Άρθρο 47 Απόβλητα έλαια (Άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί από την παρ. 18 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Ως προς τη διασυνοριακή μεταφορά των αποβλήτων ελαίων κατ` εφαρμογή των άρθρων 11 ή 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 1013/2006 (L 190), απαγορεύεται η διασυνοριακή αποστολή αποβλήτων ελαίων από την επικράτεια της χώρας σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης στο εξωτερικό, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό η επεξεργασία με αναγέννηση (R9) να πραγματοποιηθεί στη χώρα.
2. Η χωριστή συλλογή των αποβλήτων ελαίων είναι υποχρεωτική, εκτός αν η χωριστή συλλογή δεν είναι τεχνικά εφικτή. Στην επεξεργασία των αποβλήτων ορυκτελαίων δίνεται υποχρεωτικά προτεραιότητα στην αναγέννηση ή εναλλακτικά σε άλλες εργασίες ανακύκλωσης που προσφέρουν ισοδύναμο ή καλύτερο αποτέλεσμα, από περιβαλλοντική άποψη, σε σχέση προς την αναγέννηση, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 35. Η ανάμιξη αποβλήτων ορυκτελαίων με διαφορετικά χαρακτηριστικά απαγορεύεται, όπως επίσης και η ανάμιξή τους με άλλα είδη αποβλήτων ή άλλες ουσίες, αν η ανάμειξη αυτή εμποδίζει την αναγέννησή τους ή άλλη εργασία ανακύκλωσης με ισοδύναμο ή καλύτερο συνολικό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα από ό,τι η αναγέννηση.

 • Στο πλαίσιο άρθρου 47 και της παραγράφου 2 και ιδιαίτερα στο σημείο “ … ή εναλλακτικά σε άλλες εργασίες ανακύκλωσης που προσφέρουν ισοδύναμο ή καλύτερο αποτέλεσμα, από περιβαλλοντική άποψη, σε σχέση προς την αναγέννηση “ οφείλεται να επισημανθούν τα εξής :

  Η ανακύκλωση των αποβλήτων (Λιπαντικών) ελαίων, όπως παρατίθεται και στην μελέτη LCA IFEU 2017, θεωρείται η πλέον κατάλληλη διαδικασία διαχείρισης, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται το καλύτερο περιβαλλοντικά αποτέλεσμα και ταυτόχρονα αποτελεί την επιτομή της Κυκλικής Οικονομίας.
  Δεν υφίσταται διαδικασία μέσω της οποίας να προσφέρεται καλύτερο ή έστω ισοδύναμο αποτέλεσμα από περιβαλλοντική άποψη εκτός της ανακύκλωσης των αποβλήτων (λιπαντικών) ελαίων και της επανένταξής των στο ρεύμα της αγοράς.

  Παράλληλα οποιαδήποτε άλλη διαχείριση των αποβλήτων (λιπαντικών) ελαίων πλην της αναγέννησης, έρχεται σε πλήρη αντίθεση αφ’ ενός με το άρθρο 4 του παρόντος σχεδίου νόμου και με το άρθρο 29 του ν. 4042 περί ιεράρχησης των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων στα οποία η ανακύκλωση προκρίνεται ως μέθοδος έναντι άλλου είδους ανάκτησης και αφ’ ετέρου με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 82/2004, και ειδικότερα στο Άρθρο 5 Κεφάλαιο Α παρ. 2.β
  “Μέτρα για την ενθάρρυνση της επεξεργασίας κατά προτεραιότητα με αναγέννηση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων” και
  Άρθρο 5
  Κεφάλαιο Β παρ. 2.1.
  “Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων μετά τη συλλογή τους :
  α) Υποβάλλονται κατά προτεραιότητα σε επεξεργασία με αναγέννηση”

  Οφείλεται να επισημανθεί ότι η διαχείριση των αποβλήτων (λιπαντικών) ελαίων στην Ελλάδα αποτελεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής, δεδομένου ότι ανακυκλώνει το 100% των συλλεγόμενων αποβλήτων (λιπαντικών) ελαίων όπως παρατίθεται στην μελέτη (25.03.2020) του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος. Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, πλην της αναγέννησης, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την μη επίτευξη των εθνικών στόχων της χώρας, όπως προβλέπονται στο ΠΔ 82/2004, σε επίπεδο συλλογής και ανακύκλωσης των αποβλήτων (λιπαντικών ) ελαίων.

  Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η απαλοιφή της πρότασης “εναλλακτικά σε άλλες εργασίες ανακύκλωσης που προσφέρουν ισοδύναμο ή καλύτερο αποτέλεσμα, από περιβαλλοντική άποψη, από ό,τι η αναγέννηση, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 35.”
  Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση.
  Με Εκτίμηση
  ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ