Άρθρο 67 Έλεγχοι Ε.Ο.ΑΝ. (Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Ο Ε.Ο.ΑΝ. οργανώνει και διενεργεί ελέγχους σχετικά με:
α) την τήρηση και εφαρμογή των ΠΔΕΠ, σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως και 12,
β) τη λειτουργία των ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ στο σύνολό τους, την τήρηση και εφαρμογή του εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου, τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία και την αξιοπιστία των παρεχόμενων από τους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ δεδομένων,
γ) την τήρηση της υποχρέωσης των παραγωγών συσκευασιών ή των παραγωγών και διαχειριστών άλλων προϊόντων για την οργάνωση και λειτουργία ΑΣΕΔ ή την ένταξή τους σε ΣΣΕΔ,
δ) τις πληροφορίες που παρέχονται στον Ε.Ο.ΑΝ. από τους υπόχρεους παραγωγούς, σχετικά με τις διακινούμενες στην ελληνική αγορά ποσότητες συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
ε) τη νόμιμη διακίνηση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
στ) τη νόμιμη διακίνηση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
ζ) τη νόμιμη χρήση της σήμανσης,
η) την τήρηση από τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων των προϋποθέσεων, όρων και υποχρεώσεών τους για την εναλλακτική διαχείριση, που απορρέουν από τον νόμο ή από σύμβαση με ΣΣΕΔ συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
θ) την τήρηση από τους ο.τ.α. των όρων και υποχρεώσεων που ορίζονται στον παρόντα,
ι) την τήρηση από τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 38 των υποχρεώσεων του άρθρου 38, καθώς και την τήρηση από τους ΦοΔΣΑ των λοιπών υποχρεώσεων που ορίζονται στον παρόντα.
2. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται με βάση ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων που εκπονείται από τον Ε.Ο.ΑΝ.. Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται οποτεδήποτε, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας.
3. Ο Ε.Ο.ΑΝ., κατά τη διενέργεια μέρους ή του συνόλου των ελέγχων, επιτρέπεται να υποβοηθείται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τα οποία συνάπτουν σχετική σύμβαση με τον Ε.Ο.ΑΝ.
4. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ζητά τη συνδρομή της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των αρμόδιων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης αρχών, των περιβαλλοντικών ελεγκτών του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) , της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), των ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και των διευθύνσεων ανάπτυξης των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, καθώς και κάθε άλλης δημόσιας αρχής. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζεται ο τρόπος συνδρομής των ανωτέρω αρχών στον ελεγκτικό ρόλο του Ε.Ο.ΑΝ..
5. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών και κάθε διοικητική αρχή υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη από τον Ε.Ο.ΑΝ. συνδρομή για την εκτέλεση των ελέγχων.
6. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων υποχρεούνται να ενημερώνουν τον Ε.Ο.ΑΝ. εφόσον ο τελευταίος, στο πλαίσιο και για τον σκοπό αξιολόγησης καταγγελίας, αιτηθεί από τους ανωτέρω φορείς στοιχεία και κάθε ενημέρωση, ανά επιχείρηση και όχι μόνο συγκεντρωτικά στοιχεία, για τις ενδοκοινοτικές εισαγωγές που καταγράφονται στο Σύστημα Στατιστικών Ενδοκοινοτικού Εμπορίου (INTRASTAT) και για τις δηλώσεις εισαγωγής από τρίτες χώρες που υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές, αντίστοιχα.
7. Οι ελεγχόμενοι από τον Ε.Ο.ΑΝ. είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των ελέγχων. Στις διευκολύνσεις αυτές περιλαμβάνονται ιδίως η ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους, η παροχή χωρίς δαπάνη κάθε στοιχείου ή πληροφορίας που ζητείται, καθώς και η διευκόλυνση δειγματοληψιών. Σε περίπτωση άρνησης ελέγχου ο Ε.Ο.ΑΝ. ζητά την εισαγγελική εντολή για τη συνδρομή αστυνομικής αρχής.
8. Ύστερα από κάθε έλεγχο συντάσσεται έκθεση, στην οποία καταγράφονται ο σκοπός και τα ευρήματα του ελέγχου και οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις, η έκθεση ελέγχου ή και η έκθεση διαπίστωσης παράβασης κοινοποιούνται στον ελεγχόμενο, ο οποίος καλείται να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής και την εξέταση των κατατεθειμένων απόψεων, συντάσσεται το τελικό κείμενο της έκθεσης ελέγχου, στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί οι απόψεις του ελεγχόμενου και η σχετική αξιολόγησή τους. Παραβάσεις που συνίστανται στη μη τήρηση των χρονικών προθεσμιών που καθορίζει ο νόμος και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές πράξεις, δεν απαιτούν τη διενέργεια ελέγχου και για αυτές συντάσσεται έκθεση διαπίστωσης παράβασης από την καθ΄ ύλην αρμόδια διεύθυνση του Ε.Ο.ΑΝ.

 • Άρθρο 67. παράγραφος 1, εδάφιο ι) όπως και για το άρθρο 90, δεν έχει λογική ο ΕΟΑΝ να ελέγχει τους ΦοΔΣΑ. Δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του να διενεργεί ελέγχους σε Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε αντικείμενα διάφορα από τον σκοπό σύστασής του που είναι η εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση προϊόντων και αποβλήτων για τα οποία εφαρμόζονται προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης. Η αναρμοδιότητα του ΕΟΑΝ επιβεβαιώνεται και από την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου που αναφέρεται ότι «Ο Ε.Ο.ΑΝ., κατά τη διενέργεια μέρους ή του συνόλου των ελέγχων, επιτρέπεται να υποβοηθείται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τα οποία συνάπτουν σχετική σύμβαση με τον Ε.Ο.ΑΝ.! Δηλαδή οι ΦοΔΣΑ ως ΝΠΔΔ υπαγόμενα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης θα ελέγχονται από ένα φυσικό πρόσωπο; Επισημαίνεται δε, ότι καταστρατηγείται το συνταγματικώς κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των ΟΤΑ. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 4 ο ΕΟΑΝ για την διενέργεια των ελέγχων μπορεί να ζητά την συνδρομή της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των αρμόδιων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης αρχών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) , της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), καθώς και κάθε άλλης δημόσιας αρχής. Οι ανωτέρω αναφερόμενες δημόσιες αρχές, ήδη ασκούν έλεγχο στους ΦοΔΣΑ απευθείας και λόγω του θεσμικού τους ρόλου. Τι παραπάνω θα ελέγχει ο ΕΟΑΝ; Με την παράγραφο αυτή, υποβαθμίζεται ο θεσμικός ρόλος των δημόσιων ελεγκτικών αρχών.

 • 10 Ιουνίου 2021, 15:31 | ΑΦΗΣ

  Στην παρ. 2 να προστεθεί υποχρέωση ανταπόκρισης του ΕΟΑΝ εντός 4μήνου.
  «Ο Ε.Ο.ΑΝ ανταποκρίνεται στις έγγραφες καταγγελίες διενεργώντας έλεγχο εντός 4 μηνών από την υποβολή της καταγγελίας.»

  Να προστεθεί παρ. 9 για την υποχρέωση ενημέρωσης ως εξής:
  «Ο Ε.Ο.ΑΝ κοινοποιεί ετησίως στην ιστοσελίδα του στοιχεία σχετικά με τους ελέγχους που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και ειδικώτερα στατιστικά στοιχεία για α) τον αριθμό των τακτικών και έκτακτων ελέγχων β) τις έγγραφες καταγγελίες γ) τα όργανα που διενήργησαν τους ελέγχους σύμφωνα με την παρ. 3 δ) τα πορίσματα των ελέγχων και τις διαπιστωθείσες παραβάσεις ε) τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ.»

 • 10 Ιουνίου 2021, 15:53 | ECOELASTIKA

  Στην παρ. 2 να προστεθεί υποχρέωση ανταπόκρισης του ΕΟΑΝ εντός 4μήνου.
  «Ο Ε.Ο.ΑΝ ανταποκρίνεται στις έγγραφες καταγγελίες διενεργώντας έλεγχο εντός 4 μηνών από την υποβολή της καταγγελίας.»

  Να προστεθεί παρ. 9 για την υποχρέωση ενημέρωσης ως εξής:
  «Ο Ε.Ο.ΑΝ κοινοποιεί ετησίως στην ιστοσελίδα του στοιχεία σχετικά με τους ελέγχους που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και ειδικώτερα στατιστικά στοιχεία για α) τον αριθμό των τακτικών και έκτακτων ελέγχων β) τις έγγραφες καταγγελίες γ) τα όργανα που διενήργησαν τους ελέγχους σύμφωνα με την παρ. 3 δ) τα πορίσματα των ελέγχων και τις διαπιστωθείσες παραβάσεις ε) τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ.»

 • 10 Ιουνίου 2021, 11:35 | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

  Οι έλεγχοι του ΕΟΑΝ πρέπει να γίνονται βάσει διασταυρώσεων του ΗΜΑ. Πρέπει να αξιοποιηθεί το ΗΜΑ προς τον έλεγχο και τη συμμόρφωση των υπόχρεων.