Άρθρο 72 Παραρτήματα Μέρους Β’ (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί  με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 29 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί  με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα Παραρτήματα Ι έως και IΧ. Τα Παραρτήματα Ι έως IVα τροποποιούνται με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα παραρτήματα V, VI, VII και ΙΧ τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το Παράρτημα VIΙΙ τροποποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΥΣ Β’

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

(Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

D 1 Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος υγειονομικής ταφής)

D 2 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποδόμηση υγρών αποβλήτων ή απόρριψη ιλύος στο έδαφος)

D 3 Έγχυση σε βάθος (π.χ. έγχυση αντλήσιμων αποβλήτων σε φρέατα, σε θόλους άλατος, ή σε φυσικά γεωλογικά ρήγματα)

D 4 Τελμάτωση (π.χ. έκχυση υγρών αποβλήτων ή ιλύων σε φρέατα, μικρές λίμνες ή λεκάνες)

D 5 Ειδικά διευθετημένοι χώροι υγειονομικής ταφής (π.χ. τοποθέτηση σε χωριστές στεγανές κυψελοειδείς κατασκευές, επικαλυμμένες και στεγανοποιημένες τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με το περιβάλλον)

D 6 Απόρριψη σε υδάτινο σώμα εκτός από θάλασσα/ωκεανό

D 7 Απόρριψη σε θάλασσα/ωκεανό συμπεριλαμβανομένης της ταφής στον θαλάσσιο βυθό

D 8 Βιολογική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο του παρόντος Παραρτήματος, από την οποία προκύπτουν τελικές ενώσεις ή μίγματα που διατίθενται με κάποια από τις εργασίες D 1 ως D 12

D 9 Φυσικοχημική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο του παρόντος Παραρτήματος, από την οποία προκύπτουν ενώσεις ή μίγματα που διατίθενται με κάποια από τις εργασίες D 1 ως D 12 (π.χ. εξάτμιση, ξήρανση, αποτέφρωση)

D 10 Αποτέφρωση στην ξηρά

D 11 Αποτέφρωση στη θάλασσα (*)

D 12 Μόνιμη αποθήκευση (π.χ. τοποθέτηση κιβωτίων σε ορυχείο)

D 13 Ανάδευση ή ανάμιξη πριν από την υποβολή σε κάποια από τις εργασίες D 1 ως D 12 (**)

D 14 Ανασυσκευασία πριν από την υποβολή σε κάποια από τις εργασίες D 1 ως D 13

D 15 Αποθήκευση εν αναμονή υποβολής σε μια από τις εργασίες D 1 ως D 14 (εκτός από προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων) (***)

 

(*) Η δραστηριότητα αυτή απαγορεύεται από την ενωσιακή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις.

(**) Εάν δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος κωδικός D, στο σημείο αυτό μπορούν να περιλαμβάνονται προκαταρκτικές εργασίες πριν από τη διάθεση, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η προεπεξεργασία, όπως, μεταξύ άλλων, η διαλογή, η σύνθλιψη, η συμπαγοποίηση, η κοκκοποίηση, η αποξήρανση, το ξέφτισμα, η επανασυσκευασία ή ο διαχωρισμός πριν από την υποβολή σε οιαδήποτε από τις εργασίες D1 έως D12.

(***) Ως προσωρινή αποθήκευση νοείται η προκαταρκτική αποθήκευση σύμφωνα με το άρθρο 3, σημείο 10.

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

(Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 32 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/851/ΕΕ)

R 1 Χρήση κυρίως ως καύσιμο ή ως άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας (*)

R 2 Ανάκτηση/αποκατάσταση διαλυτών

R 3 Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών κομποστοποίησης και άλλων διεργασιών μετατροπής βιολογικού χαρακτήρα) (**)

R 4 Ανακύκλωση/ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων (***)

R 5 Ανακύκλωση/ανάκτηση άλλων ανόργανων υλικών (****)

R 6 Αναγέννηση οξέων ή βάσεων

R 7 Ανάκτηση προϊόντων που χρησιμεύουν για τη δέσμευση των ρύπων

R 8 Ανάκτηση προϊόντων από καταλύτες

R 9 Αναδιύλιση πετρελαίου ή άλλες επαναχρησιμοποιήσεις πετρελαίου

R 10 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο από την οποία προκύπτει όφελος για τη γεωργία ή οικολογικές βελτιώσεις

R 11 Χρήση αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες R 1 ως R 10

R 12 Ανταλλαγή αποβλήτων για να υποβληθούν σε κάποια από τις εργασίες R 1 ως R 11 (*****)

R 13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή υποβολής σε κάποια από τις εργασίες R 1 ως R12 (εκτός από προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων) (******)

(*) Περιλαμβάνει εγκαταστάσεις αποτέφρωσης που προορίζονται για την επεξεργασία στερεών αστικών αποβλήτων μόνον εφόσον η ενεργειακή τους απόδοση ισούται ή υπερβαίνει:

— 0,60 για εγκαταστάσεις που λειτουργούν και επιτρέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009, — ή το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2008, και υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Ενεργειακή απόδοση = (Ep –( Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef))

Όπου:

Ep είναι η ενέργεια που παράγεται ετησίως υπό μορφή θερμότητας ή ηλεκτρισμού. Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την ενέργεια υπό μορφή ηλεκτρισμού με 2,6 και τη θερμότητα που παράγεται για εμπορική χρήση με 1,1 (GJ/έτος).

Ef είναι η ενέργεια με την οποία τροφοδοτείται ετησίως το σύστημα από καύσιμα που συμβάλλουν στην παραγωγή ατμού (GJ/έτος).

Ew είναι η ετήσια ενέργεια που περιέχεται στα κατεργασμένα απόβλητα και υπολογίζεται με χρήση της καθαρής θερμογόνου αξίας των αποβλήτων (GJ/έτος).

Ei είναι η ετήσια ενέργεια που εισάγεται εκτός από την Ew και την Ef (GJ/έτος).

0,97 είναι ένας συντελεστής που αντιπροσωπεύει τις ενεργειακές απώλειες λόγω τέφρας πυθμένα και ακτινοβολίας.

Ο τύπος αυτός εφαρμόζεται σύμφωνα με το έγγραφο αναφοράς σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές στον τομέα της αποτέφρωσης αποβλήτων.

Η τιμή του τύπου για την ενεργειακή απόδοση θα πολλαπλασιαστεί με έναν διορθωτικό συντελεστή κλίματος (CCF) όπως εμφαίνεται κατωτέρω:

 1. CCF για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν και επιτρέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2015.

CCF = 1 εάν HDD ≥ 3 350

CCF = 1,25 εάν HDD ≤ 2 150

CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698 όταν 2 150 < HDD < 3 350

2.CCF για τις εγκαταστάσεις που επιτρέπονται μετά τις 31 Αυγούστου 2015 και για τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο σημείο 1 μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2029:

CCF = 1 εάν HDD ≥ 3 350

CCF = 1,12 εάν HDD ≤ 2 150

CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335 όταν 2 150 < HDD < 3 350

(Η προκύπτουσα τιμή CCF στρογγυλοποιείται στα τρία δεκαδικά ψηφία.)

Ως τιμή των βαθμοημερών θέρμανσης (HDD) θα πρέπει να λαμβάνεται ο μέσος όρος των ετήσιων τιμών HDD για την τοποθεσία των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης, υπολογιζόμενος για περίοδο 20 συναπτών ετών πριν από το έτος για το οποίο υπολογίζεται ο CCF. Για τον υπολογισμό της τιμής των HDD θα πρέπει να εφαρμόζεται η ακόλουθη μέθοδος που έχει καθιερωθεί από την Eurostat: η τιμή των HDD είναι ίση προς (18 °C – Tm) × d εάν η Tm είναι μικρότερη ή ίση των 15 °C (κατώτατο όριο θέρμανσης) και είναι μηδενική εάν η Tm είναι μεγαλύτερη των 15 °C, εφόσον η Tm είναι η μέση εξωτερική θερμοκρασία (Tmin + Tmax)/2 για περίοδο d ημερών. Οι υπολογισμοί πρέπει να εκτελούνται σε καθημερινή βάση (d = 1) και να αθροίζονται σε ένα έτος.

(**) Περιλαμβάνεται η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, αεριοποίηση και πυρόλυση με χρήση των ενώσεων ως χημικών ουσιών και ανάκτηση οργανικών υλών υπό μορφή επίχωσης.

(***) Περιλαμβάνεται η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση.

(****) Περιλαμβάνονται η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση ανόργανων υλικών κατασκευών, η ανάκτηση ανόργανων υλών υπό μορφή επίχωσης και η εξυγίανση του εδάφους που οδηγεί σε ανάκτηση εδάφους.

(*****) Εάν δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος κωδικός R, μπορεί να περιλαμβάνει προκαταρκτικές εργασίες πριν από την ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της προεπεξεργασίας, όπως, μεταξύ άλλων, την αποσυναρμολόγηση, τη διαλογή, τη σύνθλιψη, τη συμπαγοποίηση, την κοκκοποίηση, την αποξήρανση, το ξέφτισμα, την ανασυσκευασία, τον διαχωρισμό, την ανάδευση ή την ανάμειξη πριν από την προώθησή τους για οιαδήποτε από τις εργασίες R1 έως R11.

(******) Ως προσωρινή αποθήκευση νοείται η προκαταρκτική αποθήκευση σύμφωνα με το άρθρο 3, σημείο 10).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

(Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

ΗΡ 1 “Εκρηκτικό”: απόβλητα που είναι ικανά με χημική αντίδραση να παραγάγουν αέριο σε τέτοια θερμοκρασία και πίεση και σε τέτοια ταχύτητα ώστε να προκαλέσουν βλάβη στο περιβάλλον. Περιλαμβάνονται τα πυροτεχνικά απόβλητα, τα απόβλητα εκρηκτικών οργανικών υπεροξειδίων και τα εκρηκτικά αυτοαντιδρώντα απόβλητα.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται σε έναν από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον πίνακα 1, τα απόβλητα πρέπει να αξιολογούνται για HP 1, εφόσον είναι σκόπιμο και αναλογικό, σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών. Αν η παρουσία μιας ουσίας, ενός μείγματος ή ενός είδους υποδηλώνει ότι το απόβλητο είναι εκρηκτικό, αυτό πρέπει να ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 1.

Πίνακας 1: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 1:

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότηταςΚωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας
Αστ. Εκρ.H 200
Εκρ. 1,1H 201
Εκρ. 1,2H 202
Εκρ. 1,3H 203
Εκρ. 1,4H 204
Αυτοαντ. ΑH 240
Οργ. Υπεροξ. A
Αυτοαντ. BH 241
Οργ. Υπεροξ. B

 

ΗΡ 2 “Οξειδωτικό”: απόβλητα που είναι ικανά, γενικά με την παροχή οξυγόνου, να προκαλέσουν ή να συμβάλουν στην καύση άλλων υλικών.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται σε έναν από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον πίνακα 2, τα απόβλητα πρέπει να αξιολογούνται για HP 2, εφόσον είναι σκόπιμο και αναλογικό, σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών. Εάν η παρουσία μιας ουσίας υποδηλώνει ότι το απόβλητο είναι οξειδωτικό, αυτό πρέπει να ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 2.

Πίνακας 2: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 2:

 

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότηταςΚωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας
Oξ. Αέριο 1H 270
Oξ. Υγρ. 1H 271
Oξ. Στερ. 1
Oξ. Υγρ. 2, Oξ. Υγρ. 3H 272
Oξ. Στερ. 2, Oξ. Στερ. 3

 

ΗΡ 3 “Εύφλεκτο”:

 • εύφλεκτα υγρά απόβλητα: υγρά απόβλητα που έχουν σημείο ανάφλεξης όχι πάνω από 60 °C ή απόβλητα πετρελαίου εσωτερικής καύσης, πετρελαίου ντίζελ ή ελαφρών πετρελαίων θέρμανσης που έχουν σημείο ανάφλεξης > 55 °C και ≤ 75 °C·
 • εύφλεκτο πυροφορικό υγρό και στερεά απόβλητα: στερεά ή υγρά απόβλητα που, ακόμα και σε μικρές ποσότητες, μπορούν να αναφλεγούν εντός πέντε λεπτών από την επαφή με αέρα·
 • εύφλεκτα στερεά απόβλητα: στερεά απόβλητα που είναι άμεσα δυνατό να καούν ή μπορούν να προκαλέσουν ή να συμβάλουν σε ανάφλεξη λόγω τριβής·
 • εύφλεκτα αέρια απόβλητα: αέρια απόβλητα που είναι αναφλέξιμα στον αέρα σε θερμοκρασία 20 °C και σταθερή πίεση 101,3 kPa·
 • απόβλητα που αντιδρούν με το νερό: απόβλητα που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες·
 • άλλα εύφλεκτα απόβλητα: εύφλεκτα αερολύματα, εύφλεκτα αυτοθερμαινόμενα απόβλητα, εύφλεκτα οργανικά υπεροξείδια και εύφλεκτα αυτοαντιδρώντα απόβλητα.

 

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται σε έναν από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον πίνακα 3, τα απόβλητα πρέπει να αξιολογούνται, εφόσον είναι σκόπιμο και αναλογικό, σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών. Εάν η παρουσία μιας ουσίας υποδηλώνει ότι το απόβλητο είναι εύφλεκτο, αυτό πρέπει να ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 3.

Πίνακας 3: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 3:

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότηταςΚωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας
Εύφλ. Αέριο 1H220
Εύφλ. Αέριο 2H221
Αερόλυμα 1H222
Αερόλυμα 2H223
Εύφλ. Υγρ. 1H224
Εύφλ. Υγρ.2H225
Εύφλ. Υγρ. 3H226
Εύφλ. Στερ. 1H228
Εύφλ. Στερ. 2
Αυτοαντ. ΓΔH242
Αυτοαντ. ΕΣΤ
Οργ. Υπεροξ. ΓΔ
Οργ. Υπεροξ. ΕΣΤ
Πυρ. Υγρ. 1H250
Πυρ. Στερ. 1
Αυτοθερμ.1H251
Αυτοθερμ. 2H252
Αντιδρά με το νερό 1H260
Αντιδρά με το νερό 2

Αντιδρά με το νερό 3

H261

 

ΗΡ 4 “Ερεθιστικό — ερεθισμός του δέρματος και οφθαλμική βλάβη: απόβλητα, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος ή οφθαλμική βλάβη.

 

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν την οριακή τιμή, οι οποίες ταξινομούνται σε έναν από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, και η συγκέντρωση είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 4.

Η οριακή τιμή για εξέταση σε αξιολόγηση για Διαβρ. δέρμ. 1Α (Η314), Ερεθ. δέρμ. 2 (H315), Οφθ. βλάβη 1 (H318) και Οφθ. ερεθ. 2 (H319) είναι 1 %.

Αν το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που είναι ταξινομημένες ως Διαβ. δέρμ. 1A (H314) είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 1 %, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 4.

Αν το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που είναι ταξινομημένες ως H318 είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 10 %, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 4.

Αν το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που είναι ταξινομημένες ως H315 και Η319 είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 20 %, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 4.

Να σημειωθεί ότι απόβλητα που περιέχουν ουσίες ταξινομημένες ως H314 (Διάβρ. δέρμ. 1Α, 1Β ή 1Γ) σε ποσότητα μεγαλύτερη ή ίση του 5 % ταξινομούνται ως επικίνδυνα σύμφωνα με την HP 8. Η HP 4 δεν εφαρμόζεται αν τα απόβλητα είναι ταξινομημένα στην HP 8.

 

ΗΡ 5 “Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (ΕΤΟΣ)/Τοξικότητα

           από αναρρόφηση”: απόβλητα που μπορεί να προκαλέσουν ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους είτε από εφάπαξ έκθεση, είτε από επανειλημμένη έκθεση, ή που προκαλούν οξείες τοξικές επιδράσεις λόγω αναρρόφησης.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται σε έναν από τους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και στους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον πίνακα 4, και η συγκέντρωσή τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από τα όρια συγκέντρωσης του πίνακα 4, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την ΗΡ 5. Όταν ουσίες που ταξινομούνται ως ΕΤΟΣ περιέχονται σε απόβλητα, μια μεμονωμένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης, προκειμένου το απόβλητο να ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 5.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως Τοξ. λόγω αναρρ. 1 και το άθροισμα αυτών των ουσιών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το όριο συγκέντρωσης, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 5, μόνον εφόσον το συνολικό κινηματικό ιξώδες (στους 40 °C) δεν υπερβαίνει τα 20,5 mm2/s. ([1])

Πίνακας 4: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 5

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότηταςΚωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότηταςΌριο συγκέντρωσης
ΕΤΟΣ SE 1H3701 %
ΕΤΟΣ SE 2H37110 %
ΕΤΟΣ SE 3H33520 %
ETOΣ RE 1H3721 %
ETOΣ RE 2H37310 %
Τοξ. λόγω αναρρ. 1H30410 %

 

ΗΡ 6 “Οξεία τοξικότητα”: απόβλητα που μπορούν να προκαλέσουν οξείες τοξικές επιδράσεις μέσω πρόσληψης από το στόμα ή το δέρμα, ή διά της εισπνοής.

Εάν το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που περιέχονται σε ένα απόβλητο, οι οποίες είναι ταξινομημένες σε κωδικό τάξης και κατηγορίας κινδύνου τοξικότητας και σε κωδικό δήλωσης επικινδυνότητας που αναφέρονται στον πίνακα 5, είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο που αναφέρεται στον εν λόγω πίνακα, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 6. Όταν σε ένα απόβλητο υπάρχουν περισσότερες από μία ουσίες που ταξινομούνται ως ουσίες οξείας τοξικότητας, το άθροισμα των συγκεντρώσεων απαιτείται μόνο για ουσίες εντός της ίδιας κατηγορίας επικινδυνότητας.

Οι ακόλουθες οριακές τιμές ισχύουν για εξέταση στο πλαίσιο της αξιολόγησης:

 • Για την Οξεία Τοξ. 1, 2 ή 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %·
 • Για την Οξεία Τοξ. 4 (H302, H312, H332): 1 %.

 

Πίνακας 5: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 6

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότηταςΚωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότηταςΌριο συγκέντρωσης
Οξεία Τοξ. 1 (δια του στόματος)

Οξεία Τοξ. 2 (δια του στόματος)

Οξεία Τοξ. 3 (δια του στόματος)

Οξεία Τοξ 4 (δια του στόματος)

Οξεία Τοξ. 1 (δια του δέρματος)

Οξεία Τοξ. 2 (δια του δέρματος)

Οξεία Τοξ. 3 (δια του δέρματος)

Οξεία Τοξ. 4 (δια του δέρματος)

Οξεία Τοξ. 1 (δια της εισπνοής)

Οξεία Τοξ. 2 (δια της εισπνοής)

Οξεία Τοξ. 3 (δια της εισπνοής)

Οξεία Τοξ. 4 (δια της εισπνοής)

H300

H300

H301

H302

H310

H310

H311

H312

H330

H330

H331

H332

0,1 %

0,25 %

5 %

25 %

0,25 %

2,5 %

15 %

55 %

0,1 %

0,5 %

3,5 %

22,5 %

 

ΗΡ 7 “Καρκινογόνο”: απόβλητα που προκαλούν καρκίνο ή αυξάνουν τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ουσία που ταξινομείται σε έναν από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, της οποίας η συγκέντρωση είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης που παρουσιάζονται στον πίνακα 6, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 7. Όταν περισσότερες της μιάς ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες περιέχονται σε ένα απόβλητο, μια μεμονωμένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης, προκειμένου το απόβλητο να ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 7.

Πίνακας 6: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 7

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότηταςΚωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότηταςΌριο συγκέντρωσης
Καρκιν. 1AH3500,1 %
Καρκιν. 1B
Καρκιν. 2H3511,0 %

 

ΗΡ8 “Διαβρωτικό”: απόβλητα, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να προκαλέσει διάβρωση του δέρματος.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως Διάβρ. Δέρμ. 1Α, 1Β ή 1Γ (H314) και το άθροισμα των συγκεντρώσεών τους ή είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 5 %, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 8.

Η οριακή τιμή που ισχύει για εξέταση στο πλαίσιο της αξιολόγησης για Διαβρ. Δέρμ. 1Α, 1Β, 1Γ (Η314) είναι 1,0 %.

 

ΗΡ 9 “Μολυσματικό”: απόβλητα που περιέχουν ανθεκτικούς μικροοργανισμούς ή τις τοξίνες τους, οι οποίες είναι γνωστό ή υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο ή σε άλλους ζώντες οργανισμούς.

Ο χαρακτηρισμός του HP 9 εκτιμάται από τους κανόνες που καθορίζονται στα έγγραφα αναφοράς ή στη νομοθεσία στα κράτη μέλη.

ΗΡ 10 “Τοξικό για την αναπαραγωγή”: απόβλητα που έχουν δυσμενείς επιδράσεις για τη σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα σε ενηλίκους άνδρες και γυναίκες, καθώς και τοξικότητα στην ανάπτυξη των απογόνων.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ουσία που ταξινομείται σε έναν από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, της οποίας η συγκέντρωση είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης που παρουσιάζονται στον πίνακα 7, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 10. Όταν περισσότερες της μιάς ουσίες που ταξινομούνται ως τοξικές για την αναπαραγωγή περιέχονται σε ένα απόβλητο, μια μεμονωμένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης, προκειμένου το απόβλητο να ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 10.

Πίνακας 7: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 10

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότηταςΚωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότηταςΌριο συγκέντρωσης
Αναπαρ. 1AH3600,3 %
Αναπαρ. 1B
Αναπαρ. 2H3613,0 %

 

ΗΡ 11 “Μεταλλαξιογόνο”: απόβλητα που μπορεί να προκαλέσουν μετάλλαξη, δηλαδή μόνιμη μεταβολή στην ποσότητα ή τη δομή του γενετικού υλικού ενός κυττάρου.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ουσία που ταξινομείται σε έναν από τους ακόλουθους κωδικούς τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας, της οποίας η συγκέντρωση είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα από τα παρακάτω όρια συγκέντρωσης που παρουσιάζονται στον πίνακα 8, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 11. Όταν περισσότερες της μιάς ουσίες που ταξινομούνται ως μεταλλαξιογόνοι περιέχονται σε ένα απόβλητο, μια μεμονωμένη ουσία πρέπει να είναι παρούσα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης, προκειμένου το απόβλητο να ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 11.

Πίνακας 8: Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας και κωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων και τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης για την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 11

Κωδικός (κωδικοί) τάξης και κατηγορίας επικινδυνότηταςΚωδικός (κωδικοί) δήλωσης επικινδυνότηταςΌριο συγκέντρωσης
Mεταλλαξ. 1A,H3400,1 %
Mεταλλαξ. 1 B
Mεταλλαξ. 2H3411,0 %

 

ΗΡ 12 “Έκλυση αερίου οξείας τοξικότητας”: απόβλητα που εκλύουν αέρια οξείας τοξικότητας (Οξεία Τοξ. 1, 2 ή 3) σε επαφή με το νερό ή με ένα οξύ.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μια ουσία που εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες συμπληρωματικές κατηγορίες επικινδυνότητας: EUH 029, EUH 031 και EUH 032, ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 12 σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών ή κατευθυντήριες γραμμές.

ΗΡ 13 “Ευαισθητοποιητικό”: απόβλητα που περιέχουν μία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι έχουν ευαισθητοποιητικές επιδράσεις στο δέρμα ή στα αναπνευστικά όργανα.

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μια ουσία που έχει ταξινομηθεί ως ευαισθητοποιητική και έχει χαρακτηριστεί με έναν από τους κωδικούς δήλωσης επικινδυνότητας H317 ή H334 και η συγκέντρωση μίας μεμονωμένης ουσίας είναι ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης 10 %, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 13.

ΗΡ 14 “Οικοτοξικό”: απόβλητα που παρουσιάζουν ή είναι δυνατόν να παρουσιάσουν άμεσο ή μελλοντικό κίνδυνο για έναν ή περισσότερους τομείς του περιβάλλοντος.

Τα απόβλητα που πληρούν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις πρέπει να ταξινομούνται ως επικίνδυνα σύμφωνα με την HP 14:

— Το απόβλητο που περιέχει ουσία που ταξινομείται ως καταστροφική για το όζον και έχει χαρακτηριστεί με τον κωδικό δήλωσης επικινδυνότητας H420 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([2]) και η συγκέντρωση της ουσίας αυτής είναι ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης 0,1 %.

[c(H420) ≥ 0,1 %]

— Το απόβλητο που περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως οξείας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον και έχουν χαρακτηριστεί με τον κωδικό δήλωσης επικινδυνότητας H400 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και το άθροισμα των συγκεντρώσεων αυτών των ουσιών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το όριο συγκέντρωσης 25 %. Για τις ουσίες αυτές ισχύει τιμή διαχωρισμού 0,1 %.

[Σ c (H400) ≥ 25 %]

— Το απόβλητο που περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως χρόνιας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον 1, 2, ή 3 και έχουν χαρακτηριστεί με τον/τους κωδικό/-ούς δήλωσης επικινδυνότητας H410, H411 ή H412 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, και το άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών ταξινομείται ως χρόνιας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον 1 (Η410) πολλαπλασιαζόμενο επί 100 και προστιθέμενο στο άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που ταξινομούνται ως χρόνιας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον 2 (H411) πολλαπλασιαζόμενο επί 10 και προστιθέμενο στο άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των ουσιών που ταξινομούνται ως χρόνιας τοξικότητας 3 (H412) είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το όριο συγκέντρωσης 25 %. Για ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως H410 ισχύει τιμή διαχωρισμού 0,1 % και για ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως H411 ή H412 ισχύει τιμή διαχωρισμού 1 %.

[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]

— Το απόβλητο που περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως χρόνιας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον 1, 2, 3 ή 4 και έχουν χαρακτηριστεί με τον/τους κωδικό/-ούς δήλωσης επικινδυνότητας H410, H411, H412 ή H413 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και το άθροισμα των συγκεντρώσεων αυτών των ουσιών που ταξινομούνται ως χρόνιας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το όριο συγκέντρωσης 25 %. Για ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως H410 ισχύει τιμή διαχωρισμού 0,1 % και για ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως H411, H412 ή H413 ισχύει τιμή διαχωρισμού 1 %.

[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]

όπου: Σ = άθροισμα και c = συγκεντρώσεις των ουσιών.

 

ΗΡ 15 “Απόβλητο ικανό να επιδείξει μια επικίνδυνη ιδιότητα που αναφέρεται ανωτέρω, που δεν είναι άμεσα εμφανής στο αρχικό απόβλητο”. 

Όταν ένα απόβλητο περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί με μία από τις δηλώσεις επικινδυνότητας ή τις συμπληρωματικές δηλώσεις επικινδυνότητας που παρουσιάζονται στον πίνακα 9, το απόβλητο ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 15, εκτός αν το απόβλητο είναι τέτοιας μορφής ώστε σε καμία περίπτωση να μην εμφανίζει εκρηκτικές ή δυνητικά εκρηκτικές ιδιότητες.

Πίνακας 9: Δηλώσεις επικινδυνότητας και συμπληρωματικές δηλώσεις επικινδυνότητας για τα συστατικά των αποβλήτων με σκοπό την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων σύμφωνα με την HP 15:

Δήλωση (δηλώσεις) επικινδυνότητας/Συμπληρωματική (-ές) δήλωση (δηλώσεις) επικινδυνότητας
Σε περίπτωση πυρκαγιάς ενδέχεται να προκύψει μαζική έκρηξηH205
Eκρηκτικό σε ξηρή κατάστασηEUH001
Mπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδιαEUH019
Κίνδυνος έκρηξης εάν θερμανθεί υπό περιορισμόEUH044

 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να χαρακτηρίσουν ένα απόβλητο ως επικίνδυνο σύμφωνα με την HP 15 με βάση άλλα ισχύοντα κριτήρια, όπως η αξιολόγηση των στραγγισμάτων.

 

 

Μέθοδοι δοκιμών

Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι που περιγράφονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 440/2008 του Συμβουλίου ([3] και σε άλλα συναφή σημειώματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) ή άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες μέθοδοι δοκιμών και κατευθυντήριες γραμμές.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 55

(Παράρτημα ΙV της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

Μέτρα που μπορεί να επηρεάσουν τις προϋποθέσεις-πλαίσια σχετικά με την παραγωγή αποβλήτων

 1. Χρήση μέτρων σχεδιασμού ή άλλα οικονομικά μέσα που προάγουν την αποτελεσματική χρήση των πόρων.
 2. Προαγωγή της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της επίτευξης καθαρότερων προϊόντων και τεχνολογιών που παράγουν λιγότερα απόβλητα, καθώς και διανομή και χρήση των αποτελεσμάτων της εν λόγω έρευνας και ανάπτυξης.
 3. Ανάπτυξη αποτελεσματικών και χρήσιμων δεικτών για τις περιβαλλοντικές πιέσεις που συνδέονται με την παραγωγή αποβλήτων με στόχο τη συμβολή στην πρόληψη παραγωγής αποβλήτων σε όλα τα επίπεδα, από τις συγκρίσεις προϊόντων σε ενωσιακό επίπεδο μέχρι δράσεις που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλίες των τοπικών αρχών και μέτρα σε εθνικό επίπεδο.

 

Μέτρα που μπορεί να επηρεάσουν τις φάσεις σχεδιασμού, παραγωγής και διανομής

 1. Προαγωγή του οικολογικού σχεδιασμού (συστηματική ενσωμάτωση περιβαλλοντικών μελημάτων στον σχεδιασμό προϊόντων με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος καθ’ όλο τον κύκλο της ζωής του).
 2. Παροχή πληροφοριών για τεχνικές πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών από τη βιομηχανία.
 3. Οργάνωση της εκπαίδευσης των αρμόδιων αρχών όσον αφορά την εισαγωγή των απαιτήσεων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων στις άδειες που εκδίδονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 96/61/ΕΚ.
 4. Ένταξη μέτρων πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων σε εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στην οδηγία 96/61/ΕΚ. Ανάλογα με την περίπτωση, στα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται και αξιολογήσεις ή σχέδια πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων.
 5. Προσφυγή σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης ή παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις με οικονομικά, συμβουλευτικά ή άλλα μέσα. Τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στις περιπτώσεις που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και λειτουργούν μέσω καθιερωμένων δικτύων επιχειρήσεων.
 6. Προσφυγή σε εθελοντικές συμφωνίες, επιτροπές καταναλωτών/παραγωγών, ή τομεακές διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε οι σχετικές επιχειρήσεις ή βιομηχανικοί κλάδοι να καταρτίσουν τα δικά τους σχέδια ή στόχους πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων ή να διορθώσουν τα προϊόντα ή τις συσκευασίες που παράγουν απόβλητα.
 7. Προαγωγή αξιόπιστων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του EMAS και του ISO 14001.

 

Μέτρα που μπορεί να επηρεάσουν τις φάσεις κατανάλωσης και χρήσης

 1. Οικονομικά μέσα, όπως κίνητρα για καθαρές προμήθειες ή καθιέρωση υποχρεωτικής πληρωμής από τους καταναλωτές για συγκεκριμένα αντικείμενα ή στοιχεία συσκευασίας που θα μπορούσαν αλλιώς να διατίθενται δωρεάν.
 2. Προσφυγή σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και παροχής πληροφοριών που απευθύνονται στο ευρύ κοινό ή σε ειδικές ομάδες καταναλωτών.
 3. Προαγωγή αξιόπιστων οικολογικών σημάτων.
 4. Συμφωνίες με τη βιομηχανία, όπως η χρήση επιτροπών προϊόντων όπως εκείνες που συγκροτούνται στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Πολιτικών Προϊόντων ή με λιανοπωλητές, για τη διάθεση πληροφοριών σχετικά με την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και με προϊόντα που έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.
 5. Στο πλαίσιο δημόσιων και εταιρικών προμηθειών, ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών κριτηρίων και των κριτηρίων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων σε δημοπρασίες και συμβάσεις, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο για Περιβαλλοντικές Δημόσιες Προμήθειες που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 29 Οκτωβρίου 2004.
 6. Προαγωγή της επαναχρησιμοποίησης ή/και επιδιόρθωσης κατάλληλων απορριφθέντων προϊόντων ή των συστατικών στοιχείων τους, ιδίως μέσω της χρήσης εκπαιδευτικών ή οικονομικών μέτρων, μέτρων εφοδιαστικής ή άλλων μέτρων, όπως η παροχή στήριξης σε διαπιστευμένα δίκτυα επισκευής και επαναχρησιμοποίησης ή στη σύστασή τους, ιδίως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4

(Παράρτημα ΙVα της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει παρεμβληθεί με την παρ. 32 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/851/ΕΕ)

 1. Τέλη και περιορισμοί για την υγειονομική ταφή και αποτέφρωση των αποβλήτων, που παρέχουν κίνητρα για την πρόληψη και την ανακύκλωση και διατηρούν την υγειονομική ταφή ως τη λιγότερο προτιμώμενη επιλογή για τη διαχείριση των αποβλήτων.
 2. Προγράμματα «πληρώνω όσο πετάω», που χρεώνουν τους παραγωγούς αποβλήτων με βάση την πραγματική ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων και προσφέρουν κίνητρα για διαχωρισμό στην πηγή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων και για τη μείωση των μεικτών αποβλήτων.
 3. Φορολογικά κίνητρα για τη δωρεά προϊόντων, ιδίως τροφίμων.
 4. Προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για διάφορους τύπους αποβλήτων, και μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της οικονομικής αποδοτικότητας και της διακυβέρνησής τους
 5. Προγράμματα καταβολής εγγύησης-επιστροφής και άλλα μέτρα που ενθαρρύνουν την αποτελεσματική συλλογή χρησιμοποιημένων προϊόντων και υλικών.
 6. Ορθός σχεδιασμός των επενδύσεων σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, μεταξύ άλλων μέσω των ταμείων της Ένωσης.
 7. Βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις για την ενθάρρυνση της καλύτερης διαχείρισης των αποβλήτων και τη χρήση ανακυκλωμένων προϊόντων και υλικών,
 8. Σταδιακή κατάργηση επιδοτήσεων που δεν είναι σύμφωνες με την ιεράρχηση των αποβλήτων.
 9. Χρήση φορολογικών μέτρων ή άλλων μέσων για την προώθηση της αποδοχής προϊόντων και υλικών που έχουν προετοιμαστεί για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση.
 10. Υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας σε προηγμένες τεχνολογίες ανακύκλωσης και ανακατασκευής.
 11. Χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών επεξεργασίας αποβλήτων,
 12. Οικονομικά κίνητρα για τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, ιδίως για την προώθηση της πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων και την ευρύτερη χρήση προγραμμάτων χωριστής συλλογής, με παράλληλη αποφυγή της υποστήριξης για υγειονομική ταφή και αποτέφρωση.
 13. Εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, ιδίως για τη χωριστή συλλογή, την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και τη μείωση των απορριμμάτων, και ενσωμάτωση των θεμάτων αυτών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
 14. Συστήματα συντονισμού, μεταξύ άλλων με ψηφιακά μέσα, μεταξύ όλων των αρμόδιων δημόσιων αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση των αποβλήτων.
 15. Προώθηση διαρκούς διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών, όσον αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων, και ενθάρρυνση για τη σύναψη εθελοντικών συμφωνιών και την υποβολή στοιχείων από τις επιχειρήσεις, σχετικά με τα απόβλητα.

 

( 1 ) Τα εν λόγω μέσα και μέτρα μπορούν να παρέχουν κίνητρα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, που αποτελεί την κορυφαία βαθμίδα της ιεράρχησης των αποβλήτων, και στο παράρτημα IV παρατίθεται πλήρης κατάλογος πιο συγκεκριμένων παραδειγμάτων μέτρων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων.

 

Παράρτημα V

Χρωματική κωδικοποίηση περιεκτών για τη χωριστή συλλογή αντικειμένων και αποβλήτων με σκοπό την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση

 

 1. Με σκοπό την ανάπτυξη ενός εναρμονισμένου μοντέλου σε εθνικό επίπεδο για τη χωριστή συλλογή και την επισήμανση των αποβλήτων με τη χρήση χρωμάτων και εικονογραμμάτων για τους περιέκτες αντικειμένων ή ρευμάτων αποβλήτων, ακολουθείται η παρακάτω αντιστοίχιση:
 

Ρεύμα αποβλήτων/ αντικείμενα

 

Χρώμα και μέσο συλλογής

ΒιοαπόβληταΚαφέ κάδος
Χαρτί / χαρτόνιΚίτρινος κάδος
ΓυαλίΓαλάζιος κάδος ή Μπλε κώδωνας
ΠλαστικάΠορτοκαλί κάδος
ΜέταλλαΚόκκινος κάδος
ΚλωστοϋφαντουργικάΜωβ κάδος ή κάδος διαφορετικού σχήματος
Από κοινού συλλεγέντα απόβλητα  συσκευασίαςΜπλε κάδος
Σύμμεικτα αστικά στερεά απόβληταΠράσινος ή γκρι κάδος
Μικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων από νοικοκυριάΛευκός με κόκκινες επισημάνεις  κάδος
Απορριπτόμενες δραστικές ουσίες και φαρμακευτικά προϊόντα με ληγμένη ημερομηνία ή μηΚάδος με χρώμα ανοιχτόπράσινο
Μεταχειρισμένα παιχνίδια

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Λευκός κάδος

Διαφανής κάδος και ειδικά για λαμπτήρες σε χάρτινη συσκευσία πράσινου χρώματος

 

 1. Οι χρωματισμοί της παρ. 1 αφορούν στο σύνολο του περιέκτη ή στο κάλυμμα αυτού, ενώ θα πρέπει επί αυτών να αναγράφεται υποχρεωτικά το είδος των αποβλήτων ή αντικειμένων που απορρίπτονται στον περιέκτη και να αποτυπώνεται με ευκρίνεια σε σχετικό εικονόγραμμα.
 2. Την υποχρέωση τήρησης των αναφερόμενων στις παρ. 1 και 2 έχουν οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού και οι φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), εφόσον πρόκειται για ρεύματα αποβλήτων για τα οποία έχει θεσπιστεί Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού, οι οποίοι και υποχρεούνται να τα εφαρμόζουν για όλες τις προμήθειες που πραγματοποιούν από τη δημοσίευση του παρόντος. Η υποχρέωση της παρούσας δεν καταλαμβάνει τις συμβάσεις των οποίων η διαδικασία ανάθεσης έχει εκκινήσει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.
 3. Στην περίπτωση υφιστάμενου εξοπλισμού, απαιτείται η προσαρμογή του καλύμματος των περιεκτών ως προς τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού εικονογράμματος, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
 4. Στην περίπτωση χρήσης άλλων μέσων για τη συλλογή υλικών ή αντικειμένων, όπως σακουλών με τη μέθοδο «πόρτα – πόρτα», απαιτείται η χρήση ημιδιαφανών σακουλών οι οποίες φέρουν αυτοκόλλητο με το χρώμα και τις αντίστοιχες πληροφορίες για το αντίστοιχο υλικό ή αντικείμενο.
 5. Στην περίπτωση χρήσης σακουλών για τη συλλογή αποβλήτων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, που εφαρμόζουν το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» του άρθρου 1α του ν. 25/1975 (Α’ 74) με σακούλα, τότε αυτή απαιτείται να έχει τις προδιαγραφές της παρ. 1.
 6. Στην περίπτωση φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα οι οποίοι, σύμφωνα με τον παρόντα, υποχρεούνται στη χωριστή συλλογή αποβλήτων ή και μεταχειρισμένων αντικειμένων εντός των κτιρίων στα οποία στεγάζονται ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων για τις οποίες φέρουν την ευθύνη λειτουργίας, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός συλλογής των αποβλήτων ή και αντικειμένων πρέπει να ακολουθεί ως προς τον χρωματισμό και τα εικονογράμματατα τα προβλεπόμενα στο παρόν.
 7. Στα αναφερόμενα στο παρόν ρεύματα αντικειμένων και αποβλήτων, δεν περιλαμβάνονται α) εκείνα τα ρεύματα για τα οποία εφαρμόζεται σύστημα εγγυοδοσίας (όπως φιάλες PET, συσκευασίες αλουμινίου), δεδομένου του ειδικότερου τρόπου συλλογής αυτών, καθώς και β) τα ογκώδη απόβλητα (όπως έπιπλα, στρώματα).

 

 

 

                                                                                                                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Πράσινα σημεία

 

Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά για τα  Πράσινα Σημεία (ΠΣ), τα Κέντρα Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) και τις Γωνιές Ανακύκλωσης (ΓΑ) καθώς και οι αποδεκτές κατηγορίες αποβλήτων αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες 1 και 2.

Πίνακας 1

ΤΥΠΟΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (Q)ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

(Κωδικός ΕΚΑ)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πράσινα Σημεία (ΠΣ) –

Κέντρα Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ)

 

Q>15 t

 

 

Μέταλλα 20 01 40, μεταλλική συσκευασία 15 01 04

Χαρτί και χαρτόνι 20 01 01, συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 15 01 01

Πλαστικά 20 01 39, πλαστική συσκευασία 15 01 02

Γυάλινη συσκευασία 15 01 07, Γυαλί 20 01 02

Ξύλινη συσκευασία 15 01 03, Ξύλο 20 01 38

Σύνθετη συσκευασία 15 01 05

Βρώσιμα λίπη και Έλαια 20 01 25

Απόβλητα Ηλεκτρικού / Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)         20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36

Απόβλητα  φορητών και ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 20 01 33*, 20 01 34

Απόβλητα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 20 01 10, 20 01 11, 15 01 09

Βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων 20 02 01

Ογκώδη απόβλητα 20 03 07

Μικρές ποσότητες αποβλήτων από μικροεπισκευές και συντηρήσεις οικοδομών 20 01 99

Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών 15 01 10*,

Παρασιτοκτόνα 200119*,

Χρώματα, μελάνια, κόλλες 200127*, Απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 200129*

Διαλύτες 20 01 13*

Οξέα 20 01 14*

Αλκαλικά απόβλητα 20 01 15*

Φωτογραφικά χημικά 20 01 17*

Έλαια και λίπη, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 25, 20 01 26*

Ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 20 01 37*

Α. Χωροθέτηση Πράσινων Σημείων

1.  Εγκαθίστανται με απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής του οικείου ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

2.  Εγκατάσταση εντός ή εκτός σχεδίου πόλης, εντός οριοθετημένων οικισμών ή οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 ή σε γήπεδα του άρθρου 8Α του π.δ. 31/1985 (Δ’ 270), σύμφωνα με το π.δ. 59/2018 (Α’ 114) και κατά παρέκκλιση των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων. Όπου το π.δ. 59/2018 αναφέρεται σε Μικρά Πράσινα Σημεία, νοείται ότι αναφέρεται σε Πράσινα Σημεία του παρόντος με έκταση του γηπέδου μικρότερη ή ίση των 1000 τ.μ.

3.  Η εγκατάσταση των Πράσινων Σημείων επιτρέπεται και μέσα στους κοινόχρηστους χώρους της παρ. 8 του άρθρου 3 του από 20.9.1995 προεδρικού διατάγματος της περιοχής του Ελαιώνα (Δ’ 1049), καθώς και στη Ζώνη Α του από 6.3.2003 π.δ. (Δ’166).

4.  Οι εργασίες για την κατασκευή υποστηρικτικών κτισμάτων του Πράσινου Σημείου, όπως γραφείου προσωπικού και χώρου φύλαξης υλικών και εξοπλισμού, άλλων τυχόν απαιτούμενων χώρων, υποστέγων, προκατασκευασμένων οικίσκων τύπου κοντέινερ για βοηθητικές χρήσεις και έργων υποδομής, γίνονται με έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας εφόσον η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα εκατό (100) τ.μ., τηρουμένων των προϋποθέσεων των παρ. 2 και 3. Στην επιφάνεια αυτή δεν προσμετρώνται τυχόν υπόστεγα, προκατασκευασμένοι οικίσκοι τύπου κοντέινερ και έργα υποδομής.

5.   Επιτρέπεται η χρήση υφιστάμενων κτιρίων ή τμημάτων τους, οποιασδήποτε επιφάνειας, που βρίσκονται εντός της έκτασης όπου εγκαθίστανται Πράσινα Σημεία, για την υποστήριξη αυτών, όπως γραφείο προσωπικού και χώρος φύλαξης υλικών και εξοπλισμού, εφόσον τηρούνται οι σχετικές προδιαγραφές.

Β. Λειτουργία

1.             Στα ΠΣ και στα ΚΑΕΔΙΣΠ πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εργασίες:

α. Συγκέντρωση των αντικειμένων / αποβλήτων προς επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση αντίστοιχα, σε κάδους, κοντέινερ ή άλλου τύπου περιέκτες,

β. χειροδιαλογή στην περίπτωση αστοχιών,

γ. όπου είναι δυνατόν, εξασφάλιση ζύγισης εξερχόμενων ποσοτήτων ή/και εισερχομένων ποσοτήτων,

δ. μείωση του όγκου (π.χ. συμπίεση –  δεματοποίηση),  όπου απαιτείται

2.             Πρέπει να γίνεται τακτική απομάκρυνση των υλικών που συγκεντρώνονται ανάλογα με τον ρυθμό συγκέντρωσης και κατ’ ελάχιστον μία φορά το μήνα, ώστε αφενός να μην υπάρχει υπέρβαση της ονομαστικής αποθηκευτικής ικανότητας των ΠΣ ή ΚΑΕΔΙΣΠ και αφετέρου να διατηρείται η ευταξία του χώρου.

 

Γ. Υποδομές-Εξοπλισμός

Τα ΠΣ και ΚΑΕΔΙΣΠ πρέπει να διαθέτουν:

1.    Κατάλληλο δάπεδο, όπου απαιτείται, ώστε να αποτρέπεται η ρύπανση του εδάφους και υπεδάφους από πιθανές διαρροές.

2.    Περίφραξη στα όρια του γηπέδου

3.    Κατάλληλο φωτισμό

4.    Τις αναγκαίες υποδομές για την κάλυψη των λειτουργιών τους.

Εφόσον απαιτούνται, κατόπιν τεκμηρίωσης ως προς τις απαιτούμενες επιφάνειες:

α) στέγαστρα και αποθήκες,

β) χώρους αποθήκευσης επαναχρησιμοποιήσιμων αντικειμένων,

γ) χώρους ενημέρωσης και προώθησης της ανακύκλωσης

5.    Κατάλληλο εξοπλισμό: μέσα συλλογής, κάδους και κοντέινερ διαφόρων τύπων, εξοπλισμό ασφαλείας και προστασίας από κλοπές και, όπου απαιτείται, συμπιεστές ή/και δεματοποιητές, κλαδοτεμαχιστή, εξοπλισμό ζύγισης και λοιπό λειτουργικό εξοπλισμό.

6.    Επαρκείς και κατάλληλες πληροφοριακές πινακίδες σε όλα τα σημεία για την ενημέρωση των πολιτών.

 

Πίνακας 2

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (Q)ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

(Κωδικός ΕΚΑ)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Γωνίες Ανακύκλωσης (ΓΑ)

 

Q<15 t

Μέταλλα 20 01 40,  μεταλλική συσκευασία 15 01 04

Χαρτί και χαρτόνι 20 01 01, συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 15 01 01

Πλαστικά 20 01 39, πλαστική συσκευασία 15 01 02

Γυάλινη συσκευασία 15 01 07

Σύνθετη συσκευασία 15 01 05

Βρώσιμα λίπη και Έλαια 20 01 25

Απόβλητα Ηλεκτρικού / Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μικρού μεγέθους, 20 01 35*, 20 01 36

Απόβλητα  φορητών ηλεκτρικών στηλών 20 01 33*, 20 01 34

Α. Χωροθέτηση

1.  Οι ΓΑ εγκαθίστανται με απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής του οικείου ΟΤΑ Α’ βαθμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε ιδιωτικούς χώρους, απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη του χώρου.

2.  Έκταση περιγράμματος <=50 τ.μ.

3.  Επιτρέπεται η εγκατάσταση ΓΑ εντός κοινοχρήστων χώρων οικισμών, όπως πλατείες και χώροι πρασίνου, εφόσον ο χώρος που καταλαμβάνουν δεν ξεπερνά το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής έκτασης του κοινόχρηστου χώρου. Στην περίπτωση που ο χώρος πρασίνου υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, είναι υποχρεωτική η έγκριση του δασαρχείου.

4.  Επιτρέπεται η εγκατάσταση ΓΑ σε τμήμα οικοδομήσιμων εκτάσεων ανεξαρτήτως αρτιότητας και οικοδομησιμότητας, εφόσον αποτελεί διακριτό τμήμα αδόμητου οικοπέδου και σε καμία περίπτωση ακάλυπτο χώρο δομημένου οικοπέδου, με την εξαίρεση των περιπτώσεων της παρ. 5.

5.  Στις περιπτώσεις κοινωφελών, δημόσιων ή μεγάλων ιδιωτικών κτιρίων, όπως σχολεία, αθλητικά κέντρα, χώροι συνάθροισης κοινού, πολυκαταστήματα, επιτρέπεται η εγκατάστασή τους σε τμήμα του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου, εφόσον αυτό είναι απευθείας προσβάσιμο από τα οχήματα συλλογής.

6.  Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η κοπή δέντρων, προκειμένου να εγκατασταθεί ΓΑ.

7.  Για την επιλογή της κατάλληλης θέσης και διάταξης της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη μικρότερη δυνατή οπτική, ακουστική και αισθητική όχληση της περιοχής.

8.  Η ΓΑ επιβάλλεται να γειτνιάζει με την οδό που χρησιμοποιούν τα οχήματα συλλογής.

9.  Στις περιπτώσεις χώρων που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους και γενικά σε περιοχές που υπάγονται σε προστατευτικό καθεστώς βάσει της κείμενης νομοθεσίας, είναι υποχρεωτική η γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής του ν. 4030/2011 (Α’ 249) και του εκάστοτε αρμοδίου φορέα ή οργάνου πριν την εγκατάσταση της ΓΑ.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΔΑΥ

Κατηγοριοποίηση ΚΔΑΥ
Επεξεργασία εισερχόμενων υλικών (t/ημέρα)Βασικός εξοπλισμόςΣυνιστώμενος εξοπλισμόςΠαρατηρήσεις
≤ 50 t/ημέρα*Α. καμπίνα και ταινία χειροδιαλογής

Β. πρέσα δεματοποίησης των ανακτώμενων υλικών

Γ. μαγνήτης

Εγκατάσταση Χειροδιαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
50 ως 100 t/ημέρα*Α. καμπίνα και ταινία χειροδιαλογής

Β. πρέσα δεματοποίησης των ανακτώμενων υλικών                      Γ. μαγνήτης

Δ. κόσκινο διαλογής (κυλινδρικό – περιστροφικό ή επίπεδο – βαλλιστικό) ή άλλη ισοδύναμη διάταξη διαχωρισμού.

Σχίστης σάκωνΕγκατάσταση Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών με προσθήκη μηχανικών διατάξεων διαχωρισμού
˃100 t/ημέρα*Α. καμπίνα και ταινίες χειροδιαλογής

Β. πρέσα δεματοποίησης των ανακτώμενων υλικών                      Γ. μαγνήτης.                                                  Δ. κόσκινο/α διαλογής (κυλινδρικό – περιστροφικό ή/και επίπεδο – βαλλιστικό) ή άλλη ισοδύναμη διάταξη διαχωρισμού.

Ε. οπτικός διαχωριστής υπερύθρων (NIR)

Στ. σχίστης σάκων

Διάταξη διάνοιξης κλειστών σακουλώνΜονάδα Μηχανικής Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών που διαθέτει σύγχρονες λύσεις τεχνολογίας στον τομέα του διαχωρισμού/ ανάκτησης των υλικών.

 

Β. ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

 • Πλαστικές συσκευασίες– φιάλες PET
 • Πλαστικές συσκευασίες                   φιάλες HDPE
 • Πλαστικές συσκευασίες φιλμ PE
 • Πλαστικές συσκευασίες από PP / PS
 • Λοιπές πλαστικές συσκευασίες
ΕΚΑ 191204
Συσκευασίες αλουμινίου191203
Σιδηρούχες συσκευασίες191202
Χαρτί / χαρτόνι191201
Γυάλινες συσκευασίες

 

191205
Ξύλινες συσκευασίες191207
Χάρτινες συσκευασίες υγρών προϊόντων191212
καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απόβλητα)191210

 

Γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Τα ανακτώμενα υλικά πρέπει να έχουν τις εξής ελάχιστες προδιαγραφές

 • Ποσοστό προσμείξεων στο χαρτί/χαρτόνι συσκευασίας (εξαιρουμένης της υγρασίας και του σύρματος του δέματος): μέχρι δύο τοις εκατό (2%) κατά βάρος (κ.β.)
 • Ποσοστό προσμείξεων στις κατηγορίες των πλαστικών συσκευασιών (εξαιρουμένων πωμάτων, ετικετών και του σύρματος του δέματος): μέχρι δύο τοις εκατό (2%) κ.β.
 • Ποσοστό προσμείξεων στις συσκευασίες αλουμινίου και σιδήρου (εξαιρουμένου του σύρματος του δέματος): μέχρι δύο τοις εκατό (2%) κ.β.
 • Ποσοστό προσμείξεων στις γυάλινες συσκευασίες  (εξαιρουμένων στοιχείων που δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν με το χέρι): μέχρι δύο τοις εκατό (2%) κ.β.
 • Ποσοστό προσμείξεων στις χάρτινες συσκευασίες υγρών (εξαιρουμένων πωμάτων, ετικετών και του σύρματος του δέματος): μέχρι δύο τοις εκατό  (2%) κ.β.

Ως πρόσμιξη θωρείται οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο του δέματος ή χύδην φορτίου εκτός από το υλικό της εκάστοτε κατηγορίας.

 

Παράρτημα VIΙΙ

 1. Όλα τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) και δημόσιας χρήσης (Φ.Δ.Χ.) που μεταφέρουν απόβλητα ελαίων, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 11 πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης κατά την έννοια της παρ. 1 της υπ’ αρ. 48941/3564/2012 (Β’ 3052) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ναυτιλίας και Αιγαίου, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός της θέσης κάθε οχήματος σε πραγματικό χρόνο μέσω σήματος που εκπέμπεται από τον πομπό του συστήματος προς το κέντρο ελέγχου.
 2. Αναφορικά με τις προδιαγραφές του συστήματος της παρ. 1 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 48941/3564/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ναυτιλίας και Αιγαίου.
 3. Η τοποθέτηση και η σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) στα οχήματα είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη και της εταιρείας που το εγκαθιστά. Ο εγκαταστάτης πρέπει να λάβει υπόψη του τις προβλέψεις του παρόντος κατ’ αναλογία των ρυθμίσεων της υπ’ αρ. 48941/3564/2012 κοινής υπουργικής απόφασης και ειδικότερα να τηρήσει όλες τις απαιτήσεις των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ADR όσον αφορά στη σωστή εγκατάσταση του εν λόγω ηλεκτρονικού συστήματος και να παραδώσει εν πλήρη λειτουργία το σύστημα. Ο εγκαταστάτης χορηγεί στον ιδιοκτήτη του οχήματος την πιστοποίηση του εξοπλισμού για την ορθή τοποθέτηση και καλή λειτουργία του.
 4. Κατ’ αναλογία με όσα προβλέπονται στην υπ’ αρ. 48941/3564/2012 κοινή υπουργική απόφαση, οι φορείς ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων που εξουσιοδοτούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο των προαναφερθέντων οχημάτων πρέπει να πιστοποιούν την τοποθέτηση του ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης, εκδίδοντας τη βεβαίωση του Παραρτήματος Ι της ανωτέρω κοινής απόφασης.
 5. Τα ΚΤΕΟ (Δημόσια και Ιδιωτικά) ελέγχουν σε κάθε έλεγχο την ύπαρξη του εν λόγω συστήματος και της βεβαίωσης του φορέα ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Αν κατά τον έλεγχο προκύπτει ότι δεν υφίσταται τέτοιο σύστημα ή/και ελλείπει η βεβαίωση του φορέα ελέγχου πρέπει να σημειώνεται στο σημείο 1404 της υπ’ αρ. 44800/123/85 απόφασης του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνών (Β’ 781) «Επικίνδυνη έλλειψη» και στον χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η αρμόζουσα αιτιολόγηση, ήτοι η έλλειψη της ηλεκτρονικής συσκευής GPS ή/και της βεβαίωσης του φορέα ελέγχου.

 

 

Παράρτημα IΧ

Διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού

 1. Για τη ρύπανση με μικροαπορρίμματα μνημείων, αγαλμάτων και αρχαιολογικών χώρων, δημοσίων κτιρίων και ιερών ναών επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.
 2. Για τη μη τήρηση καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων που χρησιμοποιούνται από διοργανωτές εκδηλώσεων (πολιτιστικών και αθλητικών) κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας αυτών επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.
 3. Για τη μερική ή ολική καταστροφή των κάδων αποβλήτων ή άλλων μέσων συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων συνεπεία βανδαλισμού επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. Οι υπαίτιοι των παραπάνω παραβάσεων επιβαρύνονται επιπλέον με το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του μέσου ή του εξοπλισμού.
 4. Για τη ρύπανση με οποιονδήποτε τρόπο των οδών, πεζοδρομίων, κολώνων, κάδων αποβλήτων, καλαθιών και λοιπών μέσων προσωρινής συλλογής και αποθήκευσης αποβλήτων, όπως ενδεικτικά με έντυπα, με αναγραφή συνθημάτων, με επικόλληση αυτοκόλλητων, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.
 5. Για την αυθαίρετη μετακίνηση κάδου μηχανικής αποκομιδής και λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων και μικροαπορριμμάτων από τη θέση που έχει υποδειχθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας του οικείου ΟΤΑ Α΄ βαθμού, καθώς και την αυθαίρετη αφαίρεση των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων των κάδων, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.
 6. Για την εναπόθεση αστικών αποβλήτων εκτός των κάδων μηχανικής αποκομιδής και λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης, όπως έμπροσθεν ξένης ιδιοκτησίας, σε κοινόχρηστους χώρους, δρόμους ή πεζοδρόμια, σε δέντρα ή κολώνες ή οπουδήποτε αλλού, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, υπό την επιφύλαξη διαφορετικής πρόβλεψης στο οικείο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ).
 7. Για την εναπόθεση ανάμεικτων αστικών αποβλήτων σε κάδους ανακύκλωσης ή κάδους βιοαποβλήτων, βιοαποβλήτων σε κάδους ανακύκλωσης, αποβλήτων ανακύκλωσης σε κάδους βιοαποβλήτων ή κάδους σύμμεικτων αποβλήτων, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.
 8. Για τη μη ελαχιστοποίηση του όγκου με συμπίεση ή άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως περίδεση, των κάθε μορφής αποβλήτων συσκευασιών και χαρτοκιβωτίων που προέρχονται από εμπορικά καταστήματα, υπεραγορές τροφίμων και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πριν την εναπόθεσή τους σε κάδους ανακύκλωσης, επιβάλλεται πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας των παραπάνω δραστηριοτήτων για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών.
 9. Για την εναπόθεση εκτός των κάδων μηχανικής αποκομιδής ή άλλων μέσων προσωρινής συλλογής και αποθήκευσης αποβλήτων ή συσκευασιών που προέρχονται από εμπορικά καταστήματα, υπεραγορές τροφίμων και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επιβάλλεται πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας των παραπάνω δραστηριοτήτων για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών.
 10. Για την εναπόθεση αποβλήτων επί του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου χώρου κάθε είδους προϊόντων ή υλικών προερχομένων από εκσκαφές, κατασκευές ή κατεδαφίσεις, χωρίς την κατάλληλη συσκευασία, χωρίς λήψη προστατευτικών μέτρων για την ασφάλεια των πεζών και οχημάτων και χωρίς προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δημοτικής αρχής ότι τα ανωτέρω απόβλητα θα παραληφθούν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την απόθεσή τους, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Ειδικότερα για την εναπόθεση των προαναφερόμενων αποβλήτων σε ρέματα, πάρκα, άλση και δασικές εκτάσεις, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.
 11. Για την εναπόθεση λοιπών ογκωδών αποβλήτων, όπως είδη επίπλωσης, στρώματα ύπνου και άλλα, επί του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δημοτικής αρχής ότι τα ανωτέρω απόβλητα θα παραληφθούν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την απόθεσή τους, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.
 12. Για την εγκατάλειψη αδρανών υλικών από εργολάβους ή συλλέκτες – μεταφορείς σε κοινόχρηστους χώρους, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση η οριστική αφαίρεση της άδειας τους.
 13. Για τη μη απομάκρυνση των υλικών εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων και εν γένει οικοδομικών υλικών μετά την πάροδο της οριζόμενης από την οικεία δημοτική αρχή τριήμερης προθεσμίας στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφελείας και άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, επιβάλλεται στον εργολάβο του έργου πρόστιμο  χιλίων (1.000) ευρώ.
 14. Για την εναπόθεση βλαστικών (πράσινων) αποβλήτων, επί του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δημοτικής αρχής, ότι τα ανωτέρω απόβλητα θα παραληφθούν εντός σαράντα οκτώ (48 ωρών) από την απόθεσή τους, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.
 15. Για την εγκατάλειψη επικινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των μολυσματικών, αποβλήτων υγειονομικών μονάδων στο πεζοδρόμιο ή σε άλλο κοινόχρηστο χώρο, ή την απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων σε κάδους που προορίζονται για αστικά απόβλητα, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας της υγειονομικής μονάδας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.
 16. Για την απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων στο πεζοδρόμιο ή άλλο κοινόχρηστο χώρο, από λοιπές δραστηριότητες πλην των υγειονομικών μονάδων, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.
 17. Για την απόρριψη επικίνδυνων και βιομηχανικών αποβλήτων σε κάδους που προορίζονται για αστικά απόβλητα από οποιαδήποτε δραστηριότητα, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.
 18. Για την απόρριψη μηχανέλαιων από συνεργεία οχημάτων ή μαγειρικών ελαίων από επιχειρήσεις εστίασης στο αποχετευτικό δίκτυο ή σε δίκτυα απορροής επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας των παραπάνω δραστηριοτήτων για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.
 19. Για την απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού εντός των κάδων σύμμεικτων αποβλήτων ή των κάδων ανακύκλωσης συσκευασιών, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

 

 

([1]) Το κινηματικό ιξώδες προσδιορίζεται μόνον για υγρά.

([2]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).

([3])  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008 του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2008, για καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), ΕΕ L 142 της 31.5.2008, σ. 1.

 • Άρθρο 72. Παράρτημα VII. Ίσως είναι σκόπιμο στα μεγάλα ΚΔΑΥ (>100 t/d), εφόσον συνεχίσουν να δέχονται μη σιδηρούχα μέταλλα, να προστεθούν και διαχωριστές επαγωγικών ρευμάτων (eddy current separators). Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό καθαρότητας πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα χρήσης των υλικών σε εφαρμογές και προϊόντα υψηλής αξίας

 • 10 Ιουνίου 2021, 14:07 | WATT A.E.

  Αναφορικά με το παράρτημα VII του άρθρου, η κατηγοριοποίηση των ΚΔΑΥ πιστεύουμε οτι δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν μονάδες ΚΔΑΥ όπως στην Λάρισα και Θεσσαλονίκη, μονάδες δηλαδή απλής χιεροδιαλογής, όπου μπορούν κατά μέγιστο να υποστηρίξουν 25 τόνους υλικών ανά ημέρα σε 2 βάρδιες με μεγάλες δυσκολίες και οριακά αποτελέσματα ανάκτησης.
  Προτείνουμε οι μονάδες χειροδιαλογής κατά μέγιστο να μπορούν να λαμβάνουν έως 20 τόνους ανά ημέρα.
  Μονάδες άνω των 40 τόνων ανά ημέρα χρειάζονται μια σύγχρονη γραμμή μηχανικής διαλογής με κατ’ ελάχιστο εξοπλισμό αυτόν που περιγράφεται για >100t/ημέρα.

 • 10 Ιουνίου 2021, 14:14 | ΔΕΗ Α.Ε. – Διεύθυνση Περιβάλλοντος

  Παράρτημα VII
  Γ. Προδιαγραφές Υλικών

  Οι τεθείσες προδιαγραφές καθαρότητας είναι μη ρεαλιστικές. Τα συγκεκριμένα όρια δεν προδιαγράφονται στην οδηγία 2018/851/ΕΕ.

 • 10 Ιουνίου 2021, 13:38 | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

  Παράρτημα VII, μέρος Γ:
  Προτείνεται η τροποποίηση της ΥΑ 56366 και η προσθήκη του μέρους Γ σε αυτή, ώστε να υπάρχουν συγκεντρωμένες οι απαιτήσεις για τα ανακτώμενα υλικά σε μία νομοθετική διάταξη.
  Η εμπειρία μας που προέρχεται από την εμπλοκή μας στην αγορά ανακυκλώσιμων δείχνει ότι η αγορά είναι ήδη αυτορυθμισμένη και η νομοθεσία είναι καλό να συμβαδίζει με τα ήδη εφαρμοζόμενα σε αυτή, αφού δεν υπάρχει πρόβλημα απορρόφησης που θα επιλυθεί από την τόσο μεγάλη αυστηροποίηση των ποιοτικών προδιαγραφών.
  Πιο συγκεκριμένα:
  Οι χαρτοβιομηχανίες στην Ελλάδα χρησιμοποιούν το ανακτώμενο από ΚΔΑΥ & ΜΕΑ υλικό με μέγιστο ποσοστό προσμίξεων σημαντικά μεγαλύτερο από 2% και εφαρμόζουν σύστημα ανάλυσης των εισερχόμενων υλικών και περικοπής του πλεονάζοντος ποσοστού (πλέον του 3%), με συνεπαγόμενη μείωση της τιμής του υλικού. Αποδεκτά από τις χαρτοβιομηχανίες είναι ακόμη και φορτία με ποσοστό ξένων υλών >10% με αντίστοιχη περικοπή στην τιμή. Προτείνεται ποσοστό προσμίξεων 10%.
  Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας πλαστικού αποδέχονται υλικά με ποσοστά ξένων υλών σημαντικά υψηλότερα από το 2%. Με δεδομένο το πολύ μικρό βάρος των συσκευασιών (λεπτότοιχες συσκευασίες, πχ. πλαστική σακούλα ή πλαστική φιάλη PET με βάρος της τάξης των 5 ως 50g), η παρουσία τυχόν επιμολύνσεων είναι απολύτως βέβαιο ότι θα ξεπεράσει το 2% του βάρους της συσκευασίας. Προτείνεται ποσοστό προσμίξεων 5%.

 • 10 Ιουνίου 2021, 12:57 | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

  Παράρτημα VII:
  Ως προς τα ΚΔΑΥ 50-100 τόνων/ημέρα, εφόσον υπάρχει κόσκινο ο σχίστης σάκων δε μπορεί να είναι συνιστώμενος αλλά υποχρεωτικός. Συνιστώμενος μπορεί να είναι αλουμινοδιαχωριστής.
  Ως προς τα ΚΔΑΥ >100 τόνων/ημέρα, η συνιστώμενη διάταξη διάνοιξης κλειστών σάκων είναι ο σχίστης σάκων που είναι υποχρεωτικός, άρα δεν έχει νόημα να συνίσταται επιπλέον και θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικός και ο αλουμινοδιαχωριστής.
  Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει συνιστώμενος εξοπλισμός για τα μεγάλα ΚΔΑΥ.

 • 9 Ιουνίου 2021, 17:31 | ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Παράρτημα IΧ
  Διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού
  Είναι απαραίτητο και αναγκαίο να υπάρχει στον νόμο (Παράρτημα ΙΧ) και νέα παράγραφος με πρόβλεψη την υποχρεωτική υποβολή προστίμου για την μη συμμετοχή στη χωριστή συλλογή – ΔσΠ (ύπαρξης τουλάχιστον 4-3- 2-1 ρευμάτων ανακύκλωσης, ανάλογα της υποχρέωσης), το οποίο θα ορίζεται από τον οικείο φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε όσους δεν συμμορφώνομαι με την υποχρέωση αυτή. Π. χ., νέα κτίρια εστίαση, ξενοδοχεία, ιδρύματα, φορείς , Λαχαναγορές, σουπερ μάρκετ και γενικά όπου αναφέρεται στον νόμο ότι απαιτείται.

 • Παράρτημα VΙΙ, (Β) ανακτώμενα υλικά

  Η κατηγορία πλαστικές συσκευασίες από PP. PS να διαχωριστεί σε διακριτά ρεύματα ΡΡ και PS. Η ανάμειξη των δύο υλικών τα καθίστα μη αξιοποιήσιμα την στιγμή που στην Δ. Ευρώπη και στις ΗΠΑ έχει επιτευχθεί η παραγωγή food gradesr PP και rPS. Οι μονάδες επεξεργασίας πρέπει να εξοπλιστούν με τον κατάλληλο εξοπλισμό.
  Ως παράδειγμα αναφέρεται το εργοστάσιο διαχείρισης συλλεγόμενων συσκευασιών δυναμικότητας 100,000 τόνων ετησίως στην πόλη Olbronn-Dorrn (Baden, Germany), το οποίο και διαχωρίζει 9 ρεύματα πλαστικών

  Παράρτημα VΙΙ, (Γ) προδιαγραφές υλικών

  Οι νέες τεχνικές διαλογής υλικών να εξασφαλίζουν καθαρότητα ρευμάτων κατά ελάχιστο 99.9 %. Το 2 % κβ ως όριο προσμίξεων που αναγράφονται στο παράρτημα αντιπροσωπεύει τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό που λειτουργεί στην Ελληνική αγορά και τελικά απαξιώνει τα ανακτώμενα υλικά συσκευασίας,
  Οι μονάδες διαχωρισμού των υλικών συσκευασίας στην Ελλάδα θα πρέπει να αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις τεχνικές δυνατότητες τους δηλαδή με τις προδιαγραφές των υλικών που διαχωρίζουν. Όσες μονάδες έχουν απαρχαιωμένο εξοπλισμό, ή θα τον αναβαθμίζουν ή θα ανακαλείται η άδεια λειτουργίας τους.