να ξαναμελετηθεί η επαναφορά της παραγράφου και να γίνει μια πρόβλεψη με αναφορά στο άρθρο αυτό, ότι με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα εξειδικεύονται οι προδιαγραφές καταλληλότητας των χώρων, αποθήκευσης αποβλήτων χρησιμοποιώντας κάποιες παρεκκλίσεις του υπό διαβούλευση άρθρου 23 παρ.3, τουλάχιστον για τις πυκνοδομημένες περιοχές και ας εξαιρεθούν οι απομακρυσμένες και χαμηλού πληθυσμού περιοχές. Σε υφιστάμενα κτίρια όμως και ειδικά σε περιοχές όπου δεν είναι πυκνοκατοικημένες εντός των αστικών ιστών , οργανωμένων δήμων σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και δεν θα αναφερθώ μόνο για την Αθήνα – Θεσσαλονίκη, παραδειγματικά ανά περιοχές, αλλά και για τις υπόλοιπες πόλεις, όπου τα κτίσματα είναι με προκήπια, πρασιές, υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι ακόμη και για την υποδοχή άνω των δύο ρευμάτων, αν και νομίζω ότι πρέπει να γίνουν τέσσερα (4) αντί δυο (2) τα ρεύματα και για αυτές τις υφιστάμενες οικοδομές, εάν θέλουμε μια ουσιαστική λύση προς την σωστή κατεύθυνση της ανακύκλωσης. Νομίζω ότι ο βασικός σκοπός της διαχείρισης των αποβλήτων είναι η αύξηση της ανακύκλωσης και τα μέτρα που πρέπει να θεσπιστούν αφοράν την διαλογή στην πηγή (Δσπ), με την χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων και βιοαποβλήτων από όλους μας σε πρώτο στάδιο και σύντομα, χωρίς βέβαια να πιέζουμε τα πράγματα ώστε να γίνει και υποχρεωτική και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να μην αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και ο καφέ κάδος των βιοαπαοβλήτων ειδικά των τροφών, σύνολο 5 ρεύματα.
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ HDH ΥΦΙΣΤΜΕΝΑ ΚΤΗΡΙΑ–ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -4 ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΔΟΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΤΗΡΙΟ -NA ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥς ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ. ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΡΟΜΟ –