Άρθρο 25 Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί από την παρ. 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων και δραστηριοτήτων προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση, ενθαρρύνοντας ιδίως τη δημιουργία και τη στήριξη δικτύων επαναχρησιμοποίησης και επισκευής, τη χρήση οικονομικών μέσων, κριτηρίων προμηθειών, ποσοτικών στόχων ή άλλων μέτρων. Λαμβάνει επίσης μέτρα όπως αυτά των άρθρων 26 έως 29 για την προώθηση ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας και για τον σκοπό αυτό, με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 23, καθιερώνει χωριστή συλλογή αποβλήτων.
Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 23:
α) εφαρμόζεται χωριστή συλλογή τουλάχιστον για χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί και
β) καθιερώνεται χωριστή συλλογή των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων έως την 1η.1.2024.
2. Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος νόμου και τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, με υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των πόρων, τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι:
α) η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως είναι τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομένως άλλης προέλευσης, στον βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, κατ’ ελάχιστον 50% κατά βάρος,
β), η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η ανάκτηση άλλων υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης όπου γίνεται χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων, εξαιρουμένων των υλικών που απαντώνται στη φύση και τα οποία ορίζονται στην κατηγορία 17 05 04 του καταλόγου αποβλήτων, κατ’ ελάχιστον 70% κατά βάρος,
γ) έως το τέλος του 2025, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κατά βάρος,
δ) έως το τέλος του 2030, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 60% κατά βάρος,
ε) έως το τέλος του 2035, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 65% κατά βάρος.

 • 10 Ιουνίου 2021, 14:42 | Αντιγόνη Δαλαμάγκα – Δ/ντρια Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης/ Αντιπρόεδρος του Δικτύου RREUSE

  Στο άρθρο 25 του παρόντος, θεσπίζονται γενικοί, από κοινού, στόχοι για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. Παρόλα αυτά για να καταστεί δυνατή η ιεράρχηση της διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Σχεδίου Νόμου, είναι απαραίτητη η θέσπισή ξεχωριστών κατ’ ελάχιστον στόχων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.

 • 9 Ιουνίου 2021, 16:51 | Σαμπάνης Δημήτρης

  Σημαντικές ποσότητες ξύλινης συσκευασίας (παλέτας) μπορούν να αξιοποιηθούν (ανακύκλωση) σε μονάδες παραγωγής pellets ξύλου τα οποία χρησιμοποιούνται ως στρώμνη για ζώα (animal bedding) αλλά και για ανάκτηση ενέργειας.

  Η χρήση των pellets ως στρώμνη για τα ζώα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια διότι απορροφούν εξαιρετικά την υγρασία, απομακρύνουν τις οσμές από τους χώρους των ζώων και διευκολύνουν την αναπνοή τους.

  Δυστυχώς η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) αδυνατεί να πιστοποιήσει τις επιπλέον ποσότητες ξύλινης συσκευασίες που τυγχάνουν ανακύκλωσης ή/και ανάκτησης με τον προαναφερόμενο τρόπο.

  Αποτελεί ανάγκη να υπάρξουν αναφορές στο θεσμικό πλαίσιο που να αντιμετωπίζουν το εν λόγω ζήτημα και να υποχρεώνουν την ΕΕΑΑ να διευρύνει το πεδίο συνεργασιών της και με τις εταιρείες που παράγουν pellet ξύλου. Η αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος θα επιτρέψει την καταγραφή, πιστοποίηση και επιδότηση και των επιπλέον ποσοτήτων ξύλινης συσκευασίες που τυγχάνουν ανακύκλωσης ή/και ανάκτησης, και αυτή τη στιγμή δεν καταγράφονται πουθενά, με προφανή θετικά αποτελέσματα για την επίτευξη των Εθνικών στόχων.
  Σαμπάνης Δημήτρης
  Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

 • 9 Ιουνίου 2021, 15:24 | Γιώργος Χ.

  Εκτιμώ ότι θα έπρεπε να υπάρχουν πιο σαφείς αναφορές/προβλέψεις για εκείνες τις κατηγορίες των βιομηχανικών συσκευασιών όπως οι ξύλινες παλέτες κτλ, οι οποίες οδηγούνται για κατασκευή pellets τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως στρώμνη (ανακύκλωση) είτε για ανάκτηση ενέργειας. Με την παρούσα κατάσταση οι ανωτέρω ποσότητες δεν καταγράφονται ούτε πιστοποιούνται με κάποιο τρόπο, και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να υπάρξει σχετική πρόβλεψη.

 • Άρθρο 25 Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση

  Οι διακριτοί κάδοι να αντικαταστήσουν σταδιακά και τελικά θα καταργήσουν τον ενιαίο κάδο συλλογής συσκευασιών (μπλε κάδο) μέχρι τις 1 Ιανουαρίου 2023, αν όχι άμεσα.