Άρθρο 56 Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) (Άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Ως Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ορίζεται το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίζεται από τους ο.τ.α. α’ βαθμού για τη διαχείριση των ΑΑ, σύμφωνα με τους στόχους του οικείου ΠΕΣΔΑ.
2. Το ΤΣΔΑ εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ο.τ.α. α’ βαθμού, μετά από παροχή γνώμης του οικείου ΦοΔΣΑ μέσα σε ένα (1) μήνα από την αποστολή του σχετικού ερωτήματος. Στους ο.τ.α. α’ βαθμού για τους οποίους δεν προβλέπεται Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, το ΤΣΔΑ εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Εφόσον ο ΦοΔΣΑ δεν παρέχει γνώμη εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, το ΤΣΔΑ εγκρίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω και υποβάλλεται από τον ο.τ.α. α’ βαθμού στο ΗΜΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη βάση τυποποιημένης ηλεκτρονικής φόρμας, στην οικεία περιφέρεια και στον οικείο ΦοΔΣΑ, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 104 και του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Το ΤΣΔΑ είναι πενταετούς διάρκειας, επικαιροποιείται ετησίως και υποβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους στο ΗΜΑ, καθώς και στους φορείς της παρούσας.
3. Η υποβολή του ΤΣΔΑ αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων του ο.τ.α. α’ βαθμού για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων.

  • 10 Ιουνίου 2021, 13:20 | Κυρκίτσος Φίλιππος

    Πρέπει να προστεθεί μία ακόμη Παράγραφος για να διευκρινισθεί το ακριβές περιεχόμενο των ΤΣΔΑ ανάλογα τις κατηγορίες των ΟΤΑ. Υπάρχουν αρκετά έργα Διαχείρισης που είναι υπερτοπικά και θα πρέπει να αποφασίζονται σε επίπεδο Περιφέρειας, όπως τα Πράσινα Σημεία, οι ΧΥΤΥ, οι ΜΕΑ, οι μονάδες επεξεργασίας ειδικών ρευμάτων κ.α.. Άρα, πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί το περιεχόμενο σε σχέση με τα ΤΣΔΑ για τοπικά και υπερτοπικά έργα και δράσεις, όπου για τα τοπικά έργα και δράσεις τα προτείνει ο ΟΤΑ και τα υπερτοπικά αποφασίζονται σε επίπεδο Περιφέρειας.

  • 9 Ιουνίου 2021, 17:13 | ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ

    Παρακαλώ να περιγράφεται με σαφήνεια τι ακριβώς θα πρέπει να επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Ευχαριστώ.