Άρθρο 22 Υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (Περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει αντικατασταθεί από την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 

1. Κάθε προμηθευτής αντικειμένου, όπως ορίζεται στην περ. 33 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 396) κοινοποιεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων πληροφορίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 33 του εν λόγω Κανονισμού, χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο και το εργαλείο υποβολής που παρέχονται από τον Οργανισμό για αυτό τον σκοπό.
2. Ως εθνική αρμόδια αρχή για την εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕE) 1907/2006 (REACH, L 136) για την εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής της παρ. 1, καθώς και για την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 3, ορίζεται η Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
3. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της παρ. 1 από τους υπόχρεους προμηθευτές επιβάλλονται από την αρμόδια αρχή της παρ. 2 οι κυρώσεις που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 82/2009 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 581) για την παράβαση του άρθρου 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 1907/2006.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να χορηγούνται εξαιρέσεις από την παρ. 1 για λόγους εθνικής άμυνας, λαμβανομένης υπόψη της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1907/2006.

  • 10 Ιουνίου 2021, 14:47 | ΔΕΗ Α.Ε. – Διεύθυνση Περιβάλλοντος

    παρ. 1
    Προτείνεται αναδιατύπωση ή διόρθωση της παρ. 1 του νέου Άρθρου 18Α, διότι η παρ. 1 του άρθρου 33 του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ δεν αναφέρεται σε κοινοποίηση πληροφοριών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, αλλά σε παροχή πληροφοριών στον αποδέκτη του αντικειμένου.