Άρθρο 75 Πρόληψη  (Παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί από την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

 

 1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) εκπονεί και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών. Τα προγράμματα αυτά αναφέρονται στην πρόληψη των ζημιογόνων για το περιβάλλον δράσεων που προέρχονται από τις συσκευασίες και τη διαχείριση των αποβλήτων των συσκευασιών και στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του άρθρου 4 και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Αποβλήτων του άρθρου 57.
 2. Η χρηματική εισφορά που καταβάλλουν οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασίας κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 81 για τη συμμετοχή τους σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) προσδιορίζεται χωριστά για κάθε υλικό συσκευασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 9 και διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών με σκοπό την επίτευξη των στόχων του άρθρου 79.
 3. Με απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ., η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ., καθορίζονται οι ελάχιστες επιμέρους κατηγορίες υλικών συσκευασίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ελάχιστα υποχρεωτικά ποσοστά διαφοροποίησης των χρηματικών εισφορών ανά επιμέρους συσκευασία.
 4. Για τις πλαστικές συσκευασίες οι επιμέρους κατηγορίες υλικών και τα ελάχιστα ποσοστά διαφοροποίησης καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ.
 5. Για τις επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες καταβάλλεται από τους υπόχρεους χρηματική εισφορά για τη συμμετοχή τους σε ΣΣΕΔ μόνο την πρώτη φορά που οι εν λόγω συσκευασίες διατίθενται στην αγορά.
 6. Για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4, οι φορείς ΣΣΕΔ συσκευασιών οφείλουν, εντός έξη (6) μηνών, να υποβάλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. τον προσδιορισμό χρηματικών εισφορών, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με το άρθρο 13, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 9.
 • Θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει ρητή αναφορά στη χρηματοδότηση των συστημάτων επιστροφής εγγύησης.
  Όχι μόνο δηλαδή για το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αλλά και για το Σύστημα Επιστροφής Εγγύησης.

 • 10 Ιουνίου 2021, 12:44 | PEPSICO HELLAS M.A.B.E.E.

  Αρ. 75, §4 και Παράρτημα ΙΙ (διαβάθμιση εισφορών πλαστικών συσκευασιών)’
  Η πρόβλεψη για μειωμένη εισφορά κατά-50% για πλαστικές συσκευασίες από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό (που θα αποτελεί νομική υποχρέωση των παραγωγών μέχρι το 2030 σύμφωνα με ΧΧ) αλλοιώνει την αρχή της εισφοράς επί του καθαρού κόστους ανά υλικό σύμφωνα με Αρ.9§3 α’ και στην περίπτωση εγγυοδοσίας υπονομεύει τη βιωσιμότητα του συστήματος. Να διαγραφεί και να αντικατασταθεί με οικονομικά κίνητρα προς παραγωγούς εκτός των εισφορών, όπως π.χ. απαλλαγή από κόστος καθαρισμού.

 • 9 Ιουνίου 2021, 19:06 | Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Απορρυπαντικών & Σαπώνων (ΣΕΒΑΣ)

  Στην παράγραφο 4 του Αρθρου 75, αναφέρεται:
  «4. Για τις πλαστικές συσκευασίες οι επιμέρους κατηγορίες υλικών και τα ελάχιστα ποσοστά διαφοροποίησης καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ.».
  Εάν μεταβούμε στο Παράρτημα ΙΙ, ακριβώς πριν από τα ποσοστά διαφοροποίησης των χρηματικών εισφορών, η εισαγωγική φράση είναι:
  «Η εισφορά για πλαστικές συσκευασίες μιας χρήσης καθορίζεται ως ακολούθως:»
  Υφίσταται προφανής ασυμφωνία μεταξύ των δύο προβλέψεων, η οποία μπορεί να αναταχθεί, αναδιατυπώνοντας την αρχή της παραγράφου 4:
  «4. Για τις πλαστικές συσκευασίες μίας χρήσης, οι επμέρους κατηγορίες …»

 • 9 Ιουνίου 2021, 19:27 | Ελαϊς-Unilever Hellas

  Αρθρο 75, παράγραφος 4: Θα πρέπει να συμπληρωθεί/διορθωθεί ελαφρά, ώστε να βρίσκεται σε αντιστοιχία με το Παράρτημα ΙΙ (που αναφέρεται ως παραπομπη στην ίδια παράγραφο) ως παρακάτω:
  «Για τις πλαστικές συσκευασίες μίας χρήσης, οι επιμέρους κατηγορίες υλικών και τα ελάχιστα ποσοστά διαφοροποίησης καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ.».