Άρθρο 5 Υποπροϊόντα (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Μια ουσία ή ένα αντικείμενο που προκύπτει από διαδικασία παραγωγής, πρωταρχικός σκοπός της οποίας δεν είναι η παραγωγή της εν λόγω ουσίας ή του εν λόγω αντικειμένου, θεωρείται ότι δεν συνιστά απόβλητο αλλά υποπροϊόν, εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) είναι βέβαιη η περαιτέρω χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου,
β) η ουσία ή το αντικείμενο είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν απευθείας χωρίς άλλη επεξεργασία πέραν της συνήθους βιομηχανικής πρακτικής,
γ) η ουσία ή το αντικείμενο παράγεται ως αναπόσπαστο μέρος μιας παραγωγικής διαδικασίας, και
δ) η περαιτέρω χρήση είναι σύννομη, δηλαδή η ουσία ή το αντικείμενο πληροί όλες τις σχετικές απαιτήσεις περί προϊόντων και προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας για τη συγκεκριμένη χρήση και δεν πρόκειται να έχει δυσμενείς συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.
2. Αν δεν έχουν εκδοθεί οι εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπονται για τα αναλυτικά κριτήρια σχετικά με την ενιαία εφαρμογή των όρων της παρ. 1 σε συγκεκριμένες ουσίες ή αντικείμενα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της Οδηγίας 2008/98 (L 312), δύναται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, να καθορίζονται για ειδικές ουσίες και αντικείμενα αναλυτικά κριτήρια, για την εφαρμογή των όρων της παρ. 1, με τα οποία εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας και διευκολύνεται η συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το π.δ. 81/2018 (Α’ 151).
3. Αν δεν έχουν εκδοθεί οι εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπονται ή αναλυτικά κριτήρια σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2, η πλήρωση των όρων της παρ. 1 για κάποια συγκεκριμένη ουσία ή αντικείμενο αξιολογείται ως ακολούθως: α) Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που υπάγονται στις κατηγορίες Α1 και Α2 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή κατά την υποβολή φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό της ουσίας ή του αντικειμένου, λαμβανομένων υπόψη και των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αξιολόγηση αφορά στη συγκεκριμένη ουσία ή αντικείμενο που προκύπτει αποκλειστικά από την εξεταζόμενη στη ΜΠΕ διαδικασία παραγωγής υπό τις συνθήκες που περιγράφονται σε αυτήν και τις προοριζόμενες χρήσεις που παρατίθενται. Εφόσον η συγκεκριμένη ουσία ή αντικείμενο θεωρηθεί ότι συνιστά υποπροϊόν, στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων τίθενται όροι και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος παρακολούθησης, όπου απαιτείται, προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρωση των όρων της παρ. 1.
β) Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που υπάγονται στην κατηγορία Β’ του ν. 4014/2011 η αξιολόγηση της παρούσας παραγράφου διεξάγεται κατ’ αναλογία από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία περιβάλλοντος της οικείας περιφέρειας, μετά από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό της ουσίας ή του αντικειμένου. Εφόσον η συγκεκριμένη ουσία ή αντικείμενο θεωρηθεί ότι συνιστά υποπροϊόν, με απόφαση του περιφερειάρχη τίθενται όροι και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος παρακολούθησης, όπου απαιτείται, προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρωση των όρων της παρ. 1.
4. Για την εφαρμογή της παρ. 3, καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 6 συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μη αμειβόμενη πενταμελής επιτροπή, της οποίας δύο (2) μέλη είναι εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ένας (1) εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος της επιτροπής, ένα (1) μέλος εκπρόσωπος του Γενικού Χημείου του Κράτους, δύο (2) μέλη εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή ένα (1) μέλος εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ένα (1) μέλος εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην περίπτωση εξέτασης θέματος αρμοδιότητάς του. Η εν λόγω επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και έχει ως αρμοδιότητα να εισηγείται προς τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, επί θεμάτων που η τελευταία της παραπέμπει προς εισήγηση:
α) για τους σκοπούς αξιολόγησης της παρ. 3, καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 6, κατά περίπτωση, καθώς και
β) για την εφαρμογή των παρ. 2 και 4 του άρθρου 7, με τη σύνθεση που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 7.
Στις συνεδριάσεις της επιτροπής της παρούσας δύναται να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου, εκπρόσωποι δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, εμπειρογνώμονες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες, προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις τους.
Στην απόφαση της παρούσας περί σύστασης και συγκρότησης της επιτροπής ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα με τις συνεδριάσεις και τη λειτουργία αυτής.
5. Οι φορείς ή εγκαταστάσεις που παράγουν υποπροϊόντα υποχρεούνται για την υποβολή σχετικών στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 53.

 • 10 Ιουνίου 2021, 14:41 | ΔΕΗ Α.Ε. – Διεύθυνση Περιβάλλοντος

  παρ. 3
  Στο τέλος της παρ. 3 να προστεθεί η ακόλουθη φράση:
  «Υλικά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων στο πλαίσιο του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ και δεν έχουν συμπεριληφθεί στο νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 39.31.08.2020, ΦΕΚ 185/Α/29.09.2020) ως απόβλητα, θεωρούνται υποπροϊόντα και δεν υπάγονται στην παραπάνω διαδικασία».

  παρ. 4
  Η 5μελής επιτροπή μάλλον αφορά στην παρ. 2 του Άρθρου 5 και όχι στην παρ. 3
  Να διορθωθεί σε:
  «4. Για την εφαρμογή της παρ. 2, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 6…». Ομοίως και για το σημείο 4β.

  παρ. 5
  Προτείνεται η υποβολή στοιχείων για τα υποπροϊόντα, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο, να μην γίνεται μέσω του ΗΜΑ, αλλά να δημιουργηθεί νέα πλατφόρμα στα πρότυπα του ΗΜΑ. Τα υποπροϊόντα δεν συνιστούν απόβλητα (άρθρο 12 του Ν. 4042/2012) και δεν εμπίπτουν στο νομοθετικό πλαίσιο για τα απόβλητα αλλά στον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ (REACH). Αντίθετα, στο ΗΜΑ καταχωρούνται μόνο στοιχεία αποβλήτων (άρθρο 42 του Ν. 4042/2012). Εξάλλου, στα υποπροϊόντα δεν αποδίδεται κωδικός ΕΚΑ, ενώ και παρακάτω στο Άρθρο 41 του παρόντος υπό διαβούλευση νομοσχεδίου δεν αναφέρεται η υποβολή στοιχείων για τα υποπροϊόντα στο ΗΜΑ. Σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενη χρήση του ΗΜΑ για τον σκοπό αυτό θα οδηγούσε σε ταύτιση της έννοιας του υποπροϊόντος με το απόβλητο.