Άρθρο 93 Πόροι του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης

1. Πόροι του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (E.O.AN.) είναι:
α) οι ετήσιες εισφορές φορέων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) υπέρ του Ε.Ο.ΑΝ. ως εξής: (αα) τα ατομικά και συλλογικά ΣΕΔ που δεν προβλέπουν χρηματικές εισφορές από υπόχρεους, αποδίδουν στον Ε.Ο.ΑΝ. ετησίως ποσό από τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ ανά περιφέρεια που περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής τους και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, και (ββ) τα συλλογικά ΣΕΔ, στα οποία οι υπόχρεοι παραγωγοί προϊόντων των ενταγμένων κατηγοριών έχουν την υποχρέωση καταβολής χρηματικών εισφορών, αποδίδουν ετησίως στον Ε.Ο.ΑΝ. ποσό ίσο με το δύο τοις εκατό (2%) των ετήσιων χρηματικών εισφορών, όπως αυτές τιμολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αποδίδεται ετησίως στον Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με την περ. αα). Το ετήσιο ποσό που αποδίδουν οι φορείς ΣΕΔ στον Ε.Ο.ΑΝ. καταβάλλεται στο σύνολό του το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους,
β) τέλη που καταβάλλουν οι φορείς ΣΕΔ για την έγκριση και ανανέωση,
γ) πρόστιμα από διοικητικές κυρώσεις,
δ) έσοδα από την επιβολή του περιβαλλοντικού τέλους των άρθρων 76 και 77, καθώς και της εισφοράς της περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α’ 200).
ε) πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που διατίθενται για την εκπόνηση προγραμμάτων μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που ανάγονται στους σκοπούς του Ε.Ο.ΑΝ.,
στ) πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων,
ζ) έσοδα από επιχορηγήσεις ελληνικών και ξένων οργανισμών,
η) έσοδα από δωρεές ή κληρονομιές,
θ) ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους δημόσιους φορείς, διεθνείς οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες,
ι) εισπράξεις από εκδόσεις και εν γένει δραστηριότητες του Ε.Ο.ΑΝ..
2. Η αξιοποίηση των πόρων από το περιβαλλοντικό τέλος και την εισφορά της περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 που αποδίδονται στον Ε.Ο.ΑΝ. γίνεται μέσω προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση δράσεων που στοχεύουν στη μείωση των επιπτώσεων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και στην προώθηση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και εν γένει κυκλικής οικονομίας. Τις δράσεις αυτές υλοποιούν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή νομικά πρόσωπα αυτών και μπορεί να έχουν τη μορφή επιχορηγήσεων, δανείων, κεφαλαιακής συμμετοχής ή άλλους ισοδύναμης μορφής κεφαλαιακής ενίσχυσης. Οι δράσεις αυτές επιτρέπεται ταυτόχρονα να συγχρηματοδοτούνται ή να ενισχύονται και από άλλους δημόσιες ή ευρωπαϊκές πηγές ή και ιδιωτικούς πόρους που δανειοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή άλλους φορείς.
3. Τυχόν ποσό από τους πόρους των παρ. 2 και 3 που δεν χρησιμοποιείται εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη.
4. Ο Ε.Ο.ΑΝ. καλύπτει την ετήσια εθνική εισφορά για τη Σύμβαση της Βασιλείας, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2203/1994 (Α΄ 58). Δύναται να καλύπτει και κάθε άλλη εισφορά που συμφωνείται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης της παρ. 1 του άρθρου 97 και αφορά διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων ή την κυκλική οικονομία.