Άρθρο 34 Διάθεση (Άρθρο 12 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 14 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Ο παραγωγός ή ο κάτοχος των αποβλήτων, αν αυτά δεν υποβληθούν σε εργασίες ανάκτησης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10, υποχρεούται να τα υποβάλλει σε ασφαλείς εργασίες διάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 35 για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

  • 10 Ιουνίου 2021, 15:25 | Άννα Λεκατσά

    Εκ της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ
    Η παραπομπή στο άρθρο 10 παρ. 1 δεν φαίνεται ορθή. Οι εργασίες ανάκτησης ορίζονται στο άρθρο 3 περ. 15 της οδηγίας 2008/98.