Άρθρο 14 Όροι και προϋποθέσεις για τη διάθεση στην αγορά των συσκευασιών και των προϊόντων που εμπίπτουν σε ΠΔΕΠ (Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Οι διακινητές συσκευασίας σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 74 και οι διακινητές προϊόντων για τα οποία έχουν εγκριθεί ΠΔΕΠ υποχρεούνται να διακινούν μόνο τα προϊόντα των παραγωγών, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 11, που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου 11.

  • 10 Ιουνίου 2021, 13:18 | PEPSICO HELLAS M.A.B.E.E.

    Θετική η πρόβλεψη ότι οι διακινητές συσκευασίας σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 74 υποχρεούνται να διακινούν μόνο τα προϊόντα των παραγωγών, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 11, που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου 11. Θεωρούμε ότι πρέπει ρητά να περιληφθεί μέτρο για συμμόρφωση και αποφυγή εισφοροδιαφυγής. Ιδίως όσον αφορά στο σύστημα εγγυοδοσίας, να διατυπωθεί ρητά ότι η συμμετοχή των υπόχρεων παραγωγών είναι υποχρεωτική και τα προϊόντα φέρουν την ειδική σήμανση αναγνώρισης και ιχνηλασιμότητα.

  • 9 Ιουνίου 2021, 21:13 | Κυρκίτσος Φίλιππος

    Ισχύει αυτό το άρθρο εδώ και χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτε με την εισφοροδιαφυγή. Πρέπει να συμπεριληφθούν μέτρα ελέγχου και εφαρμογής του άρθρου αυτού. Προτείνεται να συζητηθεί σοβαρά στο ΥΠΕΝ ώστε να αναλάβει ο ΕΟΑΝ το ρόλο του ελεγκτή και της διασφάλισης εφαρμογής του άρθρου. Εάν δεν μπει κάτι τέτοιο στο νομοσχέδιο πάλι σε 5 χρόνια θα μιλάμε για το ίδιο πρόβλημα της εισφοροδιαφυγής.