Άρθρο 24 Ανάκτηση – Απόβλητα μονάδων εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων (Παρ. 1 άρθρου 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4, από 1ης.1.2022, οι μονάδες εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων, οι οποίες εμπίπτουν στο Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 36060/1155/Ε103/13.6.2013 (Β’ 1450) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, υποχρεούνται να επεξεργάζονται τα οργανικά τους απόβλητα με αναερόβια ή αερόβια χώνευση για την παραγωγή βιοαερίου ή λιπάσματος και εδαφοβελτιωτικού ή με άλλου είδους εργασία ανάκτησης, λαμβανομένης υπόψη της Εκτελεστικής Απόφασης 2017/302 της Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου 2017 για τη θέσπιση των συμπερασμάτων σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 334), όσον αφορά την εντατική εκτροφή πουλερικών ή χοίρων.
2. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρ. 1 είναι να υπάρχει κατάλληλη μονάδα υποδοχής:
α) στην οικεία περιφερειακή ενότητα ή,
β) στην περίπτωση που η μονάδα εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων είναι εγκατεστημένη σε νησί, στο οικείο νησί.

 • 9 Ιουνίου 2021, 15:06 | Γιώργος Χ.

  Γιατί μένουν εκτός άλλες μονάδες εκτροφής ζώων?

 • 7 Ιουνίου 2021, 17:20 | Λάζαρος Χ.

  Σχετικά με το κείμενο :
  ‘υποχρεούνται να επεξεργάζονται τα οργανικά τους απόβλητα με αναερόβια ή αερόβια χώνευση για την παραγωγή βιοαερίου ή λιπάσματος και εδαφοβελτιωτικού ή με άλλου είδους εργασία ανάκτησης», αυτό σημαίνει πώς θα πραγματοποιούν εργασίες κομποστοποίησης -R3- στις εγκαταστάσεις τους. Επομένως, επιβάλλεται η έκδοση ΑΕΠΟ για την ανωτέρω διαδικασία.
  Προς αποφυγή παραρμηνειών και ως εναλλακτική, προτείνουμε να προστεθεί η δυνατότητα της υποχρεωτικής διάθεσης των αποβλήτων τους σε Αδειοδοτημένη Μονάδα.
  Επίσης, για ποιό λόγο εξαιρούνται κτηνοτροφικές μονάδες βοοειδών, αιγοπροβάτων
  και των λοιπών εγκαταστάσεων εκτροφής ζώων?