Άρθρο 17 Υποχρέωση ενημέρωσης περί επισκευάσιμων και αναβαθμίσιμων προϊόντων (Περ. β’, δ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς επίπλων και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως τον πωλητή αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων ανταλλακτικών και το χρονικό διάστημα αυτής. Όταν δεν παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες, τα ανταλλακτικά θεωρείται ότι δεν είναι διαθέσιμα. Ο πωλητής υποχρεούται να θέτει αυτές τις πληροφορίες στη διάθεση του αγοραστή, με κάθε πρόσφορο τρόπο.
2. Οι κατασκευαστές προϊόντων που περιέχουν λογισμικό υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως τον πωλητή σχετικά με το χρονικό διάστημα για το οποίο θα υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις και αναβαθμίσεις του λογισμικού, προκειμένου αυτό να παραμείνει λειτουργικό. Ο πωλητής υποχρεούται να θέτει αυτές τις πληροφορίες, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στη διάθεση του αγοραστή.

  • 9 Ιουνίου 2021, 09:39 | Κώστας

    Υποχρέωση των παραγωγών που χρησιμοποιούν συσκευασία για μείωση ή/ και αντικατάσταση των υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιούν στη συσκευασία των προϊόντων τους με μειώσεις αντίστοιχες με αυτές τις στοχοθεσίας για τη μέιωση των αποβλήτων συσκευασίας θα τεθούν στο πλαίσιο του ότι η παρούσα θεωρεία πέρι διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος δεν απέδωσε αλλά διατηρείται?