Άρθρο 94 Προγραμματικές συμβάσεις – Μνημόνια συνεργασίας

1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α., ιδίως για θέματα που αφορούν:
α) τη συνεργασία σε θέματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού για την προώθηση της ιεράρχησης των δράσεων διαχείρισης των αποβλήτων,
β) τη σύνταξη μελετών, την κατάρτιση σχεδίων και τη διεξαγωγή ερευνών για τα ζητήματα αρμοδιότητας του Ε.Ο.ΑΝ.. Για την ανάθεση, εποπτεία, επίβλεψη και εν γένει εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α’ 147),
γ) τη χρηματοδότηση ή η υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων που αναλαμβάνει με προγραμματική σύμβαση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Για τον συντονισμό του σχεδιασμού και της εφαρμογής της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση προϊόντων και αποβλήτων για τα οποία εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης ή και προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης ο Ε.Ο.ΑΝ. δύναται να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με δημόσιους φορείς, καθώς και με φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδίως δε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και σωματεία, με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα.