Άρθρο 44 Απαγόρευση ανάμειξης επικίνδυνων αποβλήτων (Άρθρο 18 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί από την παρ. 16 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Απαγορεύονται η ανάμειξη μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων και η ανάμειξη επικίνδυνων με άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά. Η απαγόρευση ανάμειξης περιλαμβάνει και την αραίωση επικίνδυνων ουσιών.
2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, επιτρέπεται η ανάμειξη υπό τον όρο ότι:
α) η εργασία ανάμειξης πραγματοποιείται από οργανισμό ή επιχείρηση που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 52,
β) πληρούνται όσα προβλέπονται στο άρθρο 35 και δεν αυξάνονται οι αρνητικές συνέπειες της διαχείρισης των αποβλήτων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, και
γ) η εργασία ανάμειξης ακολουθεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
3. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες περιβαλλοντικές ελεγκτικές αρχές του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) διαπιστώνουν ότι οποιοσδήποτε οργανισμός ή επιχείρηση έχει αναμείξει επικίνδυνα απόβλητα κατά παράβαση του παρόντος, με την επιφύλαξη του άρθρου 66 επιβάλλουν σχέδιο συμμόρφωσης για τη διασφάλιση της πραγματοποίησης διαχωρισμού, εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό και αναγκαίο για τη συμμόρφωση προς το άρθρο 35.
Όταν ο διαχωρισμός δεν είναι αναγκαίος, επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές της παρούσας, με το σχέδιο συμμόρφωσης, η υποβολή των ανάμεικτων αποβλήτων από τον οργανισμό ή την επιχείρηση, προς επεξεργασία σε εγκατάσταση που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 52 για την επεξεργασία τέτοιου μείγματος.