Άρθρο 97 Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών καταρτίζεται ο οργανισμός του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), με τον οποίον συστήνονται οι οργανικές θέσεις και καθορίζεται η κατανομή αυτών κατά εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα, οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων, η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, και ρυθμίζονται η διοίκηση, η οργάνωσή του, τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό του και τις λειτουργικές σχέσεις του οργανισμού με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς και οργανισμούς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση, μπορεί να συστήνονται, να καταργούνται ή να τροποποιούνται οργανικές μονάδες πέραν αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 95.
2. Ο Ε.Ο.ΑΝ. στελεχώνεται από υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), οι οποίοι προσλαμβάνονται μέσω διαγωνισμού που διενεργεί σύμφωνα με τον ν. 4785/2021 (Α΄ 42), καθώς και από υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετατάσσονται σε αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), οι οποίοι καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις.
3. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στον Ε.Ο.ΑΝ. από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, δικαιούνται τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης με τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Υπόχρεος στην καταβολή των ως άνω δαπανών είναι ο Ε.Ο.ΑΝ.. Ο χρόνος απόσπασης των αποσπώμενων υπαλλήλων θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο φορέα που ανήκουν οργανικά.
4. Το Μητρώο Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Ε.Ο.ΑΝ. στελεχώνεται και από προσωπικό που υπηρετεί σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στην περίπτωση αυτή, η στελέχωση πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εντασσόμενοι στο μητρώο. Εφόσον επιλεγούν, οι κατά τα παραπάνω υπηρετούντες σε υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αποσπώνται, με κοινή απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, στον Ε.Ο.ΑΝ. και υπηρετούν για διάστημα τεσσάρων (4) ετών. Με όμοια πράξη μπορεί να διακόπτεται η κατά τα ανωτέρω απόσπαση. Αποσπάσεις η διάρκεια των οποίων λήγει, δύναται να ανανεώνονται για ίσο χρονικό διάστημα. Στους επιθεωρητές ελεγκτές του μητρώου καταβάλλονται έξοδα εκτός έδρας μετακίνησης και διαμονής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 • 8 Ιουνίου 2021, 14:08 | Κώστας

  2. Ο Ε.Ο.ΑΝ. στελεχώνεται από υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
  Χρόνου (ΙΔΑΧ), οι οποίοι προσλαμβάνονται μέσω διαγωνισμού που διενεργεί σύμφωνα με
  τον ν. 4785/2021 (Α΄ 42), καθώς και από υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και μόνιμους
  δημοσίους υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετατάσσονται σε αυτόν σύμφωνα με τις
  διατάξεις του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), οι οποίοι
  καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις.

  Για να υπάρχει η δυνατότητα μετάταξης Δημοσίων Υπαλλήλων οι οργανικές θέσεις του φορέα θα πρέπει να το επιτρέπουν.
  Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν θέσεις στις οποίες κατά τα προβλεπόμενα του 4440/2016 όπως ισχύει να μπορούν να κάνουν αίτηση και να τοποθετηθούν υπάλληλοι και των δυο κατηγοριών.
  Το ανωτέρω σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού του ΕΟΑΝ είναι εφικτό αλλά σε προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν προέκυψε αδύνατο να μεταταχθούν υπάλληλοι από το δημόσιο παρά την ανωτέρω πρόβλεψη του κανονισμού η οποία βάσει νομικής γνωμοδότησης δεν είναι υλοποιήσιμη.

  Το άρθρο του κανονισμού παρατίθεται ακολούθως.

  Άρθρο 3
  Κατηγορίες προσωπικού
  I. 1. Το προσωπικό του Ε.Ο.ΑΝ. διακρίνεται σε τακτικό
  και αποσπασμένο:
  α) Τακτικό προσωπικό
  Καλύπτει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες του E.O.AN. Προσλαμβάνεται ή μετατάσσεται σε κενές οργανικές θέσεις του Οργανισμού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή είναι Δημόσιος Υπάλληλος που έχει μεταταχθεί στον οργανισμό.