ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Διαχείριση αποβλήτων Άρθρο 35 Προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος (Άρθρο 13 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

Η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον και, ιδίως:
α) χωρίς να προκαλείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα,
β) χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές και
γ) χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.