Άρθρο 13 Έγκριση λειτουργίας ΣΕΔ (Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Α. Για την έκδοση απόφασης έγκρισης οργάνωσης και λειτουργίας ΣΕΔ, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στον Ε.Ο.ΑΝ. φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει:
α) στοιχεία για τον φορέα ΣΕΔ και
β) πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο για την οργάνωση και λειτουργία του νέου ΣΕΔ.
Το περιεχόμενο του φακέλου για την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας ΣΕΔ, με εξαίρεση τα ΣΕΔ ΑΕΚΚ, καθορίζεται στο Παράρτημα Ι του Μέρους Β’ και τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή του φακέλου με ψηφιακά μέσα, καθώς και η συμπλήρωση αίτησης με προκαθορισμένο περιεχόμενο. Ο Ε.Ο.ΑΝ. αποφαίνεται επί του αιτήματος εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή του, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο.
Εάν κατά την εξέταση του φακέλου παρατηρηθούν ελλείψεις ή απαιτηθούν διευκρινίσεις, ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την έγγραφη ενημέρωσή του και ο Ε.Ο.ΑΝ. αποφαίνεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή των συμπληρώσεων ή διευκρινίσεων. Η διαδικασία δύναται να επαναληφθεί άλλη μία φορά. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της εξέτασης του φακέλου και των συμπληρώσεων ή διευκρινίσεων, ο Ε.Ο.ΑΝ. είτε απορρίπτει αιτιολογημένα είτε εγκρίνει το αίτημα.
Η απόφαση έγκρισης της οργάνωσης και λειτουργίας του νέου ΣΕΔ έχει πενταετή διάρκεια και τίθεται σε ισχύ με την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Β. Για την ανανέωση της έγκρισης οργάνωσης και λειτουργίας ΣΕΔ απαιτείται ο φορέας ΣΕΔ να έχει τηρήσει τους όρους έγκρισης και λειτουργίας του ΣΕΔ χωρίς ουσιώδη απόκλιση, να τεκμηριώνονται επαρκώς οι μη ουσιώδεις αποκλίσεις και να τηρούνται τα άρθρα 9 και 12.
Για την απόδειξη της τήρησης αυτών, ο φορέας ΣΕΔ καταθέτει στον Ε.Ο.ΑΝ. φάκελο, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της απόφασης έγκρισης, ο οποίος περιλαμβάνει:
α) στοιχεία για τον φορέα ΣΕΔ,
β) συνοπτική αποτίμηση προηγούμενης περιόδου λειτουργίας του ΣΕΔ, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της προηγούμενης απόφασης έγκρισής του και,
γ) επιχειρησιακό σχέδιο για την οργάνωση και λειτουργία του κατά την αμέσως επόμενη πενταετή περίοδο.
Ως προς τη διαδικασία ανανέωσης έγκρισης και τη διάρκεια της απόφασης έγκρισης εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην περ. α). Μέχρι την έκδοση απόφασης επί του αιτήματος ανανέωσης έγκρισης, ο φορέας ΣΕΔ λειτουργεί με βάση τους όρους της προηγούμενης απόφασης έγκρισης.
Γ. Για την εξέταση του αιτήματος για την έγκριση ή την ανανέωση της έγκρισης ΣΕΔ απαιτείται καταβολή από τον φορέα στον Ε.Ο.ΑΝ. ανταποδοτικού τέλους, το ύψος του οποίου ανέρχεται:
α) σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ για την περίπτωση ΑΣΕΔ με γεωγραφική κάλυψη μιας περιφέρειας και σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ σε μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη,
β) σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ για την περίπτωση ΣΣΕΔ με γεωγραφική κάλυψη μιας περιφέρειας και σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) ευρώ σε μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη.
Δ. Η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις έγκρισης, ανανέωσης, τροποποίησης ή ανάκλησης της έγκρισης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, μπορεί να ρυθμίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ., η οποία τίθεται σε ισχύ με την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
2. Οι αποφάσεις έγκρισης των ΣΕΔ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον όρους που αφορούν:
α) Στις συσκευασίες, τα ΑΕΚΚ ή τα προϊόντα που αφορούν το ΣΕΔ.
β) Σε ειδικά θέματα συμμόρφωσης του φορέα ΣΕΔ, με βάση το άρθρο 12.
γ) Στη γεωγραφική εμβέλεια του ΣΕΔ.
δ) Στις εφαρμοζόμενες μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης, τους ποσοτικούς στόχους ανά είδος και κατηγορία αποβλήτου και ανά ακολουθούμενη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης, τον τρόπο καταγραφής και επαλήθευσης των ποσοτήτων και τις αντίστοιχες προθεσμίες για την επίτευξή τους. Οι συνολικοί στόχοι του ΣΕΔ καθορίζονται κατ΄ ελάχιστον με αναγωγή των εθνικών στόχων στις ποσότητες ανά κατηγορία προϊόντος των υποχρέων που είναι συμβεβλημένοι στο ΣΕΔ. Δύναται να υπερβαίνουν τους αντίστοιχους εθνικούς στόχους, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μη επίτευξης του εθνικού στόχου. Στον υπολογισμό των επιδόσεων του ΣΕΔ συνυπολογίζονται οι ποσότητες που συλλέγονται και ανακυκλώνονται με τις ακολουθούμενες μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης του ΣΕΔ σύμφωνα με το εγκεκριμένο επιχειρησιακό του σχέδιο, καθώς και οι ποσότητες ανά κατηγορία αποβλήτων που καταγράφονται από το ΣΕΔ και αντιστοιχούν στο μερίδιο αγοράς ανά κατηγορία προϊόντος που είναι συμβεβλημένο με αυτό.
ε) Στη συνεργασία με τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 11, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών εισφορών.
στ) Στη συνεργασία με φορείς διαχείρισης αποβλήτων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όπως τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) α’ βαθμού.
ζ) Στη συνεργασία με έτερους φορείς ΣΕΔ.
η) Στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
θ) Στις υποχρεώσεις του φορέα ΣΕΔ προς τον Ε.Ο.ΑΝ.
ι) Σε ειδικούς κατά περίπτωση όρους όπως περιορισμούς στο ανώτατο επιτρεπόμενο διοικητικό κόστος ή επιτρεπόμενες αποκλίσεις στα αποθεματικά στο τέλος της πενταετούς έγκρισης.
ια) Στους συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους, η μη επίτευξη των οποίων αποτελεί κριτήριο για τον έλεγχο συμμόρφωσης και επιβολής προστίμου σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 12, καθώς και για την κατάπτωση της χρηματικής εγγύησης της παρ. 18 του άρθρου 12.
3. α. Ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να τροποποιήσει τους όρους έγκρισης του ΣΕΔ κατόπιν τεκμηρίωσης της σχετικής αναγκαιότητας όπως στην περίπτωση αλλαγών που επιβάλλονται από το θεσμικό πλαίσιο ή από σχέδιο συμμόρφωσης, την ανάγκη βελτίωσης της αποδοτικότητας των εισφορών και την εφαρμογή της περ. β). Προς τούτο, ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να απαιτήσει υποβολή τροποποιημένου φακέλου από το ΣΕΔ ή να τροποποιήσει τους όρους έγκρισης χωρίς να προηγηθεί υποβολή τροποποιημένου φακέλου.
β. Σε περίπτωση λειτουργίας άνω του ενός ΣΣΕΔ για το ίδιο ρεύμα προϊόντων ή συσκευασιών, τα εν λόγω ΣΣΕΔ εκπληρώνουν τις οικείες υποχρεώσεις διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού με συντονισμένο τρόπο. Για τον σκοπό αυτό, εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικής ανάληψης υποχρεώσεων από τα ΣΣΕΔ σε σχέση με τους συμβεβλημένους υπόχρεους, ώστε να διασφαλίζονται η κάλυψη του συνόλου της χώρας, η αποφυγή επικαλύψεων, ο δίκαιος διαμοιρασμός του κόστους εναλλακτικής διαχείρισης, η βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων και η εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού. Ο Ε.Ο.ΑΝ. δύναται να καθορίζει ελάχιστη τιμή εισφοράς για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της εναλλακτικής διαχείρισης του εν λόγω αποβλήτου.

 • 10 Ιουνίου 2021, 15:05 | Μιχάλης Τσαούτος – ΕΨΑ Α.Ε.

  §2δ’
  Να διαγραφεί η υποχρέωση επίτευξης εθνικών στόχων. Η επίτευξη εθνικών στόχων είναι υποχρέωση του Κράτους -μέλους και δεν είναι σύννομη η μετάθεση των υποχρεώσεων αυτών στα συστήματα. Η επίτευξη του εθνικού στόχου από ένα σύστημα είναι δυνατή μόνο εφόσον αποτελεί ένα ενιαίο υποχρεωτικό σύστημα, όπως προτείνεται για τη λειτουργία του συστήματος εγγυοδοσίας (προμελέτη Giz, Φεβρ.2020). Η πρόβλεψη αυτή καθίσταται ιδιαιτέρως βλαπτική για τους υπόχρεους παραγωγούς σε συνδυασμό με Αρ.12, 14 περί προστίμων απόκλισης.

 • 10 Ιουνίου 2021, 13:32 | PEPSICO HELLAS M.A.B.E.E.

  Αρ. 13, §3β’ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ
  Να διευκρινιστεί εάν εξαιρείται η περίπτωση εγγυοδοσίας. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να προσδιοριστεί η βάση για την αναλογική γεωγραφικά και λειτουργικά διαχείριση, απαιτείται ο κεντρικός σχεδιασμός στη βάση του υπολογισμού ποσοτήτων, εποχικότητας, κόστους διαχείρισης ανά ρεύμα στο πλαίσιο εθνικού σχεδίου εξυπηρέτησης των στόχων ανακύκλωσης ανά συγκεκριμένο ρεύμα προϊόντων, προκειμένου να διασφαλίζεται η αναλογικότητα ως προς την επίτευξη των στόχων και την ιχνηλασιμότητα των συσκευασιών, καθώς και οι αρχές του Αρ. 9, §2 α’ «Διαθέτει σαφώς καθορισμένη κάλυψη σε γεωγραφικό επίπεδο και σε επίπεδο προϊόντων και υλικών χωρίς να περιορίζεται σε περιοχές, σε προϊόντα και σε υλικά όπου η συλλογή και η διαχείριση των αποβλήτων είναι οι περισσότερο επικερδείς. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές». Η δυνατότητα λειτουργίας άνω του ενός συστημάτων για το ίδιο ρεύμα συσκευασιών δεν αποτελεί πρακτική σε καλώς λειτουργούντα και αποτελεσματικά συστήματα εγγυοδοσίας στην ΕΕ καθώς:
  • Εάν δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι οι παραγωγοί να συμμετάσχουν σε κοινό σύστημα εγγυοδοσίας, ενδέχεται να προκύψει επιλογή σε σχέση με υλικά, τύπους συσκευασίας, μεγέθη και περιοχές που θα συμπεριληφθούν. Αυτό μπορεί να αφήσει εκτός τύπους συσκευασιών ή περιοχές που είναι λογιστικά δύσκολες ή απομακρυσμένες (νησιά) χωρίς τις αναγκαίες υποδομές.
  • Ανταγωνιστικά συστήματα θα οδηγούσαν σε σύγχυση των καταναλωτών και χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης / επιστροφών (και επίτευξης στόχων), επιπλέον κόστος για το λιανεμπόριο (για 2 ή περισσότερα συστήματα πρέπει να παρέχει πολλαπλά RVM / σακούλες για την επιστροφή, αυξάνοντας τον χώρο, την πολυπλοκότητα και το κόστος, με πιθανότητα λαθών στην ταξινόμηση κοκ)

 • 10 Ιουνίου 2021, 12:46 | COMBATT A.E.

  Καταρχάς στο άρθρο αυτό φαίνεται ξεκάθαρα η σύγχυση που δημιουργείται με την χρήση των διαφορετικών όρων, καθώς στην πραγματικότητα θα έπρεπε να τιτλοφορείται Έγκριση λειτουργίας Φορέων ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ.

  Στην παρ. 1 γίνεται σαφές ότι μειώνεται η διάρκεια της έγκρισης από έξι χρόνια σε πέντε. Αυτή η μείωση, όχι μόνο δεν επιλύει κανένα πρακτικό ζήτημα, αλλά επαυξάνει αδικαιολόγητα τον διοικητικό φόρτο των φορέων ΣΣΕΔ. Ας μην ξεχνάμε ότι οι φορείς συντάσσουν ήδη α) τροποποιητικό φάκελο, εφόσον απαιτείται, β) ετήσια απολογιστική, γ) προϋπολογιστική για τα επόμενα τρία έτη (εδώ δεν κλείνουν και τα νούμερα, καθώς για την δεύτερη τριετία, το ένα έτος θα είναι ουσιαστικά για χρόνο εκτός της άδειας). Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον προηγούμενο νόμο (4496/2017) όλα τα ΣΣΕΔ υπέβαλαν Φάκελο συμμόρφωσης, επί της ουσίας συνοδευόμενο και από Φάκελο Ανανέωσης. Όλοι οι Φορείς ΣΣΕΔ υπέβαλαν τους Φακέλους τους τον ΜΑΙΟ του 2018, η δε πλειοψηφία των εγκρίσεων δόθηκε το καλοκαίρι του 2020 (ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ), κάποιες εγκρίσεις το 2021 (ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ), ενώ για ορισμένα ΣΣΕΔ εκκρεμή ακόμη και σήμερα η έγκριση. Κατά συνέπεια, η μείωση της διάρκειας της έγκρισης αναμένεται να αυξήσει τον γραφειοκρατικό φόρτο για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (ΕΟΑΝ, παραγωγοί, φορείς ΣΕΔ), στερώντας χρόνο από το ουσιαστικό core business, δηλαδή την προώθηση της χωριστής συλλογής και της ανακύκλωσης. Επισημαίνεται επίσης, ότι σύμφωνα με την παρ. 1Γ., τα ανταποδοτικά τέλη της έγκρισης παραμένουν στο ίδιο ύψος που ίσχυε και πριν, αλλά για εξαετή και όχι πενταετή άδεια.

  Στην παρ. 1Δ, προτείνεται να παραμείνει μόνο η πρώτη πρόταση. Η συνέχεια της παραγράφου 1Δ δημιουργεί σύγχυση, καθώς αναφέρεται σε υποχρέωση επίτευξης στόχου άνω του εθνικού στόχου (που έχει τεθεί με νομοθετική διάταξη). Επίσης αναφέρεται ότι οι συνολικοί στόχοι του ΣΕΔ (ορθότερα, του Φορέα ΣΕΔ) καθορίζεται κατ’ ελάχιστον με αναγωγή των εθνικών στόχων στις ποσότητες των υπόχρεων συμβεβλημμένων με κάθε ΣΕΔ παραγωγών. Το «κατ’ ελάχιστον» πρέπει σε κάθε περίπτωση να αφαιρεθεί, καθώς όχι μόνο δεν εισφέρει κάτι, αλλά αντίθετα δημιουργεί σύγχυση άνευ λόγου.

  Η παράγραφος 3.β. θα πρέπει να αναδιατυπωθεί, καθώς αναφέρεται σε δίκαιο διαμοιρασμό του κόστους εναλλακτικής διαχείρισης, σε περίπτωση λειτουργίας περισσότερων του ενός ΣΕΔ στο ίδιο ρεύμα. Αυτό είναι πρακτικά αδύνατον, γιατί κάθε ΣΕΔ διαμορφώνει το κόστος του με βάση το εγκεκριμένο του επιχειρησιακό. Συνεπώς η εν λόγω αναφορά θα πρέπει να αφαιρεθεί. Τέλος, θα πρέπει να αποφασιστεί αν τα ΣΕΔ στην Ελλάδα θα λειτουργήσουν με βάση «ελάχιστης τιμής εισφοράς», όπως αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, ή στη βάση «κοινής και ενιαίας τιμής εισφοράς, εγκεκριμένης από τον ΕΟΑΝ» όπως γίνεται έως τώρα και όπως έχει δηλώσει γραπτώς και δημοσίως ο Πρόεδρος του ΕΟΑΝ κ. Χιωτάκης.

 • 10 Ιουνίου 2021, 12:34 | PEPSICO HELLAS M.A.B.E.E.

  Αρ. 13, §3β’
  Να διευκρινιστεί εάν εξαιρείται η περίπτωση εγγυοδοσίας, προκειμένου να διασφαλίζεται η αναλογικότητα ως προς την επίτευξη των στόχων και την ιχνηλασιμότητα των συσκευασιών, καθώς και οι αρχές του Αρ. 9, §2 α’ «Διαθέτει σαφώς καθορισμένη κάλυψη σε γεωγραφικό επίπεδο και σε επίπεδο προϊόντων και υλικών χωρίς να περιορίζεται σε περιοχές, σε προϊόντα και σε υλικά όπου η συλλογή και η διαχείριση των αποβλήτων είναι οι περισσότερο επικερδείς. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές». Η δυνατότητα λειτουργίας άνω του ενός συστημάτων για το ίδιο ρεύμα συσκευασιών δεν αποτελεί πρακτική σε καλώς λειτουργούντα και αποτελεσματικά συστήματα εγγυοδοσίας στην ΕΕ καθώς¨
  • Εάν δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι οι παραγωγοί να συμμετάσχουν σε κοινό σύστημα εγγυοδοσίας, ενδέχεται να προκύψει επιλογή σε σχέση με υλικά, τύπους συσκευασίας, μεγέθη και περιοχές που θα συμπεριληφθούν. Αυτό μπορεί να αφήσει εκτός τύπους συσκευασιών ή περιοχές που είναι λογιστικά δύσκολες ή απομακρυσμένες (νησιά) χωρίς τις αναγκαίες υποδομές.
  • Ανταγωνιστικά συστήματα θα οδηγούσαν σε σύγχυση των καταναλωτών και χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης / επιστροφών (και επίτευξης στόχων), επιπλέον κόστος για το λιανεμπόριο (για 2 ή περισσότερα συστήματα πρέπει να παρέχει πολλαπλά RVM / σακούλες για την επιστροφή, αυξάνοντας τον χώρο, την πολυπλοκότητα και το κόστος, με πιθανότητα λαθών στην ταξινόμηση κοκ)

 • 10 Ιουνίου 2021, 12:41 | PEPSICO HELLAS M.A.B.E.E.

  Αρ. 13, §2δ’
  Να διαγραφεί η υποχρέωση επίτευξης εθνικών στόχων. Η επίτευξη εθνικών στόχων είναι υποχρέωση του Κράτους -μέλους και δεν είναι σύννομη η μετάθεση των υποχρεώσεων αυτών στα συστήματα. Η επίτευξη του εθνικού στόχου από ένα σύστημα είναι δυνατή μόνο εφόσον αποτελεί ένα ενιαίο υποχρεωτικό σύστημα, όπως προτείνεται για τη λειτουργία του συστήματος εγγυοδοσίας (προμελέτη Giz, Φεβρ.2020). Η πρόβλεψη αυτή καθίσταται ιδιαιτέρως βλαπτική για τους υπόχρεους παραγωγούς σε συνδυασμό με Αρ.12, 14 περί προστίμων απόκλισης.

 • 10 Ιουνίου 2021, 11:51 | ΕΔΟΕ

  Άρθρο 13, Παράγραφος 3β
  Ο καθορισμός της ελάχιστης τιμής εισφοράς, από τον ΕΟΑΝ, διαστρευλώνει τον ανταγωνισμό και αντιτίθεται στους όρους λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς. Για την προστασία του καταναλωτή και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εναλλακτικής διαχείρισης θα ήταν βέλτιστο ο ΕΟΑΝ να καθορίζει την μέγιστη τιμή εισφοράς μετά από μελέτη την οποία θα έχει καταρτίσει και λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρησιακά σχέδια των ΣΕΔ και τα ισχύοντα στα άλλα κράτη μέλη.

 • 10 Ιουνίου 2021, 10:13 | ΕΔΟΕ

  Άρθρο 13, Παράγραφος 1.Γ.
  Η έγκριση λειτουργίας των ΣΕΔ μειώνεται σε πέντε από έξι έτη χωρίς την αντίστοιχη μείωση του ανταποδοτικού τέλους. Αυτό αντιστοιχεί σε μία αύξηση του κόστους του ανταποδοτικού τέλους κατά 17%!

 • 10 Ιουνίου 2021, 09:18 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

  Η μονομερής τροποποίηση από τον ΕΟΑΝ των όρων έγκρισης/επιχειρησιακού σχεδίου χωρίς προηγούμενη επικοινωνία με το ΣΕΔ μπορεί να οδηγήσει σε αιφνίδιες μεταβολές στον προγραμματισμό/λειτουργία του ΣΕΔ και αντίστοιχα στις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων παραγωγών (π.χ. αύξηση εισφορών). Σε κάθε περίπτωση, για να είναι επαρκής η «τεκμηρίωση της σχετικής αναγκαιότητας» από τον ΕΟΑΝ, απαιτείται προγενέστερη επικοινωνία με το ενδιαφερόμενο ΣΕΔ προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και να διασφαλιστεί η επιλογή της βέλτιστης δυνατής λύσης.

 • 9 Ιουνίου 2021, 21:31 | Κυρκίτσος Φίλιππος

  Το άρθρο θεωρεί ότι και τα ΒΕΑΣ μπαίνουν πάλι στους στόχους με πολλές στρεβλώσεις στην επίτευξη οικονομικής ανακύκλωσης από τα ΣΣΕΔ για τις συσκευασίες. Το πρόβλημα με τα ΒΕΑΣ το ξέρει καλά το ΥΠΕΝ και ο ΕΟΑΝ. Τα ΒΕΑΣ συλλέγονται από τον ιδιωτικό τομέα, όχι από τα ΣΣΕΔ. Τα ΣΣΕΔ πρέπει να επιτύχουν τον εθνικό στόχο για τους συμβεβλημένους τους μόνοι τους με την βασική τους μέθοδο και όχι με τα ΒΕΑΣ, που παραμορφώνουν το τελικό κόστος ανακύκλωσης ανά τόνο. Η απλή καταγραφή των ΒΕΑΣ από τα ΣΣΕΔ κοστίζει ένα ελάχιστο ποσό ανά τόνο, ενώ η ανακύκλωση με βάση τις βασικές μεθόδους των ΣΣΕΔ κοστίζει πολύ πολύ περισσότερο. Άρα, τα ΣΣΕΔ δεν μπορούν να επικαλούνται ότι επιτυγχάνουν στόχους βάζοντας τεράστιες ποσότητες ΒΕΑΣ, που απλώς τις καταγράφουν από τον ιδιωτικό τομέα.

  Προτείνουμε οι στόχοι κάθε ΣΣΕΔ να επιτυγχάνονται με τη βασική μέθοδο του κάθε ΣΣΕΔ και όχι με τα ΒΕΑΣ, που έχουν ελάχιστο κόστος. Η καταγραφή των ΒΕΑΣ να είναι υποχρεωτική για να ΣΣΕΔ και το κόστος καταγραφής των ΒΕΑΣ να μοιράζεται στα ΣΣΕΔ ανάλογα το ποσοστό των εισφορών τους.
  Έτσι τα ΒΕΑΣ θα μπαίνουν στον εθνικό στόχο και θα κλείνουν την τρύπα του 40% εισφοροδιαφυγής, που υπάρχει.

 • 9 Ιουνίου 2021, 21:33 | Κυρκίτσος Φίλιππος

  Στην παράγραφο 1Β αναφέρεται ότι «απαιτείται ο φορέας ΣΕΔ θα πρέπει να έχει επιτύχει τους όρους έγκρισης χωρίς ουσιώδη απόκλιση». Θα πρέπει να διευκρινισθεί και να ποσοτικοποιηθεί % τι εννοείται με τον όρο «ουσιώδη απόκλιση». Εάν δεν διευκρινισθεί υπάρχει ο φόβος να ανοίξει ένα μεγάλο παράθυρο για αποφυγή επίτευξης των στόχων ενός ΣΕΔ.