ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ Επιθεωρήσεις και αρχεία Άρθρο 61 Επιθεωρήσεις και έλεγχοι (Άρθρο 34 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

1. Οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση, οι μεσίτες και οι έμποροι, καθώς και οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που παράγουν επικίνδυνα απόβλητα υπόκεινται σε κατάλληλες περιοδικές επιθεωρήσεις.
2. Οι επιθεωρήσεις που αφορούν τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς καλύπτουν την προέλευση, τη φύση, την ποσότητα και τον προορισμό των συλλεγόμενων και μεταφερόμενων αποβλήτων.
3. Οι καταχωρίσεις στο πλαίσιο του ενωσιακού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕMAS) λαμβάνονται υπόψη για τις επιθεωρήσεις, ιδίως όσον αφορά στη συχνότητα και την ένταση αυτών.
4. Οι έλεγχοι του παρόντος διενεργούνται:
α) στους οργανισμούς ή τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή παράγουν επικίνδυνα απόβλητα, από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 20 του ν. 4014/2011 (Α` 209).
β) στους οργανισμούς ή τις επιχειρήσεις που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση, από μικτά κλιμάκια της Ελληνικής Αστυνομίας με τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011.
γ) στους μεσίτες και τους εμπόρους αποβλήτων, από τα Κ.Ε.Π.ΠΕ. της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011.

 • 10 Ιουνίου 2021, 14:33 | ΔΕΗ Α.Ε. – Διεύθυνση Περιβάλλοντος

  παρ. 3
  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 3, ως ακολούθως:
  «3. Οι καταχωρίσεις στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕMAS), καθώς και τα πιστοποιημένα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισής κατά ISO 14001, λαμβάνονται υπόψη για τις επιθεωρήσεις, ιδίως όσον αφορά στη συχνότητα και την ένταση αυτών».

 • 9 Ιουνίου 2021, 20:01 | ΛΑΤΣΙΟΣ

  Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων για την εξακρίβωση υπευθύνου περιβαλλοντικών παραβάσεων που συνδέονται με αγροτεμάχια ή οικόπεδα, απαιτείται η πρόσβαση σε πλήρη στοιχεία ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων ή οικοπέδων καθώς και των στοιχείων των γεωτεμαχίων για τον προσδιορισμό και της έκτασης σε σχέση με τους υπευθύνους. Συνεπώς, απαιτείται στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων να δοθεί άμεση πρόσβαση στα στοιχεία του Κτηματολογίου με νομοθετική ρύθμιση.

  Η σημερινή πραγματικότητα είναι η γραφειοκρατική αναζήτηση στοιχείων από τα Κτηματολογικά Γραφεία, η οποία διαρκεί μήνες, εκτός εξαιρέσεων άρνησης κάποιων κτηματολογικων γραφείων με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει και ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική επιθεώρηση.

 • 9 Ιουνίου 2021, 19:58 | ΛΑΤΣΙΟΣ

  Για το 4α :
  Το αρ.(20) του Ν. 4014/11 και συγκεκριμένα η παρ.(3) εδαφ.(γ) αναφέρει “οι αρμόδιες υπηρεσίες….”. Η διάταξη αυτή, στην οποία στηρίζεται όλη η περιβαλλοντική νομοθεσία, είναι εντελώς αόριστη. Αντί να ονοματίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες, αφήνει μια αοριστία ώστε η κάθε υπηρεσία Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών να θεωρεί ότι είναι αναρμόδια. Μετά από 10 χρόνια το ΥΠΕΝ εξακολουθεί να αφήνει την παρούσα αοριστία, άραγε τι εξυπηρετεί αυτή η αοριστία; Μήπως ήρθε η ώρα να αποσαφηνιστεί όχι μόνον το ποιες υπηρεσίες είναι αρμόδιες αλλά να διευρυνθεί και σε άλλους φορείς ;(Δήμους, Φορείς Διαχείρισης, υπηρεσίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης ΠΠΔ κ.α.)

  Για το 4β :
  Τα ΚΕΠΠΕ είναι ελεγκτικά όργανα των Περιφερειών που εκτελούν περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις. Ο έλεγχος αυτών που συλλέγουν και μεταφέρουν απόβλητα απαιτεί πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα ή μη της δραστηριότητας. Δυστυχώς το ΥΠΕΝ αρνείται να δώσει πρόσβαση στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες των Περιφερειών στο ΗΜΑ. Πρόσβαση έχουν μόνον οι ΔΙΠΕΧΩΣ των Αποκεντρωμένων και οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. Μήπως θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη ελέγχου αυτοί που έχουν τα μέσα απόδειξης της παράβασης ; (πρόσβαση στο ΗΜΑ)

 • 9 Ιουνίου 2021, 19:07 | Ευστράτιος Δαβάκης

  Στην παρ. 4 του άρθρου, σημεία (β) και (γ), η διατύπωση
  ως έχει ενδεχομένως έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 20 παρ. 3 του Ν. 4014/11. Στα σημεία (β) και (γ) δεν προβλέπεται να μπορούν να διενεργήσουν περιβαλλοντική επιθεώρηση οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 η ΕΥΕΠ, δηλαδή σήμερα τα Σώματα Επιθεώρησης της Γεν. Δ/νσης Επιθεωρητών Ελεγκτών του ΥΠΕΝ, είναι αρμόδια για κάθε είδος Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης, επομένως μπορούν να διενεργούν ελέγχους σε όλες τις δραστηριότητες που προβαίνουν σε ενέργειες διαχείρισης αποβλήτων. Υπάρχει ενδεχόμενο η αντίθεση αυτή να ισχύει και για τις αρμόδιες υπηρεσίες της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Π.Ε. Θεσσαλονίκης (άρθρο 210, παρ. 1.Α.7).
  Επίσης στην παρ. (β) πιθανόν έχει γίνει εκ παραδρομής λάθος στη διατύπωση (συλλογή ή μεταφορά) καθώς οι εταιρείες που εκτελούν τη συλλογή κάνουν και τη μεταφορά.
  Πρόταση: Αναδιατύπωση των σημείων β και γ της παρ. 4 ώστε ο έλεγχος να γίνεται κυρίως από ΚΕΠΠ, χωρίς να αποκλείονται οι υπόλοιπες αρμόδιες αρχές του άρθρου 20 παρ. 3 του Ν. 4014/11