Άρθρο 21 Διεύρυνση φορολογικών κινήτρων για δωρεές με σκοπό την ενθάρρυνση της πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης (Περ. δ’ και η’ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 

 1. Αντικαθίσταται η περ. β‘ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2859/2000 (Α’ 248), Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Επίσης, ως παράδοση αγαθών θεωρούνται οι ακόλουθες πράξεις, εφόσον η απόκτηση των αγαθών ή κατά περίπτωση των υλικών ή των υπηρεσιών, από τα οποία έχουν παραχθεί αυτά, παρέχει στον υποκείμενο δικαίωμα έκπτωσης του φόρου:

α) η διάθεση αγαθών από υπαγόμενη στο φόρο δραστηριότητα σε άλλη μη υπαγόμενη του ίδιου υποκειμένου,

β) η ανάληψη από υποκείμενο στον φόρο αγαθών της επιχείρησής του για την ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της επιχείρησης και γενικά η δωρεάν διάθεση αγαθών για σκοπούς ξένους προς την άσκηση της επιχείρησης. Εξαιρούνται τα δώρα μέχρι αξίας δέκα (10) ευρώ και τα δείγματα που διαθέτει ο υποκείμενος στον φόρο για την εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησής του.

Στο πλαίσιο της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, της περιβαλλοντικής προστασίας, υπό την έννοια της αποτροπής της διάθεσης των προϊόντων προς υγειονομική ταφή πριν αυτά καταστούν απόβλητα, καθώς και της ανακούφισης των κοινωνικά ευπαθών και ευάλωτων ομάδων και αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, ως δώρα, που επίσης εξαιρούνται, θεωρούνται:

αα) Τα τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα ή άλλα αγαθά, πλην εκείνων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που διατίθενται δωρεάν σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν συσταθεί νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό ή σε οργανισμούς τοπικούς αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) ή στα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα ή στα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα του άρθρου 13 του ν. 4301/2014 (Α’ 223) ή στο νομικό πρόσωπο του άρθρου 1 του ν. 3512/2006 (Α’ 264), καθώς και στα ν.π.ι.δ. ή στις οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς, προκειμένου να διανεμηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ως τέτοια αγαθά θεωρούνται αυτά τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς πώληση ή αξιοποίηση, ιδίως λόγω λαθών ή ελαττωμάτων ή ελλείψεων στη συσκευασία, την επισήμανση ή το βάρος, ή λόγω απόσυρσης από την αγορά ή λόγω εγγύτητας προς την ημερομηνία λήξης ή λόγω αστοχιών σε σχέση με τις προδιαγραφές του παρασκευαστή ή του πελάτη, ιδίως διαφοροποίηση ως προς το χρώμα, το μέγεθος, το σχήμα και τη σύσταση, ή λόγω ακύρωσης παραγγελιών και αδυναμίας εξεύρεσης άλλου αγοραστή. Ο περιορισμός της παρούσας δεν ισχύει για την αντιμετώπιση καταστάσεων που κηρύσσονται ως έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω φυσικών καταστροφών.

ββ) Τα αγαθά που παραδίδονται στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, στους ο.τ.α., στα ν.π.δ.δ., όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), στα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα ή στα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα του άρθρου 13 του ν. 4301/2014 ή στο νομικό πρόσωπο του άρθρου 1 του ν. 3512/2006, καθώς και στα ν.π.ι.δ. ή τις οντότητες, που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς, προκειμένου να διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων, ανεξαρτήτως της αξίας και των προδιαγραφών κατασκευής αυτών.

γγ) Τα είδη σίτισης που παραδίδονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να διανεμηθούν άνευ ανταλλάγματος για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης.

δδ) Τα αγαθά που παραδίδονται στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, στους ο.τ.α. και στα ν.π.δ.δ., όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014, προκειμένου να διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από ακραία φυσικά φαινόμενα, ανεξαρτήτως της αξίας και των προδιαγραφών κατασκευής αυτών.

γ) η ιδιοκατοίκηση, η παράδοση σε μη φορολογητέα δραστηριότητα του ιδίου υποκειμένου, η μίσθωση, η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ή η χρησιμοποίηση για οποιονδήποτε σκοπό ξένο προς την επιχείρηση, των ακινήτων που προβλέπει το άρθρο 6,

δ) η ανάληψη μερίδας σε αγαθά από εταίρο, μέτοχο ή κληρονόμο, σε περίπτωση διακοπής των εργασιών, λύσης της εταιρείας, αποχώρησης ή θανάτου εταίρου. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις κοινωνίας και συνεταιρισμού, καθώς και στην περίπτωση κοινοπραξίας επιτηδευματιών, για την οποία προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων π.δ. 186/1992 (Α 84).

ε) η περιέλευση στον υποκείμενο στον φόρο ή στους κληρονόμους του αγαθών της επιχείρησής του, κατά την παύση των εργασιών της ή κατά το θάνατο του υποκειμένου. Προκειμένου για πάγια περιουσιακά στοιχεία του υποκειμένου, όπως ορίζονται από το  άρθρο 33, η παρούσα δεν εφαρμόζεται, εφόσον δεν έχει παρέλθει η πενταετής περίοδος διακανονισμού του φόρου αυτών».

 

 1. Προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 19 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και το άρθρο 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19

Μειώσεις φόρου για δωρεές

 1. Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται στην απόφαση της επόμενης παραγράφου, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι φορείς με έδρα την ημεδαπή ή άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που αναγνωρίζονται για το σκοπό του προσδιορισμού της μείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγούμενων σε αυτούς δωρεών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εφόσον τα ποσά των δωρεών κατατίθενται σε ειδικούς για το σκοπό αυτόν λογαριασμούς τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ..
 3. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή και για τις δωρεές που χορηγούνται σε δικαιούχους χρηματοδότησης, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 (Α’ 146), δηλαδή σε πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων ή υποψηφίους ή αιρετούς αντιπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 4. Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των δωρεών τροφίμων προς τους δωρεοδόχους της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2859/2000 (Α’ 248), προκειμένου να διανεμηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Το συνολικό ποσό της μείωσης του φόρου εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.».

 

 • 10 Ιουνίου 2021, 14:17 | TUV HELLAS

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

  1. Σελ 24 «εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παρ. 1 έως και 3 συμπεριλαμβανομένης της
  λειτουργίας των ΣΕΔ εποπτεύεται από τον Ε.Ο.ΑΝ.. Ο Ε.Ο.ΑΝ. εφαρμόζει κατάλληλο πλαίσιο
  παρακολούθησης, εποπτείας και επιβολής, με σκοπό να διασφαλισθεί ότι οι παραγωγοί
  προϊόντων και τα ΣΕΔ εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της διευρυμένης
  ευθύνης του παραγωγού, μεταξύ άλλων στην περίπτωση πωλήσεων εξ αποστάσεως, ότι τα
  χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται με δέοντα τρόπο και ότι όλοι οι φορείς που
  μετέχουν στην εφαρμογή των ΠΔΕΠ υποβάλλουν αξιόπιστα στοιχεία» ΠΡΟΤΑΣΗ: Να προστεθεί ότι η παρακολούθηση και η εποπτεία πραγματοποιείται και από τους πιστοποιημένους αξιολογητές του άρθρου 7 του Νόμου 4685/07-05-2020
  2. Σελ 63 άρθρο 44 «Σε περίπτωση που οι αρμόδιες περιβαλλοντικές ελεγκτικές αρχές του άρθρου 20 του ν.
  4014/2011 (Α’ 209)
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να συμπληρωθεί ή και οι πιστοποιημένοι αξιολογητές του άρθρου 7 του νόμου 4685/07-05-20
  3. Άρθρο 61 Επιθεωρήσεις και έλεγχοι “Οι καταχωρίσεις στο πλαίσιο του ενωσιακού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και
  οικολογικού ελέγχου (ΕMAS) καθώς:ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΊ και η πιστοποίηση σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001, λαμβάνονται υπόψη για τις επιθεωρήσεις, ιδίως όσον αφορά
  στη συχνότητα και την ένταση αυτών
  4. ΆΡΘΡΟ 61 … “4. Οι έλεγχοι του παρόντος διενεργούνται:
  α) στους οργανισμούς ή τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας
  αποβλήτων ή παράγουν επικίνδυνα απόβλητα, από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές,
  σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 20 του ν. 4014/2011 (Α` 209).
  β) στους οργανισμούς ή τις επιχειρήσεις που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα σε
  επαγγελματική βάση, από μικτά κλιμάκια της Ελληνικής Αστυνομίας με τα Κλιμάκια
  Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011.
  γ) στους μεσίτες και τους εμπόρους αποβλήτων, από τα Κ.Ε.Π.ΠΕ. της παρ. 4 του άρθρου 20
  του ν. 4014/2011.”
  ΠΡΟΤΑΣΗ:ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ
  Οι έλεγχοι διενεργούνται και από τους πιστοποιημένους αξιολογητές του άρθρου 7 του νόμου 4685/07-05-20
  5.Άρθρο 67 Έλεγχοι Ε.Ο.ΑΝ «3. Ο Ε.Ο.ΑΝ., κατά τη διενέργεια μέρους ή του συνόλου των ελέγχων, επιτρέπεται να
  υποβοηθείται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν
  τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τα οποία συνάπτουν σχετική
  σύμβαση με τον Ε.Ο.ΑΝ ΠΡΟΤΑΣΗ : ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ όπως διαπιστευμένοι οργανισμοί πιστοποίησης και πιστοποιημένοι αξιολογητές σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 4685/07-05-2020

 • Παρά την θετική αφετηρία, δεν λύνεται το πρόβλημα της γραφειοκρατίας, ενώ υποχρεώνεται ο δωρητής να αναζητά κάθε φορά τη νομική σύσταση του κάθε δωρεοδόχου. Για τον σκοπό αυτό, προτείνεται να προβλεφθεί η σύσταση Ηλεκτρονικού Μητρώου Δωρεοδόχων, όπως προβλεπόταν στο κείμενο του σ/ν ΥΠΕΝ Νοεμβρίου 2020 (και συνακόλουθη τροποποίηση της Υπ. Απόφαση ΠΟΛ 1095/ 10.04.2014, δυνάμει της οποίας υποχρεούνται οι δωρητές να «εξακριβώνουν τη νόμιμη σύσταση στην Ελλάδα, τον αποδεδειγμένα μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τον κοινωφελή ή φιλανθρωπικό σκοπό των δωρεοδόχων»).

  Επίσης, βάσει του ισχύοντος νόμου για κάθε παράδοση αγαθού που γίνεται με σκοπό τη δωρεάν διάθεση (δωρεά), πρέπει να εκδίδεται και να καταχωρείται στα λογιστικά βιβλία του δωρητή ένα ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης, με την αξία των χορηγούμενων αγαθών και του αντίστοιχου ΦΠΑ αυτών για λογιστική τακτοποίηση τόσο της δαπάνης όσο και του ΦΠΑ.

  Επισημαίνεται ως πολύπλοκη η ισχύουσα διαδικασία με τη σύνταξη πρωτοκόλλων παράδοσης-παραλαβής κατά την παράδοση των δωρεών και προτείνεται η απλοποίησή της για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων. Η αξία της δωρεάς θα πρέπει να υπολογίζεται επί της αξίας κτήσης και να βεβαιώνεται από τα αντίστοιχα τιμολόγια αγοράς.

  Επιπλέον, κάθε δαπάνη διαφήμισης από τις εταιρίες που θα σχετίζεται με τις δωρεές, μπορεί να δίνει επιπλέον αναγνώριση δαπάνης σε ποσοστό 100% ή έστω και κάποιου μικρότερου ποσοστού.

 • Μειώση φόρου για δωρεές τροφίμων

  Η παροχή φορολογικών κινήτρων, όπως ισχύει ήδη σε άλλα κράτη μέλη Ε.Ε., έχει αποδεδειγμένα θετικά αποτελέσματα στην αύξηση των δωρεών τροφίμων για κοινωφελή σκοπό.

  Εξάλλου, η ίδια η Οδηγία 2018/851 (Παράρτημα IVα) προβλέπει την «παροχή φορολογικών κινήτρων για τη δωρεά προϊόντων, ιδίως τροφίμων» ως «μέτρο για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων».

 • απαλλαγή ΦΠΑ για δωρεές πλεονασμάτων τροφίμων

  Η ρητή συμπερίληψη ΟΤΑ και εκκλησιαστικών ν.π. (κοινωνικά παντοπωλεία, συσσίτια) στους δωρεοδόχους είναι θετική.

  Ωστόσο, κρίνεται εξαιρετικά σημαντική η σύσταση ηλεκτρονικού Μητρώου Δωρεοδόχων, όπως είχε εισηγηθεί η Συμμαχία για τη Μείωσης της Σπατάλης Τροφίμων, και προβλεπόταν στο κείμενο του σ/ν ΥΠΕΝ, που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον Νοέμβριο 2020.

  Δυνάμει της Υπ. Απόφασης ΠΟΛ 1095/ 10.04.2014, υποχρεούνται οι δωρητές να «εξακριβώνουν τη νόμιμη σύσταση στην Ελλάδα, τον αποδεδειγμένα μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τον κοινωφελή ή φιλανθρωπικό σκοπό των δωρεοδόχων».

  Ο ως άνω έλεγχος των κοινωφελών φορέων θα πρέπει να διενεργείται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές (σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα τρόφιμα θα ήταν σημαντική επιπλέον και η πιστοποίηση από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές).

  Η σύσταση του εν λόγω Μητρώου, πέραν της απλοποίησης της ισχύουσας διαδικασίας και της άρσης αβεβαιότητας των δωρητών, θα συμβάλλει στην εν γένει αξιοπιστία του συστήματος δωρεών (τροφίμων), και ευρύτερα στη διαφάνεια ως προς τους δραστηριοποιούμενους στην Ελλάδα κοινωφελείς φορείς.

 • 10 Ιουνίου 2021, 11:01 | Ελένη Αλευρίτου, ΕΚΠΟΙΖΩ

  Άρθρο 37 Θέσπιση συστήματος «πληρώνω όσο πετάω»

  Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την διευκόλυνση των επαγγελματιών, των δήμωναλλά και των νοικοκυριών με ευρύτατη χρήση των νέων τεχνολογιών, έξυπνων εφαρμογών και σχετικών gamifications που θα κάνουν ελκυστική την εφαρμογή της υποχρέωσης αυτής

 • 10 Ιουνίου 2021, 11:28 | Ελένη Αλευρίτου, ΕΚΠΟΙΖΩ

  Άρθρο 21 φορολογικά κίνητρα για δωρεές

  Είναι γνωστό και αποδεδειγμένο,ότι η χρήση οικονομικών εργαλείων μπορεί να επιτύχει αλλαγές συμπεριφοράς προς την επιθυμητή κατεύθυνση, σε όλους τους τομείς.
  Είναι επομένως απαραίτητο να θεσπιστούν στο παρόν ν/σ, όλα τα οικονομικά εργαλεία, ώστε να μεγιστοποιηθεί η δωρεά τροφίμων και άρα η μείωση της σπατάλης τους.

 • 10 Ιουνίου 2021, 10:08 | Re.De-Plan AE

  Αντλώντας γνώση και εμπειρίες από την ενασχόληση μας με τη σύσταση ΣΣΕΔ στο χώρο των φαρμάκων, έχουμε ενημερωθεί ότι δεν συνιστάται η «χορήγηση» φαρμάκων, στο πλαίσιο κοινωνικής δωρεάς και τούτο διότι δεν είναι πάντα γνωστές και ασφαλείς οι συνθήκες φύλαξης και προστασίας οικιακών φαρμάκων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.
  Επίσης στο πλαίσιο της θεσμοθέτησης φοροαπαλλαγών για την ενίσχυση της ανακύκλωσης επαναφέρουμε παλαιότερη πρόταση μας για την απαλλαγή φόρου εισοδήματος ή μέρους αυτού επί των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση σκραπ μπαταριών από τα πρωτογενή σημεία συλλογής (αντιπροσωπείες service, ηλεκτροτεχνίτης, μηχανοτεχνίτης, εμπόριο, μπαταρίας, εμπόριο ειδών αυτοκινήτου)

 • 10 Ιουνίου 2021, 09:34 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

  Για τον προσδιορισμό του ποσού δωρεάς τροφίμων που υπόκειται σε μείωση φόρου, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ποια είναι η βάση υπολογισμού, δηλαδή εάν θα είναι αξία χονδρικής ή λιανικής του δωρηθέντος προϊόντος.