Άρθρο 85 Συστήματα πληροφόρησης και υποβολή στοιχείων  (Άρθρο 12 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί από την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

 

  1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) μεριμνά για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων για τις συσκευασίες και τα απόβλητα των συσκευασιών.
  2. Οι βάσεις δεδομένων της παρ. 1 περιλαμβάνουν τα στοιχεία που βασίζονται στο παράρτημα V του Μέρους Γ’ και παρέχουν πληροφορίες ιδίως ως προς την έκταση, τα χαρακτηριστικά και την εξέλιξη των ροών των συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τον τοξικό ή επικίνδυνο χαρακτήρα των υλικών συσκευασίας και των συστατικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους.
  3. Οι διαχειριστές συσκευασιών υποχρεούνται να παρέχουν στον Ε.Ο.ΑΝ. ακριβή και αξιόπιστα στοιχεία που αφορούν τον τομέα της δραστηριότητάς τους. Ο Ε.Ο.ΑΝ., λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην παροχή λεπτομερών δεδομένων, έχει δικαίωμα: α) ελέγχου της αξιοπιστίας των παρεχόμενων δεδομένων και β) συλλογής και επεξεργασίας περαιτέρω πληροφοριών, με την επιφύλαξη του βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου.
  4. Ο Ε.Ο.ΑΝ. αποστέλλει τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τις συσκευασίες, συνοδευόμενα από τις εκθέσεις της παρ. 6 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να διαβιβασθούν στη συνέχεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  5. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε ημερολογιακό έτος τα στοιχεία που αφορούν την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 79 και τα στοιχεία που αφορούν τις επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες. Τα στοιχεία της παρούσας διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς για το οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/665 της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2019, «για την τροποποίηση της απόφασης 2005/270/ΕΚ για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας» (L 112).
  6. Τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 5 συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου και έκθεση σχετικά με τα μέτρα των παρ. 3 και 8 του άρθρου 80, περιλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τα μέσα ποσοστά απωλειών, όπου αυτό έχει εφαρμογή. Το σύνολο των στοιχείων και εκθέσεων του παρόντος συλλέγεται και συντάσσεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. και κατόπιν υποβάλλεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.