Άρθρο 46 Επικίνδυνα απόβλητα παραγόμενα από νοικοκυριά (Άρθρο 20 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει αντικατασταθεί από την παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Τα άρθρα 43, 44, 45 και 62 δεν εφαρμόζονται στα αναμεμειγμένα απόβλητα που παράγονται από νοικοκυριά.
2. Τα άρθρα 45 και 62 δεν εφαρμόζονται στα επιμέρους κλάσματα επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από νοικοκυριά, μέχρις ότου γίνουν δεκτά για συλλογή, διάθεση ή ανάκτηση από οργανισμό ή επιχείρηση που έχει λάβει άδεια ή έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 52 ή 53.
3. Με την επιφύλαξη της ευθύνης των οικείων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), από την 1η.1.2024, καθιερώνεται χωριστή συλλογή για τα επικίνδυνα κλάσματα των αποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά, όπως επικίνδυνα απόβλητα από χρώματα οργανικού διαλύτη, βερνίκια, διαλύτες, μελάνια ή προϊόντα καθαρισμού, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα επικίνδυνα απόβλητα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 35 και δεν ρυπαίνουν άλλες ροές αστικών αποβλήτων. Η χωριστή συλλογή των αποβλήτων γίνεται με μέριμνα του οικείου ο.τ.α. α΄ βαθμού στα Πράσινα Σημεία και, σε περίπτωση που ο ο.τ.α. α΄ βαθμού δεν διαθέτει Πράσινο Σημείο, σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο που υποδεικνύεται από τον οικείο ΦοΔΣΑ.
4. Από την 1η Ιανουαρίου 2024, τα απόβλητα από χρώματα και βερνίκια συλλέγονται υποχρεωτικά στα χρωματοπωλεία. Οι φορείς λειτουργίας των χρωματοπωλείων υποχρεούνται να οργανώσουν τη συλλογή των αποβλήτων της παρούσας σε κατάλληλους περιέκτες, εντός των χώρων λειτουργίας τους. Ως φορέας λειτουργίας νοείται ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας. Οι ο.τ.α. α’ βαθμού υποχρεούνται να οργανώσουν και να αναλάβουν τη συλλογή των απόβλητων της παρούσας.
5. Τα φαρμακευτικά προϊόντα οικιακής χρήσης με ληγμένη ή μη ημερομηνία συλλέγονται υποχρεωτικά στα φαρμακεία. Μέχρι την οργάνωση και λειτουργία ΣΕΔ από τους παραγωγούς και εισαγωγείς φαρμάκων οικιακής χρήσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10, εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία ΔΥΓ3α/οικ.2464/9.1.2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄11). Στο ΣΕΔ που οργανώνεται σύμφωνα με το άρθρο 10 δύναται να συμπεριλαμβάνονται και τα επιστρεφόμενα φάρμακα ανεξαρτήτως προελεύσεως, καθώς και συναφές υγειονομικό υλικό.
6. Οι ΦοΣΔΑ ή οι ο.τ.α. α΄ βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα αυτών που ασκούν τις αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) αναλαμβάνουν την περαιτέρω διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων του παρόντος από τους χώρους συλλογής ή αποθήκευσής τους, σε συνεργασία με κατάλληλα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 52, προκειμένου να τύχουν της κατάλληλης διαχείρισης με την επιφύλαξη της ευθύνης των οικείων ΣΕΔ.

 • 10 Ιουνίου 2021, 14:46 | ΧΕΝΟΦΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ

  Στο παρόν άρθρο, όπου αναφέρεται το σύνολο των Ε.Α. παραγόμενα από νοικοκυριά, ουδεμία αναφορά γίνεται στις σημαντικές ποσότητες ΕΑΥΜ που παράγονται από τις δραστηριότητες κατ’ οίκον νοσηλείας.
  Η γενική διατύπωση δε της παρ. 6 περιορίζει τη διαχείριση σε επίπεδο ΦοΔΣΑ αποκλείοντας κάθε δυνατότητα ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

 • Οι κενές συσκευασίες μετά τη κατανάλωση των βερνικιών χρωμάτων παύουν να είναι επικίνδυνα απόβλητα αφού ο διαλύτης που προσδίδει την επικινδυνότητα έχει εξατμισθεί . Η συλλογή τους από χρωματοπωλεία θα είναι ιδιαίτερα προβληματική λόγω του όγκου τους , της ποικιλίας των περιεκτών και του ιδιαίτερα περιορισμένου χώρου που διαθέτουν τα χρωματοπωλεία . Πλέον αποτελεσματική θα ήταν η συλλογή των πάσης φύσης επικίνδυνων αποβλήτων συσκευασιών των νοικοκυριών (χρώματα, κόλλες, εντομοκτόνα, καθαριστικά, πάσης φύσης χημικά ) σε χωριστούς από τους μπλέ κάδους.
  Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί από τους ΟΤΑ ώστε οι πολίτες που θα ήθελαν να διαθέσουν προϊόντα που τους περίσσεψαν μετά τη χρήση, στους Δήμους οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν να τα διαθέσουν για κοινωφελείς σκοπούς ή σαν επικίνδυνα απόβλητα αν είναι ακατάλληλα προς χρήση.

 • 10 Ιουνίου 2021, 10:39 | ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΔΣΑ

  Άρθρο 46, παρ. 6. Να διαγραφεί η φράση «ή τα νομικά πρόσωπα αυτών που ασκούν τις αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 (Α’ 133)».
  Να μπει η λέξη «δύνανται». Οι ΦοΔΣΑ δεν γίνεται να αναλάβουν επιπλέον αρμοδιότητες χωρίς πρώτα να έχει διασφαλιστεί το κονδύλι για την κατασκευή υποδομών, και η πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού.