Άρθρο 95 Οργανωτική διάρθρωση

1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) διαρθρώνεται σε μια Γενική Διεύθυνση, η οποία αποτελείται από τις κάτωθι πέντε (5) Διευθύνσεις που έχουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ε.Ο.ΑΝ.:
α) Διεύθυνση Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής,
β) Διεύθυνση Α’ Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού (ΠΔΕΠ),
γ) Διεύθυνση Β’ Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού (ΠΔΕΠ),
δ) Διεύθυνση Έρευνας Επικοινωνίας και Μητρώου Παραγωγών,
ε) Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.
2. Στον Ε.Ο.ΑΝ. συστήνονται Νομική Υπηρεσία, Γραφείο Προέδρου και Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας.
3. Ο Ε.Ο.ΑΝ., κατά τη διενέργεια μέρους ή του συνόλου των ελέγχων, κατά την αξιολόγηση των επιχειρησιακών σχεδίων των φορέων για την εξέταση των αιτημάτων έγκρισης ή ανανέωσης οργάνωσης και λειτουργίας Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) και Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) και κατά την αξιολόγηση των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων των Φορέων ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ, επιτρέπεται να υποβοηθείται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία συνάπτουν σχετική σύμβαση με τον Ε.Ο.ΑΝ..