Άρθρο 57 Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (Άρθρο 29 της Οδηγίας όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και άρθρο 30 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκπονεί το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων στο οποίο περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστο, τα μέτρα πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων που καθορίζονται στα άρθρα 16 έως 21, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 4.
2. Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων περιγράφει τη συμβολή των μέσων και των μέτρων που απαριθμούνται στο Παράρτημα IVα της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και αξιολογείται η χρησιμότητα των παραδειγμάτων των μέτρων που αναφέρονται στο Παράρτημα IV ή άλλων ενδεδειγμένων μέτρων. Το Πρόγραμμα περιγράφει τα υφιστάμενα μέτρα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και τη συμβολή τους στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων. Τα μέτρα αποσκοπούν στην αποσύνδεση της σχέσης μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την παραγωγή αποβλήτων.
3. Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων εγκρίνεται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.
4. Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων αξιολογείται από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τουλάχιστον ανά πενταετία και αναθεωρείται, εφόσον ενδείκνυται και εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 16 έως και 21 και 25.

  • 10 Ιουνίου 2021, 14:51 | Αντιγόνη Δαλαμάγκα – Δ/ντρια Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης/ Αντιπρόεδρος του Δικτύου RREUSE

    Αναφορικά με την πρόληψη των αποβλήτων, είναι κρίσιμη η θέσπιση συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη τους. Χωρίς τη θέσπιση εθνικών στόχων πρόληψης θα είναι αδύνατη η ιεράρχηση της διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Σχεδίου Νόμου. Επιπρόσθετα η έλλειψη στοχοθεσίας για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων παρατηρήθηκε και στο σχέδιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, του άρθρο 57 του παρόντος, όπως αναρτήθηκε στη διαβούλευση.

  • 10 Ιουνίου 2021, 13:06 | Κυρκίτσος Φίλιππος

    Το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης θα πρέπει οπωσδήποτε να εξειδικεύεται σε Τοπικό Δημοτικό Επίπεδο. Οι γενικές προτάσεις Πρόληψης του Εθνικού Προγράμματος μπορεί ακόμη και να μην αφορούν σε τίποτε κάποιους δήμους. Για παράδειγμα ένας πολύ τουριστικός δήμος θα πρέπει να εστιάσει στην πρόληψη πολλών υλικών και προϊόντων σχετικά με τουρισμό κ.λπ. Για το λόγο αυτό χρειάζονται Δημοτικά Σχέδια Πρόληψης. Προτείνεται να προστεθεί μία ακόμη Παράγραφος στο άρθρο 57 ως εξής:

    Όλοι οι ΟΤΑ υποχρεούνται να εκπονήσουν ή να επικαιροποιήσουν Δημοτικά Σχέδια Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, εξειδικεύοντας στις τοπικές συνθήκες το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, το αργότερο 2 έτη μετά την έγκριση του τελευταίου επικαιροποιημένου Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.