Άρθρο 18 Δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (Περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Για τους σκοπούς της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, αλλά και της προώθησης της επαναχρησιμοποίησης: α) οι ο.τ.α. α’ βαθμού μεμονωμένα ή από κοινού και, β) οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) σε συνεργασία με τους οικείους ο.τ.α. α’ βαθμού δύνανται να δημιουργούν Κέντρα Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ). Ως ΚΔΕΥ ορίζεται χώρος, ο οποίος είναι οριοθετημένος και διαμορφωμένος, ώστε οι πολίτες να αποθέτουν μεταχειρισμένα αντικείμενα και για την κατασκευή και λειτουργία του οποίου δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Το ΚΔΕΥ αποτελείται από μια απλή κτιριακή υποδομή, όπου δημιουργούνται διακριτοί χώροι για την ταξινόμηση, την επιδιόρθωση και την αποθήκευση αντικειμένων. Τα ΚΔΕΥ χωροθετούνται σε περιοχές:
α) γενικής κατοικίας κατά την έννοια του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) και του π.δ. 23.2.1987 (Δ’ 166) υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τα τετρακόσια (400) τ.μ. και,
β) πολεοδομικού κέντρου και παραγωγικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια του π.δ. 59/2018 και του π.δ. 23.2.1987.
2. Στα ΚΔΕΥ δύναται να γίνονται αποδεκτά, για τους σκοπούς της παρ. 1, μεταχειρισμένα αντικείμενα κάθε είδους, όπως είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παιχνίδια, έπιπλα, ποδήλατα, βιβλία και κλωστοϋφαντουργικά είδη. Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής των ο.τ.α. α’ βαθμού και του διοικητικού συμβουλίου των ΦΟΔΣΑ, κατά περίπτωση, καθορίζεται ο τρόπος αξιοποίησης των μεταχειρισμένων αντικειμένων.
3. Οι ο.τ.α. α΄ βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, υποχρεούνται στην υλοποίηση και λειτουργία τουλάχιστον ενός ΚΔΕΥ έως το τέλος του έτους 2023. Οι ΦοΔΣΑ μεριμνούν για την υλοποίηση και λειτουργία ΚΔΕΥ, προκειμένου να εξυπηρετούνται ο.τ.α. α΄ βαθμού με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων μέσω προώθησης των διαδημοτικών συνεργασιών.

 • 10 Ιουνίου 2021, 15:17 | Όλγα Θεοδωρικάκου – Κοινωνικός Συνεταιρισμός Κλίμαξ Plus

  Είναι σκόπιμη η πρόβλεψη ανάπτυξης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ) από φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, είτε αυτόνομα είτε στο πλαίσιο εγκαταστάσεων Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ). Η συγκεκριμένη δραστηριότητα διαχρονικά αναπτύσσεται από φορείς της κοινωνικής οικονομίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στα πεδία της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης των αποβλήτων και της ενεργοποίησης του γενικού πληθυσμού στην επαναχρησιμοποίηση υλικών.

 • Άρθρο 18.
  παράγραφος 1. Θα μπορούσαν στα ΚΔΕΥ να δίνονται όροι δόμησης κατά παρέκκλιση όπως στα Πράσινα Σημεία.
  Παράγραφος 3. Δίδεται η δυνατότητα στους ΦοΔΣΑ να δημιουργούν ΚΔΕΥ σε συνεργασία με τους Δήμους. Ωστόσο η δυνατότητα αυτή περιορίζεται στην μέριμνα για υλοποίηση και λειτουργία ΚΔΕΥ, σε Δήμους με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων μέσω προώθησης των διαδημοτικών συνεργασιών. Πρότασή μας είναι να μην αποκλείονται οι ΦοΔΣΑ από τη δυνατότητα δημιουργίας ΚΔΕΥ μεμονωμένα ή από κοινού με τους Δήμους και ανεξαρτήτως πληθυσμιακού ορίου.

 • 10 Ιουνίου 2021, 15:25 | Αντιγόνη Δαλαμάγκα – Δ/ντρια Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης/ Αντιπρόεδρος του Δικτύου RREUSE

  Στο άρθρο 18 για τη δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ) να προβλεφθεί και η δυνατότητα διακριτού χώρου για τη διάθεση/πώληση των επαναχρησιμοποιημένων αντικείμενων των πολιτών.
  Η Ευρωπαϊκή εμπειρία έχει δείξει ότι τα 400 τ.μ. δεν επαρκούν για ένα ολοκληρωμένο κέντρο επαναχρησιμοποίησης. Προτείνεται το μέγεθος του χώρου να καθορίζεται κατ’ αναλογία του ισχύοντος κατά περίπτωση συντελεστή δόμησης.
  Τέλος, προτείνεται να υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού ή των ΦΟΔΣΑ με τοπικές ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. για τη λειτουργία των ΚΔΕΥ.

 • 10 Ιουνίου 2021, 10:08 | ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΔΣΑ

  Άρθρο 18, παρ. 3. Δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας πράσινου σημείου σε Δήμους με πληθυσμό πάνω από 20.000 κατοίκους, αν αυτός είναι διεσπαρμένος σε πολλές τοπικές κοινότητες. Το εγχείρημα μπορεί να αποδώσει μόνο αν αφορά οικισμούς/αστικούς ιστούς με πληθυσμό πάνω από 15-20.000 κατοίκους. Επίσης, η μέριμνα για ΚΔΕΥ σε Δήμους με μικρούς οικισμούς, θα είναι εξ ορισμού κοστοβόρα. Δεν έχει νόημα, και θα απαξιωθεί, αν δεν εξασφαλιστεί προσωπικό και εξοπλισμός.

 • 9 Ιουνίου 2021, 21:22 | Κυρκίτσος Φίλιππος

  Το άρθρο 18 Παράγραφος 1 αναφέρει ότι τα ΚΔΕΥ στη Γενική Κατοικία μπορούν να είναι μέχρι 400 τμ. Τα σύγχρονα ΚΔΕΥ στην Ευρώπη είναι και πολύ μεγαλύτερα, γιατί εμείς στην Ελλάδα να τα περιορίζουμε; Προτείνεται η έκταση των κτιρίων ενός ΚΔΕΥ να μπορεί να γίνει μέχρι εκεί που επιτρέπουν οι συντελεστές δόμησης κάθε περιοχής. Έτσι, εάν ένας δήμος έχει μεγάλες ανάγκες και θέλει ένα μεγάλο ΚΔΕΥ θα το κατασκευάζει σε ένα μεγάλο γήπεδο, που επιτρέπεται να κτίσει τα τετραγωνικά μέτρα που χρειάζεται.

  Επίσης, στην Παράγραφο 2, στα ενδεικτικά αντικείμενα που μπορεί να παραλαμβάνει ένα ΚΔΕΥ προτείνεται να προστεθούν και τα «Είδη οικιακής χρήσης».

  Τέλος, να προστεθούν δύο ακόμη Παράγραφοι με τα παρακάτω περιεχόμενα;

  «Τα αντικείμενα επιδιορθώνονται στα ΚΔΕΥ με την προοπτική της διάθεσης/πώλησης β΄χέρι στην αγορά.»

  «Τα ΚΔΕΥ έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε Πράσινα Σημεία και ΚΑΕΔΙΣΠ για να επιλέγουν αντικείμενα με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση ή την αναβάθμιση της χρήσης τους (upcycling)»

 • 9 Ιουνίου 2021, 11:59 | ΚΕΔΕ

  Οι διατάξεις για τα ΚΔΕΥ μας βρίσκουν σύμφωνους. Ωστόσο, πουθενά στο συγκεκριμένο άρθρο δεν γίνεται λόγος για τους απαιτούμενους πόρους και το προσωπικό που χρειάζεται.