Άρθρο 88 Διοικητικές κυρώσεις (Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 1. Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού που δεν συνάπτουν σύμβαση με φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται η μέθοδος επιμέτρησης του επιβαλλόμενου προστίμου λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της παρ. 16 του άρθρου 69, καθώς και άλλα σχετικά κριτήρια και ιδίως δημογραφικά, γεωμορφολογικά, διοικητικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά.
 2. Για τους ΟΤΑ Α’ βαθμού που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρ. 2 του άρθρου 83 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους επτάμισι (7,5) ευρώ ανά τόνο σύμμεικτων συλλεχθέντων αποβλήτων.
 3. Στον έμπορο που παραβαίνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην κοινή απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 76 επιβάλλεται πρόστιμο από διακόσια (200) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
 4. Στον παραγωγό συσκευασιών που δεν συμμορφώνεται με τις παρ. 1 ή 2 του άρθρου 77 ή την παρ. 1 του άρθρου 76, επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και τον βαθμό υπαιτιότητας του παραγωγού.
 5. Στον παραγωγό συσκευασιών που παραβιάζει τις υποχρεώσεις του άρθρου 83, επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 69.
 6. Στους παραγωγούς της παρ. 1 του άρθρου 82 που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 82, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί του ειδικού κύκλου εργασιών του προϊόντος που αφορά η παράβαση της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης, με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 7. Στις επιχειρήσεις των περ. α) και β) της παρ. 2 του άρθρου 83 που δεν συμμορφώνονται με τις ρυθμίσεις, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ανά παράβαση. Σε περίπτωση υποτροπής για τις ως άνω παραβάσεις εντός τριετίας, τα ποσά των ανωτέρω επιβαλλόμενων προστίμων διπλασιάζονται. Σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος τα ποσά των προστίμων τριπλασιάζονται.
 8. Για τους φορείς Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρ. 2 του άρθρου 75 επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και τον βαθμό υπαιτιότητας του φορέα.
 9. Για τους φορείς ΣΕΔ που δεν συμμορφώνονται με την παρ. 5 του άρθρου 75 επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ύψους των χρηματικών εισφορών του προηγούμενου έτους αναφοράς.
 10. Οι ανωτέρω κυρώσεις εφαρμόζονται επιπρόσθετα των προβλεπομένων στο άρθρο 69 και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτό.
 • 10 Ιουνίου 2021, 11:07 | ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΔΣΑ

  Άρθρο 88, παρ. 1. Να συμπληρωθεί με αναφορά στη δυνατότητα σύναψης σύμβασης ενός ΟΤΑ με ΣΕΔ, μέσω του οικείου ΦοΔΣΑ : «Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού που δεν συνάπτουν σύμβαση με φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), είτε μεμονωμένα είτε μέσω του οικείου ΦοΔΣΑ…»