Άρθρο 89 Παραρτήματα Μέρους Γ’

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου τα Παραρτήματα Ι έως V που αντιστοιχούν στο Μέρος Γ’. Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα παραρτήματα ΙΙΙ έως V τροποποιούνται με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Παραρτήματα Μέρους Γ΄ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Περιεχόμενο φακέλων για την έγκριση

συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης

Περιεχόμενο φακέλου για την αρχική έγκριση ΣΕΔ

Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΣΕΔ)

 

 1. Στοιχεία Φορέα ΑΣΕΔ

α) νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα ΑΣΕΔ [ΦΕΚ σύστασης/καταστατικό του νομικού προσώπου που οργανώνει το ΑΣΕΔ],

β) στοιχεία που τεκμηριώνουν την οικονομική βιωσιμότητα του φορέα ΑΣΕΔ,

γ) στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι ο φορέας ΑΣΕΔ δεν τελεί σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,

δ) στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι ο φορέας ΑΣΕΔ δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα,

ε) Αριθμός Μητρώου Παραγωγού, εφόσον υφίσταται ήδη τουλάχιστον ένα εγκεκριμένο ΣΣΕΔ που καλύπτει το πεδίο εφαρμογής του αιτούμενου ΑΣΕΔ (αφορά τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού)

 

2Α. Συνοπτική Αποτίμηση Προηγούμενης Περιόδου Λειτουργίας

  (αφορά μόνο στην ανανέωση της έγκρισης οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΕΔ)

Περιλαμβάνει συνοπτική και περιεκτική πληροφορία για την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας του ΑΣΕΔ σχετικά με:

α) την ανάπτυξη της εμβέλειας του ΑΣΕΔ σε γεωγραφικό και πληθυσμιακό επίπεδο,

β) το είδος και τις ποσότητες των προϊόντων που διακίνησε στην ελληνική αγορά ο παραγωγός σε ετήσια βάση (αφορά προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού προϊόντος),

γ) το είδος και τις ποσότητες αποβλήτων που διαχειρίστηκε ο φορέας ΑΣΕΔ σε ετήσια βάση,

δ) την επίδοση του ΑΣΕΔ σε σχέση με τους στόχους που όφειλε να επιτύχει, καθώς και τη συμβολή κάθε μίας από τις εφαρμοζόμενες μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης στην επίδοση αυτή ανά έτος,

ε) την κατ’ έτος ανάπτυξη της υποδομής και του εξοπλισμού,

στ) τις συνεργασίες του φορέα ΑΣΕΔ με φορείς διαχείρισης αποβλήτων και με ΟΤΑ Α΄ βαθμού, όπου αυτό έχει εφαρμογή,

ζ) τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,

η) τα οικονομικά στοιχεία του ΑΣΕΔ, ιδίως ως προς τις λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες, τις δαπάνες για ελέγχους και ενημέρωση – ευαισθητοποίηση σε ετήσια βάση, καθώς και τη διακύμανση του ύψους του εγγυοδοτικού αντιτίμου, όπως εφαρμόστηκε αυτό το μέτρο,

θ) σε περίπτωση απόκλισης από τους όρους έγκρισης, αναφορά σημαντικών δυσκολιών, προβλημάτων, παρεκκλίσεων ή/και διορθωτικών ενεργειών που έλαβαν χώρα.

 1. Επιχειρησιακό Σχέδιο ΑΣΕΔ

3.1 Πεδίο εφαρμογής

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, καταγράφονται αναλυτικά:

α) τα προϊόντα που θα καλυφθούν από το ΑΣΕΔ ανά κατηγορία και/ή είδος, και/ή υλικό,

β) εκτίμηση των ετήσιων ποσοτήτων προϊόντων που θα διαθέσει ο παραγωγός στην γεωγραφική εμβέλεια του ΑΣΕΔ κατά τη διάρκεια εφαρμογής του επιχειρησιακού του σχεδίου,

γ) εκτίμηση των ετήσιων ποσοτήτων αποβλήτων που θα προκύψουν από αυτές τις ποσότητες προϊόντων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του επιχειρησιακού του σχεδίου.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, καταγράφονται αναλυτικά:

α) τα απόβλητα που θα καλυφθούν από το ΑΣΕΔ ανά κατηγορία και/ή είδος, και/ή υλικό,

β) εκτίμηση των ποσοτήτων αποβλήτων που θα παραχθούν από τον παραγωγό αποβλήτων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του επιχειρησιακού του σχεδίου.

 

3.2 Εμβέλεια

Γίνεται αναφορά:

α) στο γεωγραφικό εύρος του ΑΣΕΔ και τον ρυθμό γεωγραφικής ανάπτυξής του, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του επιχειρησιακού του σχεδίου,

β) τις εξυπηρετούμενες ομάδες στόχους (καταναλωτές και/ή συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών) ανά κατηγορία και/ή είδος, και/ή υλικό αποβλήτου και σχετικά με αυτές ποσοτικά στοιχεία, ιδίως πλήθος και κατανομή.

 • Στόχοι

Αναφέρονται οι στόχοι του ΑΣΕΔ ανά έτος εφαρμογής με την απαιτούμενη κλιμάκωση, ώστε να καλύπτονται εμπρόθεσμα κατ’ ελάχιστον οι στόχοι που τίθενται από το ισχύον νομοθετικό και/ή κανονιστικό πλαίσιο.

3.4 Μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης

Γίνεται σαφής αναφορά στην/στις προτεινόμενη/-ες μέθοδο/-ους εναλλακτικής διαχείρισης ανά κατηγορία και/ή είδος και/ή υλικό αποβλήτου και ανά ομάδα στόχο.

Για κάθε προτεινόμενη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης γίνεται αναφορά στις προβλεπόμενες εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης, περιγράφονται η αναγκαία υποδομή, ο εξοπλισμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, οι εμπλεκόμενοι φορείς και ο ρόλος τους, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής της μεθόδου.

Ειδικότερα για συστήματα επιστροφής, όπως τα συστήματα εγγυοδοσίας και για τη συλλογή, πρέπει να προσδιορίζονται η κατανομή των σημείων και/ή του εξοπλισμού συλλογής, η αναλογία τους ως προς τους εξυπηρετούμενους, καθώς και η απαιτούμενη συχνότητα συλλογής, ώστε να υπάρχει επαρκής εξυπηρέτηση του δικτύου στη γεωγραφική εμβέλεια του ΑΣΕΔ, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια που απαιτείται για τη λειτουργία τους.

3.5 Αναμενόμενα αποτελέσματα

Με βάση την εκτίμηση των παραγόμενων αποβλήτων, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης της εμβέλειας του ΑΣΕΔ, τις προτεινόμενες μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης και τους στόχους που δεσμεύεται να επιτύχει, ο φορέας ΑΣΕΔ προσδιορίζει κατ΄ έτος:

α) τα αναμενόμενα ποσοτικά και ποσοστιαία στοιχεία επίδοσης σε σχέση με τους στόχους,

β) τα ποσοτικά στοιχεία σχετικά με την απαιτούμενη υποδομή και τον εξοπλισμό,

γ) το απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του ΑΣΕΔ,

δ) τις απαιτούμενες συνεργασίες με άλλους φορείς (όπως φορείς διαχείρισης αποβλήτων, ΟΤΑ, άλλα ΣΕΔ) για την υλοποίηση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης και τις προδιαγραφές συνεργασίας,

ε) την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως η διάθεση υπολειμμάτων επεξεργασίας.

 

3.6 Παρακολούθηση και έλεγχοι

Αναφέρονται όλοι οι τρόποι παρακολούθησης και/ή ελέγχου που εφαρμόζει ο φορέας ΑΣΕΔ, προκειμένου να διασφαλίσει:

α) την ορθότητα των δηλούμενων ποσοτήτων προϊόντων που διακινεί ο παραγωγός στη γεωγραφική του εμβέλεια (αφορά προγράμματα διευρυμένης ευθύνης παραγωγού προϊόντων) ή την ορθότητα των δηλούμενων ποσοτήτων αποβλήτων που διαχειρίζεται ο φορέας ΑΣΕΔ (αφορά προγράμματα ευθύνης παραγωγού αποβλήτων),

β) την ορθή εκτέλεση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης από όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτές,

γ) την αξιόπιστη καταγραφή και επαλήθευση των στοιχείων και δεδομένων των σχετικών με τις ανακτώμενες ποσότητες αποβλήτων.

Σε περίπτωση που εφαρμόζεται σύστημα εγγυοδοσίας, προσδιορίζεται το ύψος του εγγυοδοτικού αντιτίμου και αιτιολογείται σχετικά.

 

3.7 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

Περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή του προγράμματος ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης που προτίθεται να εφαρμόσει ο φορέας ΑΣΕΔ, όπου γίνεται αναφορά στις επιμέρους δράσεις και ανά δράση ο σκοπός, το κοινό-στόχος και ενδεικτικός προϋπολογισμός.

 

3.8 Εκτιμώμενος προϋπολογισμός

Αυτός θα πρέπει κατ΄ ελάχιστον να περιλαμβάνει ανά έτος και για το σύνολο της εξαετίας αναλυτικά:

α) τις επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ανά διαφορετική μέθοδο και εργασία εναλλακτικής διαχείρισης,

β) τις λειτουργικές δαπάνες που απαιτούνται ανά διαφορετική μέθοδο και εργασία εναλλακτικής διαχείρισης, όπως αμοιβές συνεργατών, αποζημιώσεις, παροχή οικονομικών κινήτρων,

γ) τις δαπάνες ενημέρωσης και επικοινωνίας,

δ) τις δαπάνες αυτοελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για ελέγχους του φορέα ΑΣΕΔ προς τρίτους,

ε) το κόστος διάθεσης καταλοίπων επεξεργασίας,

στ) λοιπές διοικητικές δαπάνες,

η) τα έσοδα από την πώληση ανακτώμενων υλικών.

 

3.9 Καινοτομία

Αναφέρονται τυχόν μελέτες που κρίνει ο φορέας ΑΣΕΔ ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εφαρμογή των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης και στη μετέπειτα αξιοποίηση των δευτερογενών υλικών που θα προκύψουν από αυτές.

 

 1. Σχετικά Εγγραφα και Τεκμηρίωση Επιχειρησιακού Σχεδίου

4.1 Πρότυπες συμβάσεις συνεργασίας του φορέα ΑΣΕΔ με τις προβλεπόμενες κατηγορίες συνεργαζόμενων φορέων, όπως με φορείς διαχείρισης αποβλήτων, ΟΤΑ, άλλους φορείς ΣΕΔ.

4.2 Αντίγραφα προσυμφώνων συνεργασίας του φορέα ΑΣΕΔ με άλλους φορείς που συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης, όπως οι αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης ή/και άλλους φορείς ΣΕΔ.

4.3 Τεκμηρίωση στοιχείων προϋπολογισμού, όπως οικονομικές προσφορές/τιμοκατάλογοι για εξοπλισμό, πηγές άντλησης δεδομένων.

4.4 Λοιπά στοιχεία και τεκμηρίωση που, κατά την κρίση του φορέα ΑΣΕΔ, υποστηρίζουν την αξιοπιστία του επιχειρησιακού του σχεδίου.

 

Β. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 1. Στοιχεία Φορέα ΣΣΕΔ

α) μετοχική/εταιρική σύνθεση (πλήρη στοιχεία των μετόχων/εταίρων και στοιχεία επικοινωνίας των νόμιμων εκπροσώπων),

β) επικαιροποιημένο καταστατικό και κεφάλαιο σύστασης,

γ) σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου (στοιχεία των μελών του ΔΣ),

δ) διαδικασίες, πρακτικές και τεκμήρια για τη διασφάλιση της μη ύπαρξης των κωλυμάτων και ασυμβίβαστων του άρθρου 10,

ε) Εποπτικό όργανο Φορέα ΣΣΕΔ: αριθμός και μέλη, θητεία, τρόπος επιλογής, κανονισμός λειτουργίας.

 

2Α. Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας Δημιουργίας νέου ΣΣΕΔ

    (αφορά μόνο στην αρχική έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΕΔ)

Περιλαμβάνει συνοπτική και περιεκτική πληροφορία σχετικά με την υφιστάμενη εμπειρία των μετόχων και στελεχών του υπό αξιολόγηση φορέα ΣΣΕΔ σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης γενικότερα και ειδικότερα για το υπό αξιολόγηση ρεύμα αποβλήτων.

 

2Β. Συνοπτική Αποτίμηση Προηγούμενης Περιόδου Λειτουργίας

    (αφορά μόνο την ανανέωση της έγκρισης οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΕΔ)

Περιλαμβάνει συνοπτική και περιεκτική πληροφορία για την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας του ΣΣΕΔ σχετικά με:

α) την ανάπτυξη της εμβέλειας του ΣΣΕΔ σε γεωγραφικό και πληθυσμιακό επίπεδο,

β) το είδος και τις ποσότητες των προϊόντων που διακίνησαν στην ελληνική αγορά οι συμβεβλημένοι με τον φορέα ΣΣΕΔ παραγωγοί σε ετήσια βάση (αφορά προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού προϊόντος),

γ) το είδος και τις ποσότητες αποβλήτων που διαχειρίστηκε ο φορέας ΣΣΕΔ σε ετήσια βάση,

δ) την επίδοση του ΣΣΕΔ σε σχέση με τους στόχους που όφειλε να επιτύχει, καθώς και τη συμβολή κάθε μίας από τις εφαρμοζόμενες μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης στην επίδοση αυτή ανά έτος,

ε) την κατ’ έτος ανάπτυξη της υποδομής και του εξοπλισμού,

στ) τις συνεργασίες του φορέα ΣΣΕΔ με φορείς διαχείρισης αποβλήτων και με ΟΤΑ Α΄ βαθμού, όπου αυτό έχει εφαρμογή,

ζ) τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,

η) τους συμμετέχοντες παραγωγούς,

θ) το απασχολούμενο προσωπικό,

ι) τα οικονομικά στοιχεία του ΣΣΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από εισφορές, των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών, των δαπανών για ελέγχους και ενημέρωση – ευαισθητοποίηση, το διοικητικό κόστος και τη διακύμανση του ύψους του ειδικού αποθεματικού του.

ια) σε περίπτωση απόκλισης από τους όρους έγκρισης, αναφορά σημαντικών δυσκολιών, προβλημάτων, παρεκκλίσεων ή/και διορθωτικών ενεργειών που έλαβαν χώρα.

 

 1. Επιχειρησιακό Σχέδιο ΣΣΕΔ

3.1 Πεδίο εφαρμογής

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού προϊόντων, καταγράφονται αναλυτικά:

α) τα προϊόντα που θα καλυφθούν από το ΣΣΕΔ ανά κατηγορία και/ή είδος και/ή υλικό,

β) εκτίμηση του αριθμού των υπόχρεων παραγωγών προϊόντων που διαθέτουν τα εν λόγω προϊόντα στη γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ,

γ) εκτίμηση των ποσοτήτων των εν λόγω προϊόντων που διατέθηκαν στη γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας,

δ) το προσδοκώμενο μερίδιο της αγοράς που θα καλύψει το ΣΣΕΔ σε περίπτωση που λειτουργούν ήδη άλλα ΣΣΕΔ και/ή ΑΣΕΔ για τα εν λόγω προϊόντα στην ίδια γεωγραφική εμβέλεια,

ε) εκτίμηση των ετήσιων ποσοτήτων προϊόντων που θα διαθέσουν οι συμβεβλημένοι με το ΣΣΕΔ παραγωγοί στη γεωγραφική του εμβέλεια κατά τη διάρκεια εφαρμογής του επιχειρησιακού του σχεδίου,

στ) εκτίμηση των ετήσιων ποσοτήτων αποβλήτων που θα προκύψουν από αυτές τις ποσότητες προϊόντων, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του επιχειρησιακού του σχεδίου.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων ευθύνης παραγωγού αποβλήτων, καταγράφονται αναλυτικά:

α) τα απόβλητα που θα καλυφθούν από το ΣΣΕΔ ανά κατηγορία και/ή είδος και/ή υλικό,

β) εκτίμηση των αντίστοιχων ποσοτήτων αποβλήτων που παρήχθησαν στην γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας και

γ) εκτίμηση των ποσοτήτων αποβλήτων που θα διαχειριστεί το ΣΣΕΔ κατά τη διάρκεια εφαρμογής του επιχειρησιακού του σχεδίου.

 

3.2 Εμβέλεια

Γίνεται αναφορά:

α) στο γεωγραφικό εύρος του ΣΣΕΔ και τον ρυθμό γεωγραφικής ανάπτυξής του, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του επιχειρησιακού του σχεδίου,

β) τις εξυπηρετούμενες ομάδες στόχους (καταναλωτές και/ή συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών) ανά κατηγορία και/ή είδος και/ή υλικό αποβλήτου και σχετικά με αυτές ποσοτικά στοιχεία, ιδίως πλήθος και κατανομή.

 

3.3 Στόχοι

Αναφέρονται οι στόχοι του ΣΣΕΔ ανά έτος εφαρμογής με την απαιτούμενη κλιμάκωση, ώστε να καλύπτονται εμπρόθεσμα κατ’ ελάχιστον οι στόχοι που τίθενται από το ισχύον θεσμικό και/ή κανονιστικό πλαίσιο.

 

3.4 Μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης

Γίνεται σαφής αναφορά στην/στις προτεινόμενη/-ες μέθοδο/-ους εναλλακτικής διαχείρισης ανά κατηγορία και/ή είδος και/ή υλικό αποβλήτου και ανά ομάδα στόχο.

Για κάθε προτεινόμενη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης γίνεται αναφορά στις προβλεπόμενες εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης, περιγράφονται η αναγκαία υποδομή και ο εξοπλισμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, οι εμπλεκόμενοι φορείς και ο ρόλος τους, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής της μεθόδου.

Ειδικότερα για συστήματα επιστροφής, όπως τα συστήματα εγγυοδοσίας και για τη συλλογή, πρέπει να προσδιορίζονται η κατανομή των σημείων και/ή του εξοπλισμού συλλογής, η αναλογία τους ως προς τους εξυπηρετούμενους, καθώς και η απαιτούμενη συχνότητα συλλογής, ώστε να υπάρχει επαρκής εξυπηρέτηση του δικτύου στη γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια που απαιτείται για τη λειτουργία τους.

 

3.5 Αναμενόμενα αποτελέσματα

Με βάση την εκτίμηση των παραγόμενων αποβλήτων, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης της εμβέλειας του ΣΣΕΔ, τις προτεινόμενες μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης και τους στόχους που δεσμεύεται να επιτύχει, ο φορέας ΣΣΕΔ προσδιορίζει κατ΄ έτος:

α) τα αναμενόμενα ποσοτικά και ποσοστιαία στοιχεία επίδοσης σε σχέση με τους στόχους,

β) τα ποσοτικά στοιχεία σχετικά με την απαιτούμενη υποδομή και τον εξοπλισμό,

γ) το απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του ΣΣΕΔ,

δ) τις απαιτούμενες συνεργασίες με άλλους φορείς (όπως φορείς διαχείρισης αποβλήτων, ΟΤΑ, άλλα ΣΕΔ) για την υλοποίηση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης και προδιαγραφές συνεργασίας,

ε) την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως η διάθεση υπολειμμάτων επεξεργασίας.

 

3.6 Παρακολούθηση και έλεγχοι

Αναφέρονται όλοι οι τρόποι παρακολούθησης και/ή ελέγχου που εφαρμόζει ο φορέας ΣΣΕΔ προκειμένου να διασφαλίσει:

α) την ορθότητα των δηλούμενων ποσοτήτων προϊόντων που διακινούν στην ελληνική αγορά οι συμβεβλημένοι με τον φορέα ΣΣΕΔ υπόχρεοι παραγωγοί προϊόντων (αφορά προγράμματα διευρυμένης ευθύνης παραγωγού προϊόντων) ή την ορθότητα των δηλούμενων ποσοτήτων αποβλήτων που παράγουν/διαχειρίζονται οι συμβεβλημένοι με τον φορέα ΣΣΕΔ υπόχρεοι παραγωγοί αποβλήτων (αφορά προγράμματα ευθύνης παραγωγού αποβλήτων),

β) την ορθή εκτέλεση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης από όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτές,

γ) την αξιόπιστη καταγραφή και επαλήθευση των στοιχείων και δεδομένων των σχετικών με τις ανακτώμενες ποσότητες αποβλήτων.

Σε περίπτωση που εφαρμόζεται σύστημα εγγυοδοσίας, προσδιορίζεται το ύψος του εγγυοδοτικού αντιτίμου και αιτιολογείται σχετικά.

 

3.7 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

Περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή του προγράμματος ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης που προτίθεται να εφαρμόσει ο φορέας ΣΣΕΔ, όπου γίνεται αναφορά στις επιμέρους δράσεις και ανά δράση στον σκοπό, το κοινό στόχο και ενδεικτικό προϋπολογισμό.

 

3.8 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Περιλαμβάνονται τέσσερα διακριτά τμήματα:

α) εκτιμώμενες δαπάνες,

β) προσδιορισμός χρηματικών εισφορών,

γ) προσδιορισμός ύψους εγγυοδοτικού αντιτίμου, όπου έχει εφαρμογή,

δ) σύνοψη εκτιμώμενου προϋπολογισμού,

3.8.1 Εκτιμώμενες δαπάνες

Οι εκτιμώμενες δαπάνες πρέπει να περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον ανά έτος και για το σύνολο της εξαετίας αναλυτικά:

α) τις επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ανά διαφορετική μέθοδο και εργασία εναλλακτικής διαχείρισης,

β) τις λειτουργικές δαπάνες που απαιτούνται ανά διαφορετική μέθοδο και εργασία εναλλακτικής διαχείρισης, όπως αμοιβές συνεργατών, αποζημιώσεις, παροχή οικονομικών κινήτρων,

γ) τις δαπάνες ενημέρωσης και επικοινωνίας,

δ) τις δαπάνες αυτοελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για ελέγχους του φορέα ΣΣΕΔ προς τρίτους,

στ) το κόστος διάθεσης καταλοίπων επεξεργασίας,

ε) τις δαπάνες προσωπικού,

ζ) τις λοιπές διοικητικές δαπάνες.

3.8.2 Προσδιορισμός χρηματικών εισφορών

Ο φορέας ΣΣΕΔ πρέπει να διαμορφώσει τις προτεινόμενες κατηγορίες χρηματικών εισφορών και να αιτιολογήσει την επιλογή του αυτή, λαμβάνοντας υπόψη κατ΄ ελάχιστον:

α) τις υποχρεώσεις για αναφορές επίδοσης για συγκεκριμένες κατηγορίες και/ή είδη και/ή υλικά προϊόντων ή αποβλήτων, όπως αυτές προκύπτουν από νομοθετικές και/ή κανονιστικές διατάξεις,

β) κριτήρια οικολογικού σχεδιασμού, όπως η ανακυκλωσιμότητα των υλικών, η ευκολία διαχωρισμού, η επαναχρησιμοποιήσιμη φύση των προϊόντων,

γ) εγγενείς δυσκολίες στην συλλογή του υλικού.

Στη συνέχεια ο φορέας ΣΣΕΔ πρέπει να προσδιορίσει το ύψος των χρηματικών εισφορών για κάθε μία από τις ως άνω προσδιορισθείσες κατηγορίες χρηματικών εισφορών, λαμβάνοντας υπόψη:

α) τις εκτιμώμενες ποσότητες προϊόντων των συμβεβλημένων με το ΣΣΕΔ παραγωγών προϊόντων ή τις εκτιμώμενες ποσότητες αποβλήτων των συμβεβλημένων με το ΣΣΕΔ παραγωγών αποβλήτων ανάλογα,

β) το κόστος εναλλακτικής διαχείρισης κάθε κατηγορίας/είδους/υλικού αποβλήτου, όπως προκύπτει από την καταγραφή των εκτιμώμενων δαπανών,

γ) κριτήρια οικολογικού σχεδιασμού, όπως η ανακυκλωσιμότητα των υλικών, η ευκολία διαχωρισμού, η επαναχρησιμοποιήσιμη φύση των προϊόντων,

δ) την υποχρέωση κάλυψης των συνολικών δαπανών του ΣΣΕΔ ανά έτος.

Τέλος, ο φορέας ΣΣΕΔ πρέπει να αναφέρει την προβλεπόμενη μεθοδολογία αναπροσαρμογής των εισφορών, εφόσον απαιτηθεί.

 

3.8.3 Προσδιορισμός ύψους εγγυοδοτικού αντιτίμου

Σε περίπτωση εφαρμογής συστήματος εγγυοδοσίας, ο φορέας ΣΣΕΔ προσδιορίζει το ύψος του εγγυοδοτικού αντιτίμου και αιτιολογεί σχετικά.

 

3.8.4 Σύνοψη εκτιμώμενου προϋπολογισμού

Ο φορέας ΣΣΕΔ συνοψίζει τις βασικές οικονομικές παραμέτρους του προϋπολογισμού κατ’ έτος και για τη συνολική διάρκεια του επιχειρησιακού του σχεδίου, με διακριτή αναφορά:

α) στα έσοδα από εισφορές και στα λοιπά ενδεχομένως έσοδα,

β) στις επενδυτικές και λειτουργικές δαπάνες για τις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης, στις δαπάνες ενημέρωσης και επικοινωνίας, στις δαπάνες των αυτοελέγχων, συμπεριλαμβάνομένων των ανεξάρτητων ελέγχων που υποστηρίζουν τους αυτοελέγχους, στο κόστος μισθοδοσίας, και στα λοιπά διοικητικά κόστη,

γ) στα λοιπά οικονομικά στοιχεία, όπως χρηματοδότηση πιθανών ζημιών, τη δημιουργία τυχόν αποθεματικών με σκοπό τη διασφάλιση της μελλοντικής εύρυθμης λειτουργίας του ΣΣΕΔ (κάλυψη μελλοντικών ζημιών), με την επιφύλαξη της παρ. 14 του άρθρου 4Α.

 

3.9 Καινοτομία

Αναφέρονται τυχόν μελέτες που ο φορέας ΣΣΕΔ κρίνει ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εφαρμογή των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης και στη μετέπειτα αξιοποίηση των δευτερογενών υλικών που θα προκύψουν από αυτές.

 

 1. Σχετικά Εγγραφα και Στοιχεία Τεκμηρίωσησ Επιχειρησιακού Σχεδίου

4.1 Πρότυπες συμβάσεις συνεργασίας του φορέα ΣΣΕΔ με τις προβλεπόμενες κατηγορίες συνεργαζόμενων φορέων, όπως με παραγωγούς, φορείς διαχείρισης αποβλήτων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ΟΤΑ, άλλους φορείς ΣΕΔ.

4.2 Αντίγραφα προσυμφώνων συνεργασίας του φορέα ΣΣΕΔ με υπόχρεους παραγωγούς που προτίθενται να συμμετέχουν στο υπό έγκριση ΣΣΕΔ.

4.3 Αντίγραφα προσυμφώνων συνεργασίας του φορέα ΣΣΕΔ με άλλους φορείς που συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης, όπως οι αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης ή/και άλλα ΣΕΔ.

4.4 Τεκμηρίωση στοιχείων εκτιμώμενων δαπανών, όπως οικονομικές προσφορές/τιμοκατάλογοι για εξοπλισμό, πηγές άντλησης δεδομένων.

4.5 Τεκμηρίωση των εκτιμήσεων που γίνονται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της παραγράφου 3.1.

4.6 Λοιπά στοιχεία και τεκμηρίωση που κατά την κρίση του φορέα ΣΣΕΔ υποστηρίζουν την αξιοπιστία του επιχειρησιακού του σχεδίου

 

 

Παράρτημα ΙΙ

Διαβάθμιση εισφορών πλαστικών συσκευασιών

Ως πλαστικές συσκευασίες μιας χρήσης θεωρούνται όσες κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από πλαστική ύλη κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4736/2020 (Α’ 200).

Η εισφορά για πλαστικές συσκευασίες μιας χρήσης καθορίζεται ως ακολούθως:

 1. Ως βασική εισφορά ορίζεται η εισφορά για PE, PP και PET χωρίς χρώμα (Α).
 2. Η βασική εισφορά προσαυξάνεται τουλάχιστον κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για έγχρωμη φιάλη «PET» (1,3 επί Α).
 3. Η βασική εισφορά προσαυξάνεται τουλάχιστον κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τις λοιπές μονοστρωματικές πλαστικές συσκευασίες (από ένα είδος πλαστικού) πλην των περ. 1 και 2 και πλην PVC και διογκωμένου πολυστυρενίου (1,5 επί Α).
 4. Η βασική εισφορά προσαυξάνεται τουλάχιστον κατά εκατό τοις εκατό (100%) για το PVC, το διογκωμένο πολυστυρένιο, τις πολυστρωματικές πλαστικές συσκευασίες ή σύνθετες συσκευασίες ή συσκευασίες που αποτελούνται από δύο (2) ή παραπάνω υλικά (όπως πλαστικοποιημένο χαρτί με σκοπό την αδιαβροχοποίησή του, φιάλες με ετικέτα από PVC) (2 επί Α).
 5. Η εισφορά για τις πολύ λεπτές πλαστικές συσκευασίες (μικρότερες των 100 μm) προσαυξάνεται τουλάχιστον κατά είκοσι τοις εκατό (20%) (1,2 επί Α).
 6. Η εισφορά μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τις πλαστικές συσκευασίες που περιέχουν τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) ανακυκλωμένο υλικό (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15343).

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 72

(Παράρτημα  Ι της Οδηγίας 94/62/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2013/2 της Επιτροπής)

 

Επεξηγηματικά παραδείγματα για το κριτήριο i)

Αποτελούν συσκευασία

Κουτιά γλυκών

Μεμβράνη που περιβάλλει θήκη CD

Θήκες ταχυδρόμησης καταλόγων και περιοδικών (με περιοδικό στο εσωτερικό τους)

Φόρμες κέικ που πωλούνται μαζί με κέικ

Ρόλοι, σωλήνες και κύλινδροι που περιβάλλονται από περιελιγμένο ελαστικό υλικό (π.χ. πλαστική μεμβράνη, αλουμίνιο, χαρτί), εκτός από τους ρόλους, σωλήνες και κυλίνδρους που αποτελούν μέρη μηχανών παραγωγής και δεν χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση προϊόντος ως μονάδας πώλησης

Γλάστρες φυτών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μόνο για την πώληση και τη μεταφορά φυτών και όχι να παραμείνουν με το φυτό σε όλη τη διάρκεια ζωής του

Γυάλινα φιαλίδια για ενέσιμα διαλύματα

Άτρακτοι CD (που πωλούνται μαζί με CD αλλά δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως μέσα αποθήκευσης)

Κρεμάστρες ρούχων (που πωλούνται μαζί με είδη ένδυσης)

Σπιρτόκουτα

Συστήματα στείρου φραγμού (σάκοι, δίσκοι και υλικά που απαιτούνται για να διατηρηθεί στείρο το προϊόν)

Κάψουλες για συστήματα ροφημάτων (π.χ. για καφέ, κακάο, γάλα) οι οποίες μένουν κενές μετά τη χρήση

Επαναπληρούμενες χαλύβδινες φιάλες που χρησιμοποιούνται για διάφορα είδη αερίων, εξαιρουμένων των πυροσβεστήρων

Δεν αποτελούν συσκευασία

Γλάστρες φυτών που προορίζονται να παραμείνουν με το φυτό σε όλη τη διάρκεια ζωής του

Εργαλειοθήκες

Φακελάκια τσαγιού

Κηρώδη στρώματα που περιβάλλουν τυρί

Περιβλήματα λουκάνικων

Κρεμάστρες ρούχων (εφόσον πωλούνται χωριστά)

Κάψουλες συστήματος ροφημάτων καφέ, φακελάκια από αλουμίνιο για καφέ και λοβοί από διηθητικό χάρτη με καφέ, που πετιούνται μαζί με το χρησιμοποιούμενο προϊόν του καφέ

Φύσιγγες μελάνης για εκτυπωτές

Θήκες CD, DVD και βιντεοταινιών (που πωλούνται μαζί με CD, DVD ή βιντεοταινία στο εσωτερικό τους)

Άτρακτοι CD (που πωλούνται κενές και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως μέσα αποθήκευσης)

Διαλυτά σακουλάκια απορρυπαντικών

Κεριά τάφων (δοχεία για κεριά)

Μηχανικοί χειρόμυλοι (ενσωματωμένοι σε επαναπληρούμενο σκεύος, π.χ. στους επαναπληρούμενους μύλους άλεσης πιπεριού)

 

Επεξηγηματικά παραδείγματα για το κριτήριο ii)

Αποτελούν συσκευασία, εάν έχουν σχεδιαστεί και προορίζονται για πλήρωση στο σημείο πώλησης

Χάρτινες ή πλαστικές σακούλες μεταφοράς

Πιάτα και ποτήρια μιας χρήσης

Πλαστική μεμβράνη

Σακούλες για σάντουιτς

Αλουμινόχαρτο

Πλαστικό φύλλο για τη συσκευασία των ρούχων μετά τον καθαρισμό τους στα πλυντήρια

Δεν αποτελούν συσκευασία

Αναδευτήρες

Μαχαιροπίρουνα μιας χρήσης

Χαρτί περιτυλίγματος (που πωλείται χωριστά)

Χάρτινες θήκες ψησίματος (που πωλούνται κενές)

Φόρμες κέικ που πωλούνται χωρίς κέικ

 

Επεξηγηματικά παραδείγματα για το κριτήριο iii)

Αποτελούν συσκευασία

Ετικέτες αναρτημένες απευθείας ή προσδεμένες σε προϊόν

Αποτελούν μέρος της συσκευασίας

Βουρτσάκια μάσκαρας που αποτελούν μέρος του πώματος του δοχείου

Αυτοκόλλητες ετικέτες προσδεμένες σε άλλη συσκευασία

Συνδετήρες συρραφής

Πλαστικές θήκες

Δοσομετρητές που αποτελούν μέρος του πώματος δοχείων απορρυπαντικού

Μηχανικοί χειρόμυλοι (ενσωματωμένοι σε μη επαναπληρούμενο σκεύος, γεμάτο με προϊόν, π.χ. στους μύλους άλεσης πιπεριού που είναι γεμάτοι με πιπέρι)

Δεν αποτελούν συσκευασία

Ετικέτες αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID tags)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗΣ, ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

(Παράρτημα  ΙΙ της Οδηγίας 94/62/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας(ΕΕ)  2018/852)

 

 1. Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν την κατασκευή και τη σύνθεση συσκευασιών

— Οι συσκευασίες πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε ο όγκος και το βάρος των συσκευασιών να περιορίζεται στο ελάχιστο όριο που επαρκεί ώστε να διατηρείται το αναγκαίο επίπεδο ασφαλείας, υγιεινής και αποδοχής για το συσκευασμένο προϊόν και για τον καταναλωτή.

— Οι συσκευασίες σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και διατίθενται στο εμπόριο κατά τρόπο που να επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση ή την ανάκτησή τους, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσής τους, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, και να περιορίζει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, όταν γίνεται διάθεση των αποβλήτων συσκευασίας ή των καταλοίπων από εργασίες διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας.

— Οι συσκευασίες πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε η παρουσία επιβλαβών και άλλων επικίνδυνων ουσιών και υλικών ως συστατικών του υλικού συσκευασίας ή οποιουδήποτε στοιχείου της συσκευασίας να ελαχιστοποιείται όσον αφορά την παρουσία τους σε εκπομπές, την τέφρα ή το απόπλυμα όταν γίνεται καύση ή υγειονομική ταφή των συσκευασιών ή των καταλοίπων από διαδικασίες διαχείρισης ή των αποβλήτων συσκευασίας.

 1. Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν την επαναχρησιμοποιήσιμη φύση συσκευασιών

Οι ακόλουθες απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται ταυτοχρόνως:

— οι φυσικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά της συσκευασίας πρέπει να επιτρέπουν έναν ορισμένο αριθμό διακινήσεων ή επαναλαμβανόμενης χρήσης υπό κανονικά προβλέψιμες συνθήκες χρήσης,

— δυνατότητα κατεργασίας της χρησιμοποιημένης συσκευασίας, ούτως ώστε να πληρούνται απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για το εργατικό δυναμικό,

— πρέπει να πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις για τις ανακτήσιμες συσκευασίες όταν οι συσκευασίες δεν χρησιμοποιούνται πλέον και, επομένως, καθίστανται απόβλητα.

 1. Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν την ανακτήσιμη φύση συσκευασιών

α) Συσκευασίες ανακτήσιμες υπό μορφή ανακύκλωσης υλικών

Οι συσκευασίες πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο που να επιτρέπουν την ανακύκλωση ορισμένου ποσοστού κατά βάρος των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων τα οποία διατίθενται στην αγορά, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το ποσοστό μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με τον τύπο του υλικού που αποτελεί τη συσκευασία.

β) Συσκευασίες ανακτήσιμες υπό μορφή ανάκτησης ενέργειας

Τα απόβλητα συσκευασίας που υπόκεινται σε κατεργασία με σκοπό την ανάκτηση ενέργειας πρέπει να έχουν ελάχιστη κατώτατη θερμογόνο τιμή που να επιτρέπει βελτιστοποίηση της ανάκτησης ενέργειας.

γ) Συσκευασίες ανακτήσιμες υπό μορφή λιπασματοποίησης

Τα απόβλητα συσκευασίας που υφίστανται κατεργασία με σκοπό τη λιπασματοποίηση πρέπει να είναι βιοαποδομήσιμα, κατά τρόπο που να μην εμποδίζει τη χωριστή συλλογή και τη διαδικασία ή δραστηριότητα λιπασματοποίησης στην οποία υποβάλλονται.

δ) Βιοαποδομήσιμες συσκευασίες

Τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα συσκευασίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορούν να αποσυντίθενται με φυσικό, χημικό, θερμικό ή βιολογικό τρόπο, έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρος του λιπάσματος που προκύπτει να αποσυντίθεται τελικώς σε διοξείδιο του άνθρακα, βιομάζα και νερό. Οι οξο-διασπώμενες πλαστικές συσκευασίες δεν θεωρούνται βιοαποδομήσιμες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝTAI ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 ΕΩΣ 4)

(Παράρτημα  ΙΙΙ της Οδηγίας 94/62/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)  2018/852)

 

 1. Όσον αφορά τις πρωτογενείς, δευτερογενείς και τριτογενείς συσκευασίες:

α) ποσότητες, για κάθε μεγάλη κατηγορία υλικών, των συσκευασιών που καταναλίσκονται εντός της χώρας (ποσότητες παραχθείσες + εισαχθείσες – εξαχθείσες) (πίνακας 1),

β) επαναχρησιμοποιούμενες ποσότητες (πίνακας 2).

 1. Όσον αφορά τα οικιακά και μη οικιακά απόβλητα συσκευασίας:

α) ποσότητες, για κάθε μεγάλη κατηγορία υλικών, των οποίων η ανάκτηση και η διάθεση έγινε εντός της χώρας (ποσότητες παραχθείσες + εισαχθείσες – εξαχθείσες) (πίνακας 3)·

β) ανακυκλωμένες και ανακτώμενες ποσότητες, για κάθε μεγάλη κατηγορία υλικών (πίνακας 4).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ποσότητες συσκευασιών (πρωτογενών, δευτερογενών και τριτογενών) που καταναλίσκονται εντός της χώρας

 Παραγωγή

(σε τόνους)

– Εξαγωγές αποβλήτων

(σε τόνους)

+ Εισαγωγές

(σε τόνους)

= Σύνολο
Γυαλί    
Πλαστικό    
Χαρτί/ Χαρτόνι (συμπεριλαμβανομένων σύνθετων)    
Σιδηρούχα μέταλλα    
Αλουμίνιο    
Ξύλο    
Άλλα    
Σύνολο    

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ποσότητες συσκευασιών πρωτογενών, δευτερογενών και τριτογενών που επαναχρησιμοποιούνται εντός της χώρας

 Τόνοι συσκευασιών οι οποίες διατίθενται στην αγορά για πρώτη φοράΕπαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίεςΕπαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες προς πώληση
ΤόνοιΠοσοστάΤόνοιΠοσοστά
Γυαλί     
Πλαστικό     
Χαρτί/ Χαρτόνι (συμπεριλαμβανομένων σύνθετων)     
Σιδηρούχα μέταλλα     
Αλουμίνιο     
Ξύλο     
Άλλα     
Σύνολο     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας των οποίων η ανάκτηση και η διάθεση γίνεται εντός της χώρας

 Παραγωγή αποβλήτων σε τόνους– Εξαγωγές αποβλήτων σε τόνους+ Εισαγωγές αποβλήτων σε τόνους= Σύνολο
Οικιακά απόβλητα    
Γυαλί συσκευασίας    
Πλαστικά συσκευασίας    
Χαρτί / χαρτόνι συσκευασίας    
Σύνθετα χαρτόνια συσκευασίας    
Σιδηρούχα μέταλλα συσκευασίας    
Αλουμίνιο συσκευασίας    
Ξύλο συσκευασίας    
Σύνολο οικιακών αποβλήτων συσκευασίας    
Μη οικιακά απόβλητα    
Γυαλί συσκευασίας    
Πλαστικά συσκευασίας    
Χαρτί / χαρτόνι συσκευασίας    
Σύνθετα χαρτόνια συσκευασίας    
Σιδηρούχα μέταλλα συσκευασίας    
Αλουμίνιο συσκευασίας    
Ξύλο συσκευασίας    
Σύνολο μη οικιακών αποβλήτων συσκευασίας    

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Ποσότητες απορριμμάτων συσκευασίας των οποίων η ανακύκλωση ή η ανάκτηση γίνεται εντός της χώρας

 Συνολικές ποσότητες σε τόνους των οποίων γίνεται ανάκτηση και διάθεσηΑνακυκλωμένες ποσότητεςΑνακτώμενες ποσότητες
ΤόνοιΠοσοστόΤόνοιΠοσοστό
Οικιακά απόβλητα     
Γυαλί συσκευασίας     
Πλαστικά συσκευασίας     
Χαρτί / χαρτόνι συσκευασίας     
Σύνθετα χαρτόνια συσκευασίας     
Σιδηρούχα μέταλλα συσκευασίας     
Αλουμίνιο συσκευασίας     
Ξύλο συσκευασίας     
Σύνολο οικιακών αποβλήτων συσκευασίας     
Μη οικιακά απόβλητα     
Γυαλί συσκευασίας     
Πλαστικά συσκευασίας     
Χαρτί / χαρτόνι συσκευασίας     
Σύνθετα χαρτόνια συσκευασίας     
Σιδηρούχα μέταλλα συσκευασίας     
Αλουμίνιο συσκευασίας     
Ξύλο συσκευασίας     
Σύνολο μη οικιακών αποβλήτων συσκευασίας     

 

 

 • 10 Ιουνίου 2021, 13:36 | COMBATT A.E.

  Δεν φαίνεται να περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις, ειδικά για θέματα άμεσης σημασίας, π.χ. για ΣΣΕΔ που έχουν ήδη υποβάλλει φάκελο αρχικής έγκρισης, ανανέωσης ή τροποποίησης επιχειρησιακού σχεδίου.

 • 10 Ιουνίου 2021, 13:13 | COMBATT A.E.

  Παράρτημα Ι Μέρους Γ
  Ορθή η νέα απαρίθμηση των περιεχομένων των επιχειρησιακών φακέλων των ΣΣΕΔ.
  Όμως, ενώ από τις διατάξεις του Νόμου φαίνεται να έχει καταργηθεί η υποχρέωση για εποπτικό όργανο (άλλωστε, με δεδομένες τις υποχρεώσεις αυτοελέγχου μέσω ορκωτών δεν έχει και νόημα), πιθανώς εκ παραδρομής έχει περιληφθεί η σχετική υποχρέωση στο Παράρτημα (Σημείο Β. 1(ε)).

 • 10 Ιουνίου 2021, 12:54 | PEPSICO HELLAS M.A.B.E.E.

  Παράρτημα ΙΙ, 6
  Να διαγραφεί. Η πρόβλεψη αυτή δεν έχει ουσιαστικό αντίκρισμα στους παραγωγούς PET (δεδομένου ότι το κόστος συλλογής δεν διαφοροποιείται), ούτε προσφέρει κίνητρο για την οικολογική διαφοροποίηση καθώς είναι υποχρεωτικός στόχος σύμφωνα με ν. 4736/2020

 • 10 Ιουνίου 2021, 12:08 | PEPSICO HELLAS M.A.B.E.E.

  Παράρτημα Ι Β3.8.3
  Όπως Β 3.4, ανάγκη κεντρικού σχεδιασμού και λειτουργίας για αποφυγή σύγχυσης καταναλωτή και τήρησης Αρ. 8, 1δ, στ και 2 α. Να διαγραφεί και να διατυπωθεί ως: σε περίπτωση εφαρμογής συστήματος εγγυοδοσίας, επιβάλλεται ενιαίο εγγυοδοτικό αντίτιμο που ισχύει σε όλη την επικράτεια, ώστε να εξασφαλίζεται η κατανόηση και η αποφυγή σύγχυσης στον καταναλωτή.

 • Παράρτημα ΙΙ
  Η προσαύξηση για την έγχρωμη φιάλη «PET» να αυξηθεί κατά 100 % αν όχι να απαγορευθεί η διακίνηση της. Ο στόχος είναι η ανακύκλωση φιαλών ΡΕΤ ‘bottle to bottle’ και η στόχευση διάθεσης στην αγορά φιαλών από 100 % rPET. Τα όποια εμπόδια, όπως στη περίπτωση αυτή ο χρωματισμός, πρέπει να απομακρυνθούν από την αγορά.
  Για τις φιάλες ΡΕΤ συσκευασίας νερών και αναψυκτικών να εισαχθεί προσαύξηση και στις εξής περιπτώσεις:
  1. Χρήση βιοδιασπώμενων φιαλών PET ή φιαλών ΡΕΤ με βιοδιασπώμενα πρόσθετα
  2. Χρήση πολυμερικών επιστρώσεων υψηλού φραγμού (πχ, PA, EVOH), επιτρέπονται οι διάφανες επιστρώσεις με την τεχνική πλάσματος (SiOx, AlOx)
  3. Εφαρμογή μελανιών επί του σώματος της φιάλης (πχ. directinkjetprinting), επιτρέπεται η χρήση της τεχνικής Laser-marking
  4. Εφαρμογή κόλλας που δεν είναι υδροδιαλυτή σε εύρος θερμοκρασιών 60-80 C
  5. Χρήση πλαστικών πωμάτων και καλυμμάτων των πωμάτων με ειδικό βάρος μεγαλύτερο από 1gr/cm3 (επιτρεπόμενα πλαστικά υλικά είναι τα εξής: PP, ΡΕ, BOPP, EPS)
  6. Χρήση μεταλλικών πωμάτων
  7. Χρήση καλυμμάτων πωμάτων από PVC
  8. Χρήση ετικετών και μανικιών (shrinksleeves) με ειδικό βάρος μεγαλύτερο από 1gr/cm3
  9. Χρήση χάρτινων και μεταλλικών ετικετών
  10. Εφαρμογή αυτοκόλλητωνετικετών (Selfadhesivelabels), στις οποίες η κόλα παραμένει στην φιάλη, κατά την αφαίρεση της ετικέτας με τεχνικές εμβάπτισης σε υδρόλουτρα παρουσία καυστικών υγρών
  11. Χρήση εκτυπωτικών μελανιών στις ετικέτες, τα οποία δεν είναι ανθεκτικά σε αλκαλικό περιβάλλον (υδρόλουτρα αφαίρεσης ετικετών)
  12. Χρήση ετικετών με κάλυψη του σώματος της φιάλης υψηλότερη από 60%
  Πρέπει να τονιστεί ότι για τις πρωτογενείς συσκευασίες τροφίμων οι ανακυκλωμένες πλαστικές α΄ ύλες πρέπει να φέρουν τις απαραίτητεςπιστοποιήσεις της EFSA και να συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που έρχονται σεεπαφή με τα τρόφιμα (EU 10/2011) και τον κανονισμό 282/2008 (για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα),ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.
  Η συζήτηση για τις αυξήσεις επί των εισφορών των πλαστικών μιας χρήσης προς τα εν λειτουργία ΣΣΕΔ, που περιγράφονται στις παραγράφους 3, 4 και 5, πρέπει να αναβληθεί για τους ακόλουθους λόγους:
  1. Είναι σε εξέλιξη στις τεχνικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η συζήτηση επί των ουσιωδών απαιτήσεων για την ανακυκλωσιμότητα των πλαστικών συσκευασιών (νέα τροπολογία της 2008/98)
  2. Είναι σε εξέλιξη σημαντικά Ευρωπαϊκά προγράμματα (πχ. CEFLEX) για την εκπόνηση προδιαγραφών ανακυκλωσιμότητας των πλαστικών συσκευασιών
  3. Είναι σε εξέλιξη το έργο της τεχνολογικής πλατφόρμα CPA (Circular Plastics Alliance) υπό την Ευρωπαϊκή επιτροπή. Πρόσφατα (10 Νοέμβριου 2020) παρουσιάστηκε το σχέδιο δράσης για τη εκπόνηση οδηγών ανακυκλωσιμότητας των πλαστικών με σαφή αναφορά και στην κατηγορία των πλαστικών συσκευασιών
  4. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες, επικαιροποιημένες και αξιόπιστες μελέτες για την διαχείριση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των συλλεγόμενων (μέσω των εν λειτουργία ΣΣΕΔ) πλαστικών συσκευασιών στην χώρα μας. Πέραν της εξαγωγής των συλλεγόμενων φιαλών ΡΕΤ δεν γνωρίζουμε σε ποια τελικά προϊόντα αξιοποιούνται τα υπόλοιπα συλλεγόμενα πλαστικά υλικά ώστε αφενός να αξιολογήσουμε την upcycling ή downcycling χρήση τους και στη συνέχεια να θέσουμε κριτήρια ανακυκλωσιμότητας και τις απαιτούμενες αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες ή και δομές συσκευασίας.
  Πριν την εφαρμογή ενός συστήματος bonus – malus και τη δημοσιοποίηση ενός νέου κατάλογου χρηματικών εισφορών που πληρώνουν οι υπόχρεοι παραγωγοί στην χώρα μας, πρέπει να προηγηθεί εκτενής τεχνική συζήτηση όλων των εμπλεκομένων φορέων συμπεριλαμβανομένου των εν λειτουργία ΣΣΕΔ και του ΕΟΑΝ. Ο ανασχεδιασμός των συσκευασιών (design for recycling) μπορεί να επιτευχθεί εφόσον οριστικοποιηθούν και ανακοινωθούν οι υπάρχουσες δυνατότητες των ΚΔΑΥ στην χώρα μας.
  Επίσης τονίζουμε ότι η αναφορά της παραγράφου 5 (προσαύξηση της εισφοράς στις λεπτές συσκευασίες πάχους μικρότερου από 100 μm) κρίνεται ατυχής διότι παραβιάζει μια εκ των βασικών αρχών της κυκλικής οικονομίας: τη μείωση.