Άρθρο 32 Φορολογικές αποσβέσεις για το κόστος αναβάθμισης των ΚΔΑΥ Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (Άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί από την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Αντικαθίσταται η περ. α’ της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και η παρ. 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«10.α. Το κόστος που είναι συναφές με την αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (ΚΔΑΥ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24), με την ενεργειακή απόδοση ή με την εξοικονόμηση νερού, αποσβέννυται με τους συντελεστές του πίνακα της παρ. 4, προσαυξημένους κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του δέκα τοις εκατό (10%), ο προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει τις δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες.
β. Η περ. α δεν καταλαμβάνει τις κατηγορίες ενεργητικού επιχείρησης σχετικές με: «Αεροσκάφη, σιδηροδρομικούς συρμούς, πλοία και σκάφη», «Μέσα μεταφοράς ατόμων» και «Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων».
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».