Άρθρο 81 Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού συσκευασιών (Άρθρο 7 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ όπως έχει αντικατασταθεί από την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

1. Με το παρόν θεσπίζεται Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ) για τις συσκευασίες.
2. Ως υπόχρεοι οργάνωσης και λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), εφεξής «υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασίας», ορίζονται:
α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, τα οποία κατ’ επάγγελμα:
αα) συσκευάζουν αγαθά ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία αγαθών για λογαριασμό τους ή εισάγουν συσκευασμένα αγαθά, ανεξάρτητα από την χρησιμοποιούμενη τεχνική πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως σύμβασης, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά,
αβ) κατασκευάζουν ή εισάγουν συσκευασίες, οι οποίες προορίζονται να γεμίζονται σε σημείο πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των σακουλών μεταφοράς.
β) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή σε τρίτη χώρα, τα οποία πωλούν κατ’ επάγγελμα στην Ελλάδα, απευθείας σε νοικοκυριά ή άλλους χρήστες πλην των νοικοκυριών, συσκευασίες ή/και συσκευασμένα αγαθά, μέσω συμβάσεων εξ αποστάσεως, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994.
γ) Με την επιφύλαξη της περ. δ), στην περίπτωση εισαγωγών αγαθών από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες προς την Ε.Ε. με τη χρήση ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως πλατφόρμα, διαδικτυακή πύλη ή παρόμοια μέσα, ιδίως με χρήση εγκαταστάσεων παρόχων υπηρεσιών διεκπεραίωσης, η ευθύνη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του παραγωγού που απορρέουν από ΠΔΕΠ βαρύνει τον φορολογικό αντιπρόσωπο κατά την έννοια της περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 (Α’ 248).
δ) Στην περίπτωση εξ αποστάσεως πώλησης αγαθών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας τα οποία εμπίπτουν σε ΠΔΕΠ, η υποχρέωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του παραγωγού που απορρέουν από ΠΔΕΠ βαρύνει τη διαδικτυακή πλατφόρμα πώλησης, εκτός εάν ο πωλητής του αγαθού προσκομίζει στη διαδικτυακή πλατφόρμα πώλησης πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγού (ΕΜΠΑ). Η διαδικτυακή πλατφόρμα πώλησης, μεταξύ άλλων:
δα) συμβάλλεται με ΣΕΔ,
δβ) εγγράφεται στο ΕΜΠΑ,
δγ) καταβάλει χρηματοδοτική εισφορά, σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής σύμβασης με το ΣΕΔ. Η εισφορά υπολογίζεται με βάση την ποσότητα, το είδος και την κατηγορία των προϊόντων, όπως εξειδικεύεται στο οικείο ΠΔΕΠ και διασφαλίζει ότι καλύπτονται όλα τα στοιχεία κόστους της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 9.
3. Οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών της παρ. 2 υποχρεούνται να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να λειτουργήσουν Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ή να οργανώσουν Ατομικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) για το σύνολο των συσκευασμένων προϊόντων ή συσκευασιών που διαθέτουν στην αγορά με σκοπό την επίτευξη των στόχων που τίθενται στο άρθρο 79. Για την οργάνωση και λειτουργία των ΣΕΔ του παρόντος εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα άρθρα 9 και 11 έως 15.
4. Οι χρηματικές εισφορές που καταβάλλονται από τους υπόχρεους παραγωγούς συσκευασιών της παρ. 2, για τη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν, προσδιορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίζεται από τους φορείς ΣΣΕΔ και υποβάλλεται προς έγκριση στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 και το Παράρτημα Ι του Μέρους Β.
5. Στόχος των ΣΕΔ συσκευασιών είναι η προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας των αποβλήτων συσκευασίας μέσω της χωριστής συλλογής σε διακριτά ρεύματα για το χαρτί, τα μέταλλα, τα πλαστικά και το γυαλί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25. Η οργάνωση της χωριστής συλλογής των επιμέρους υλικών συσκευασίας, από γυαλί, πλαστικό, μέταλλα και χαρτί είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης και του οικείου εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).
6. Για την εφαρμογή της παρ. 14 του άρθρου 12 χρησιμοποιείται ο στόχος που έχει τεθεί στην απόφαση έγκρισης του ΣΣΕΔ και αναφέρεται στο σύνολο των αποβλήτων συσκευασίας. Για την εφαρμογή της παρ. 18 του άρθρου 12 χρησιμοποιούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί στην απόφαση έγκρισης του ΣΣΕΔ και αναφέρονται στα επιμέρους ρεύματα υλικών που περιέχονται στις συσκευασίες. Η μη επίτευξη τουλάχιστον ενός εκ των στόχων του προηγούμενου εδαφίου επιφέρει την κατάπτωση της εγγύησης στο τέλους της πενταετούς έγκρισης του ΣΣΕΔ.

  • Για την παράγραφο 1δ

    Για την περίπτωση εξ αποστάσεως πώλησης αγαθών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.
    Θεωρούμε ότι το σημείο αυτό χρειάζεται περεταίρω διευκρίνιση.
    Αν η πρόθεση του νομοθέτη είναι κάθε ηλεκτρονική πλατφόρμα λιανικής πώλησης να ζητάει πιστοποιητικά για όλα τα προϊόντα που διαθέτει, πρόκειται για μία τεράστια γραφειοκρατική επιβάρυνση, καθώς πρόκειται για εκατοντάδες κωδικούς προϊόντων και εκατοντάδες διαφορετικούς προμηθευτές προϊόντων για κάθε μία από τις πλατφόρμες.
    Θεωρούμε ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί αυτή η υποχρέωση.