Άρθρο 7 Κατάλογος αποβλήτων (Άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Ο κατάλογος αποβλήτων που καταρτίστηκε με την Απόφαση 2000/532/ΕΚ (L 226) περιλαμβάνει τα επικίνδυνα απόβλητα και λαμβάνει υπόψη την προέλευση και τη σύνθεση των αποβλήτων καθώς και, εφόσον απαιτείται, τις οριακές τιμές συγκέντρωσης επικίνδυνων ουσιών. Ο κατάλογος αποβλήτων είναι δεσμευτικός όσον αφορά στον προσδιορισμό των αποβλήτων που θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Η καταχώριση μίας ουσίας ή αντικειμένου στον κατάλογο δε συνεπάγεται ότι συνιστά απόβλητο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Μία ουσία ή αντικείμενο θεωρούνται απόβλητα μόνο εφόσον ανταποκρίνονται στον ορισμό της παρ. 1 του άρθρου 2.
2. Δύνανται να θεωρούνται κάποια απόβλητα ως επικίνδυνα, ακόμη και αν δεν περιλαμβάνονται ως τέτοια στον κατάλογο αποβλήτων, εφόσον εμφανίζουν μία ή περισσότερες από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα III του Μέρους Α’. Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κοινοποιεί τις περιπτώσεις αυτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμελλητί μαζί με όλα τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία.
3. Ο αποχαρακτηρισμός των επικίνδυνων αποβλήτων δεν μπορεί να γίνεται με αραίωση ή ανάμειξη για τη μείωση των αρχικών συγκεντρώσεων επικίνδυνων ουσιών σε επίπεδο χαμηλότερο των οριακών τιμών για τον χαρακτηρισμό των αποβλήτων ως επικίνδυνων.
4. Εφόσον διατίθενται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ένα συγκεκριμένο απόβλητο, το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο ως επικίνδυνο απόβλητο, δεν εμφανίζει καμιά από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Μέρους Α’, τότε το εν λόγω απόβλητο μπορεί να θεωρηθεί ως μη επικίνδυνο απόβλητο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κοινοποιούν τις περιπτώσεις αυτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμελλητί και της παρέχουν όλα τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία.
5. Η επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 5, με αντικατάσταση των εκπροσώπων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), καθώς και με την προσθήκη ενός (1) εκπροσώπου από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), εισηγείται σχετικά με την εφαρμογή των παρ. 2 και 4 καθώς και γενικότερα για θέματα χαρακτηρισμού αποβλήτων, εφόσον της ζητηθεί από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού – Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)