ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ Πρόληψη – Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση – Ανάκτηση – Διάθεση   Άρθρο 16 Προώθηση βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης  (Περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 

  1. Προωθούνται και υποστηρίζονται μοντέλα βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης μέσω:

α) του Εθνικού Σχεδίου Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων του άρθρου 18 του ν. 3855/2010 (Α’ 95) με την υιοθέτηση κριτηρίων κυκλικότητας και καθορισμού ελάχιστων ποσοτικών στόχων για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και έργων τα οποία πληρούν τα σχετικά πρότυπα σύμφωνα με τα άρθρα 86 και 87 του ν. 4412/2016 (Α’ 147),

β) της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 81/17.4.2018 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης – Οδικού Χάρτη Κυκλικής Οικονομίας. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης  –  Οδικός Χάρτης Κυκλικής Οικονομίας εγκρίνεται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, καλύπτει την περίοδο 2021-2025 και αναθεωρείται κάθε πέντε (5) έτη,

γ) του συντονισμού για την εφαρμογή των ανωτέρω σχεδίων από τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία για τον σκοπό αυτό δύναται να συγκροτεί επιτροπές και ομάδες έργου γνωμοδοτικού χαρακτήρα για επιμέρους θέματα που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης και στον Οδικό Χάρτη Κυκλικής Οικονομίας.

  1. Με την υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 8 μπορούν να λαμβάνονται μέτρα:

α) για την ενθάρρυνση του σχεδιασμού, της παραγωγής και της χρήσης προϊόντων που διασφαλίζουν αποτελεσματική χρήση των πόρων, είναι ανθεκτικά και αφορούν στις προγραμματισμένες διάρκεια και λήξη ζωής τους, είναι επισκευάσιμα, επαναχρησιμοποιήσιμα και αναβαθμίσιμα.

β) για την ορθή διαχείριση προϊόντων που περιέχουν πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας, προκειμένου να μην μετατραπούν τα υλικά σε απόβλητα ή, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, να ανακτώνται κατά προτεραιότητα.

  • 10 Ιουνίου 2021, 15:18 | Αντιγόνη Δαλαμάγκα – Δ/ντρια Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης/ Αντιπρόεδρος του Δικτύου RREUSE

    Τα μέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 και εξειδικεύονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου είναι απαραίτητο να καθοριστούν και θεσπιστούν το συντομότερο δυνατό για τους σκοπούς της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.

  • 10 Ιουνίου 2021, 13:49 | Κυρκίτσος Φίλιππος

    Στη Παράγραφο 2 προτείνεται να προστεθεί και ένα επιπλέον σημείο γ) ως εξής:

    …..μπορούν να λαμβάνονται μέτρα: 2γ) για ένταξη χρηματοδότησης έργων και δράσεων σχετικά με την βιώσιμη παραγωγή, κατανάλωση και πρόληψη αποβλήτων σε όλα χρηματοδοτικά εργαλεία και πόρους.