Άρθρο 31 Αναβάθμιση της λειτουργίας των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) (Άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί από την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Η κατηγοριοποίηση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (ΚΔΑΥ) και οι ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό περιλαμβάνονται στo Τμήμα Α’ του Παραρτήματος VII του Μέρους Α’. Οι φορείς λειτουργίας των ΚΔΑΥ υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του Τμήματος Α’ του Παραρτήματος VII του Μέρους Α’ έως την 1η.1.2024. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, απαγορεύεται η συνεργασία των ΣΕΔ με τους ανωτέρω φορείς λειτουργίας των ΚΔΑΥ.
2. Με σκοπό την επίτευξη ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας, τα ανακτώμενα υλικά από τα ΚΔΑΥ είναι υψηλής καθαρότητας. Το είδος των ανακτώμενων υλικών και οι προδιαγραφές αυτών προσδιορίζονται αντιστοίχως στα Τμήματα Β’ και Γ’ του Παραρτήματος VΙΙ του Μέρους Α’.
3. Από την 1η.1.2022, οι φορείς λειτουργίας των ΚΔΑΥ υποχρεούνται να υπολογίζουν την ποσότητα των αποβλήτων συσκευασιών και των λοιπών ανακτώμενων υλικών που συλλέγονται χωριστά, μετά τη διαλογή ανά ο.τ.α. α’ βαθμού, καθώς και τις αντίστοιχες προσμίξεις (υπόλειμμα), χρησιμοποιώντας ενιαία μέθοδο δειγματοληψίας, στο ρεύμα των εισερχομένων αποβλήτων και ανάλυσης, η οποία θεσπίζεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται το αργότερο έως την 1η.10.2021 και αναρτάται στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
4. Από την 1η.1.2022, οι φορείς λειτουργίας των ΚΔΑΥ δύνανται να αρνούνται την αποδοχή των εισερχόμενων αποβλήτων, εφόσον τα απόβλητα είναι σύμμεικτα σε ποσοστό άνω του σαράντα τοις εκατό (40%) κατά βάρος της συνολικής ποσότητας των εισερχόμενων αποβλήτων από κάθε απορριμματοφόρο. Το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) από την 1η.1.2025.
5. Από την 1η.1.2022, η διαχείριση της συνολικής ποσότητας των προσμίξεων, δηλαδή, του υπολείμματος, από τα ΚΔΑΥ εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ο.τ.α. β’ βαθμού και λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 στις εγκαταστάσεις αρμοδιότητας των ΦοΔΣΑ, το κόστος, δε, της διαχείρισης βαρύνει τους ο.τ.α. α’ βαθμού.

 • Άρθρο 31. Αναφορικά με την αναβάθμιση της λειτουργίας των ΚΔΑΥ, στην παράγραφο 5, αναφέρεται ότι από την 1η.1.2022, η διαχείριση της συνολικής ποσότητας του υπολείμματος, από τα ΚΔΑΥ εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ο.τ.α. β’ βαθμού … Δηλαδή εννοείται ότι η διαχείριση του υπολείμματος περνάει στις αρμοδιότητες των Περιφερειών; Μήπως πρόκειται περί λεκτικού σφάλματος;

 • 10 Ιουνίου 2021, 14:18 | WATT A.E.

  Αναφορικά με την παράγραφο 3, σχετικά με την υποχρέωση των ΚΔΑΥ για τον υπολογισμό προσμίξεων / υπολειμμάτων ανά Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα σε ΚΔΑΥ. Αυτό διότι σε ΚΔΑΥ όπως της Ρόδου όπου παραλαμβάνουν υλικά συσκευασίας μόνο από έναν Δήμο αυτή η διάταξη του νομοσχεδίου είναι εφαρμόσιμη. Σε μονάδες όμως όπως της Αττικής ή της Θεσσαλονίκης όπου παραλαμβάνουν υλικά από πολλούς Δήμους αυτό θα δημιουργήσει αδυναμία στην υποστήριξη λειτουργίας των ΚΔΑΥ. Αντί να γίνεται παραγωγική λειτουργία και ανάκτηση υλικών θα πρέπει να γίνονται αναλύσεις μειώνοντας έτσι την δυναμικότητα των μονάδων. Επίσης το κόστος αυτών των αναλύσεων είναι πολύ υψηλό και απαγορευτικό για να το επωμισθούν τα ΚΔΑΥ. Το ζήτημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί κεντρικά με πρακτικό τρόπο από τους εκάστοτε ΦΟΔΣΑ στην επικράτεια. Οι ΦΟΔΣΑ θα προτείνουν τις μονάδες οι οποίες δύναται να αναλάβουν να υπολογίζουν την ποσότητα των αποβλήτων συσκευασιών και των λοιπών ανακτώμενων υλικών που συλλέγονται χωριστά, μετά τη διαλογή ανά Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Επίσης είναι δίκαιο το κόστος των αναλύσεων να πρέπει να επιβαρύνει τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού. Σε διαφορετική περίπτωση οι μεγάλες μονάδες θα αδυνατούν να εφαρμόσουν την διάταξη αυτή του νομοσχεδίου και θα αναγκαστούν να σταματήσουν την λειτουργία τους.

  Σχετικά με την παράγραφο 4, παρακαλούμε όπως μας υποδείξετε με ποιο τρόπο θα γίνεται η μέτρηση του ποσοστού επιμολύνσεων σε κάθε απορριμματοφόρο έτσι ώστε τα ΚΔΑΥ ‘’να δύνανται να αρνούνται την αποδοχή των εισερχόμενων αποβλήτων, εφόσον τα απόβλητα είναι σύμμεικτα σε ποσοστό άνω του σαράντα τοις εκατό (40%) κατά βάρος της συνολικής ποσότητας των εισερχόμενων αποβλήτων από κάθε απορριμματοφόρο’’. Με οπτικό έλεγχο όσο έμπειρος και να είναι ένας υπάλληλος του κάθε ΚΔΑΥ δεν θα μπορεί να κρίνει σε κλειστού τύπου απορριμματοφόρο όχημα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται σήμερα στην αποκομιδή, ότι το όχημα έχει μέσα περισσότερο από 40% υπόλειμμα και να το απομακρύνει από το ΚΔΑΥ. Η διάταξη αυτή είναι προβληματική και θα δημιουργήσει καθημερινές διενέξεις των ΚΔΑΥ με τους Δήμους.

 • 10 Ιουνίου 2021, 12:36 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

  Η ΕΛΔΙΑ ΑΕ γνωματεύει και προτείνει σχετικά με τη παρ. 1 του άρθρου 31 σε συνδυασμό με το Πίνακα VII του παραρτήματος Β για τη κατηγοριοποίηση των ΚΔΑΥ τα παρακάτω:
  Ένα ΚΔΑΥ με το βασικό εξοπλισμό που περιγράφεται στη πρώτη κατηγορία του Πίνακα VII (καμπίνα, πρέσα, μαγνήτη) έχει μέση ωριαία παραγωγικότητα 2 τόνους, συνεπώς για να εξυπηρετήσει 50 τόνους ημερήσιο εισερχόμενο χρειάζεται περίπου 25 ώρες. Επιπλέον αυτού ανακύπτουν δύο ακόμη ζητήματα, ένα της παραγωγικότητας/κόστους και ένα δεύτερο της καθαρότητας των ανακτώμενων υλικών. Για το ζήτημα της παραγωγικότητας δηλώνουμε ότι ένας έμπειρος εργάτης μπορεί να χειρο-διαλέξει περίπου 40 κιλά ανά ώρα LDPE (πλαστική σακούλα), συνεπώς περίπου 250 κιλά στο οκτάωρο. Εάν λάβουμε υπόψη ότι ο εθνικός μέσος όρος ανάκτησης LDPE στα ΚΔΑΥ είναι 3,5% επί του εισερχομένου κατά βάρος, τότε το παραπάνω ΚΔΑΥ θα χρειάζονταν 7 άτομα προσωπικό μόνο για την ανάκτηση της πλαστικής σακούλας. Εδώ υπεισέρχεται ο παράγοντας κόστους, διότι όταν οι τιμές των ανακτώμενων υλικών κρατιούνται ψηλά τότε αυτός ο τρόπος λειτουργίας μπορεί να είναι οικονομικά “υποφερτός”, όταν όμως οι τιμές είναι χαμηλά, τότε η χαμηλή παραγωγικότητα καθιστά ασύμφορη τη λειτουργία και το επιπλέον κόστος του ΚΔΑΥ μετατίθεται στο συμβαλλόμενο ΣΕΔ και συνεπακόλουθα στους υπόχρεους του.
  Επίσης ένα ΚΔΑΥ με τις παραπάνω προδιαγραφές απασχολώντας τόσο προσωπικό είναι πολύ δύσκολο να πετύχει τις ελάχιστες προδιαγραφές καθαρότητας ανακτώμενων υλικών που ζητά το νέο νομοσχέδιο (μέχρι 2% κατά βάρος) μιας και η ανακύκλωση προσωπικού στη δουλειά αυτή είναι συχνή και στη πράξη έχεις πάντα να κάνεις με ανειδίκευτους εργάτες.
  Η πρόταση μας είναι η παρακάτω:
  Έως 20 τν/ημέρα Καμπίνα, ταινία χειροδιαλογής, πρέσα, μαγνήτη
  Έως 40 τν/ημέρα Επιπλέον των παραπάνω, σχίστη σάκων, κόσκινο διαλογής,
  αλουμινοδιαχωριστή
  Από 40 τν/ημέρα κ άνω Επιπλέον των παραπάνω, βαλλιστικό διαχωριστή, οπτικούς διαχωριστές υπέρυθρων (NIR) (τουλάχιστον δύο)

  Η ΕΛΔΙΑ ΑΕ γνωματεύει και προτείνει σχετικά με τη παρ. 3 του άρθρου 31 τα ακόλουθα.
  Ο υπολογισμός των αποβλήτων συσκευασιών, των λοιπών ανακτώμενων υλικών καθώς και
  των προσμίξεων (υπόλειμμα) είναι πρακτικά αδύνατο να πραγματοποιείται από τους φορείς λειτουργίας των ΚΔΑΥ ανά ΟΤΑ., διότι ένα ΚΔΑΥ που εξυπηρετεί δέκα (10) ΟΤΑ θα χρειάζονταν μία εργάσιμη εβδομάδα για να ολοκληρώσει μια τέτοια ανάλυση εισερχομένων. Η μέθοδος είναι επιβαρυντική τόσο σε λειτουργικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

  Η ΕΛΔΙΑ ΑΕ γνωματεύει σχετικά με τη παρ. 4 του άρθρου 31 τα ακόλουθα. Δια της οπτικής παρατήρησης είναι αδύνατο να κατανοήσεις εάν το περιεχόμενο ενός απορριμματοφόρου περιέχει άνω του 40% ξένες ύλες (υπόλειμμα). Το άρθρο στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει σαφέστερο.

 • 10 Ιουνίου 2021, 11:15 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

  Για το άρθρο 31 της αναβάθμισης των ΚΔΑΥ προτείνω: Να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις ΚΔΑΥ να κατασκευάζουν μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης του υπολείμματος που αποβάλλουν με θέσπιση ευνοϊκής τιμής ηλεκτρικής και θερμικής μεγαβατώρας (η παραγωγής υδρογόνου) ώστε να μην υποχρεώνονται οι ΟΤΑ να τα επιστρέφουν σε ΧΥΤΥ με το αντίστοιχο κόστος και να είναι βιώσιμα τα ΚΔΑΥ(για να μη….καίγονται!!!).
  Στέλιος Λογοθέτης Χημ. μηχ. ΕΜΠ ,ομ.μέλος ΤΕΕ
  Πρώην Δήμαρχος Νίκαιας και Πειραιά

 • 10 Ιουνίου 2021, 10:03 | ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΔΣΑ

  Άρθρο 31, παρ. 1. Να μπει προσθήκη που να αφορά την υποχρέωση συμμόρφωσης των ΜΕΑ που θα λειτουργούν ως ΚΔΑΥ : «Στις ίδιες ελάχιστες απαιτήσεις οφείλουν να συμμορφωθούν μέχρι την 1η.1.2024 και οι Φο.Δ.Σ.Α. που πραγματοποιούν εργασίες διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών σε Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων.»

  Άρθρο 31, παρ.5. Η διαχείριση του υπολείμματος από τα ΚΔΑΥ θα πρέπει να εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ΦοΔΣΑ και όχι των ο.τ.α. β’ βαθμού

 • 9 Ιουνίου 2021, 16:21 | ΚΕΔΕ

  Oρίζεται ότι το κόστος διαχείρισης των προσμίξεων (υπόλειμμα) από τα ΚΔΑΥ, βαρύνει τους ΟΤΑ Α’ βαθμού. Σε παλαιότερη διάταξη, που δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο, αναφερόταν ότι το κόστος διαχείρισης θα βάρυνε τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού αναλογικά με τις προσμίξεις που τους αντιστοιχούν. Σε κάθε περίπτωση η διάταξη αυτή δεν μας βρίσκει σύμφωνους, ενώ επιπρόσθετα δεν γίνεται λόγος για το πού θα διατίθενται οι χρηματικοί πόροι που θα συλλέγονται από την εν λόγω διαδικασία. Διαφωνούμε με την παράγραφο 5 όπου εμπλέκει και τον Β’ Βαθμό και που τα υπολείμματα ΚΔΑΥ είναι αρμοδιότητά τους.

 • 8 Ιουνίου 2021, 13:09 | ΑΦΗΣ

  Η ΑΦΗΣ προτείνει την προσθήκη ρύθμισης στο παρόν άρθρο για την υποχρέωση αφαίρεσης των μπαταριών κατά τη διαλογή του μπλε κάδου στα ΚΔΑΥ.
  Τούτο διότι, παρά τον μεγάλο αριθμό κάδων ΑΦΗΣ, σημαντικό ποσοστό (25%) των φορητών μπαταριών εξακολουθεί να απορρίπτεται στον μπλε κάδο. Δυστυχώς το πρόβλημα δεν έχει μέχρι σήμερα αντιμετωπιστεί, παρά τις προσπάθειές μας να τεθεί υποχρεωτικό πλαίσιο συνεργασίας με τους Δήμους και τα ΚΔΑΥ, ώστε οι μπαταρίες αυτές, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επίτευξη του εθνικού στόχου, να μην καταλήγουν στα ΧΥΤΑ ως υπόλειμμα.