Άρθρο 79 Ανάκτηση και ανακύκλωση (Άρθρο 6 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί από την παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

1. Τίθενται οι ακόλουθοι ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης:
α) η ανάκτηση ή αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις αποτεφρώσεως αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας ανέρχεται σε τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασίας και η ανακύκλωση ανέρχεται σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) τουλάχιστον έως ογδόντα τοις εκατό (80%) το πολύ, κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασίας,
β) οι ελάχιστοι στόχοι ανακύκλωσης για υλικά που περιέχονται σε απόβλητα συσκευασίας είναι οι ακόλουθοι:
βα) εξήντα τοις εκατό (60%), κατά βάρος, για το γυαλί,
ββ) εξήντα τοις εκατό (60%), κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι,
βγ) πενήντα τοις εκατό (50%), κατά βάρος, για τα μέταλλα,
βδ) είκοσι δύο κόμμα πέντε τοις εκατό (22,5%), κατά βάρος, για τα πλαστικά, λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά,
βε) δέκα πέντε τοις εκατό (15%), κατά βάρος, για το ξύλο,
γ) το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, ανακυκλώνεται τουλάχιστον το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας,
δ) το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 καλύπτονται οι κάτωθι ελάχιστοι στόχοι κατά βάρος για ανακύκλωση στα ακόλουθα υλικά που περιέχονται στα απόβλητα συσκευασίας:
δα) το πενήντα τοις εκατό (50%) των πλαστικών,
δβ) το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ξύλου,
δγ) το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των σιδηρούχων μετάλλων,
δδ) το πενήντα τοις εκατό (50%) του αλουμινίου,
δε) το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του γυαλιού,
δστ) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του χαρτιού και χαρτονιού,
ε) το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2030, πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας,
στ) το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2030, πρέπει να καλυφθούν οι κάτωθι ελάχιστοι στόχοι κατά βάρος για ανακύκλωση, όσον αφορά τα ακόλουθα συγκεκριμένα υλικά που περιέχονται στα απόβλητα συσκευασίας:
στα) το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) των πλαστικών,
στβ) το τριάντα τοις εκατό (30%) του ξύλου,
στγ) το ογδόντα τοις εκατό (80%) των σιδηρούχων μετάλλων,
στδ) το εξήντα τοις εκατό (60%) του αλουμινίου,
στε) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του γυαλιού,
στστ) το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του χαρτιού και χαρτονιού.
2. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των στόχων ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασιών και θέτει τους κατάλληλους όρους και προϋποθέσεις κατά την έγκριση, τροποποίηση ή ανανέωση των επιχειρησιακών σχεδίων των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ). Για το σκοπό αυτόν ο Ε.Ο.ΑΝ. εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.
3. Τα μέτρα και οι στόχοι που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 δημοσιεύονται από τον Ε.Ο.ΑΝ. και αποτελούν αντικείμενο ενημερωτικής εκστρατείας προς το ευρύ κοινό και τους οικονομικούς παράγοντες.
4. Οι φορείς ΣΕΔ αποβλήτων συσκευασίας υποχρεούνται στην επίτευξη κατ’ ελάχιστον των ποσοτικών στόχων της παρ. 1, με αναγωγή στις ποσότητες συσκευασιών των παραγωγών που έχουν ενταχθεί σε αυτά. Ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ορίζει υψηλότερους στόχους στην απόφαση έγκρισης, προκειμένου να διασφαλίζεται η επίτευξη των εθνικών στόχων.

 • Άρθρο 79. Παράγραφος 1. Δεν είναι ξεκάθαρο το νόημα και η αναφορά στην αποτέφρωση.

 • 10 Ιουνίου 2021, 12:15 | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

  Δεν είναι κατανοητή η παρ. α του άρθρου 1. Απαιτείται αναδιατύπωση καθώς τα δύο ποσοστά αναφέρονται στην ίδια βάση (βάρος αποβλήτων συσκευασίας) και αθροίζουν >100%.

 • 10 Ιουνίου 2021, 12:49 | PEPSICO HELLAS M.A.B.E.E.

  Αρ. 79, §4
  Να διαγραφεί η υποχρέωση επίτευξης εθνικών στόχων

 • 10 Ιουνίου 2021, 12:44 | PEPSICO HELLAS M.A.B.E.E.

  Αρ. 79, §4
  Να διαγραφεί η υποχρέωση επίτευξης εθνικών στόχων, ομοίως με Αρ. 13 §2δ’