Άρθρο 96 Γενικός Διευθυντής, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων

1. Ο Γενικός Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την διαδικασία των παρ. 2 και 3.
2. Η θέση του Γενικού Διευθυντή προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία ορίζονται ο τρόπος μοριοδότησης, καθώς και τα τυχόν πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Η θέση καλύπτεται είτε από το προσωπικό του Ε.Ο.ΑΝ., είτε με απόσπαση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ο οποίος επανέρχεται αυτοδίκαια στην οργανική του θέση, μετά τη λήξη της θητείας του.
3. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης είναι αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α’ 26), για τη θέση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης. Η επιλογή γίνεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην οποία συμμετέχουν δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ε.Ο.ΑΝ. και ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζεται και επιτροπή ενστάσεων στην οποία συμμετέχουν δύο (2) μέλη του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. και ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τα οποία πρέπει να είναι διαφορετικά από τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης.
4. Μέχρι τον ορισμό Γενικού Διευθυντή σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3, η θέση καλύπτεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5. Στη θέση προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής τοποθετείται υπάλληλος του προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) που ανήκει στην κατηγορία και ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Διοικητικού-Οικονομικού.
6. Στις θέσεις προϊσταμένων των λοιπών διευθύνσεων και τμημάτων τοποθετούνται υπάλληλοι του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ. που ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ με ειδικότητες σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) οργανόγραμμα.
7. Η θητεία στις θέσεις του Γενικού Διευθυντή, των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων είναι τριετής, αποτελεί πραγματική δημόσια υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και λαμβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη ως προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος.