Άρθρο 76 Μέτρα διαχείρισης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς (Παρ. 1α του άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)

1. Οι παραγωγοί των πλαστικών σακουλών μεταφοράς υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς με σήμανση, η οποία φέρει τον τόπο και την ημερομηνία παραγωγής, καθώς και τον αριθμό του Εθνικού Μητρώου Παραγωγού (ΕΜΠΑ), με ευκρινή τρόπο ήτοι με χαρακτήρες μεγέθους τουλάχιστον 1,2 χιλιοστών και σε εμφανή θέση στο σώμα της πλαστικής σακούλας.
2. Επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους ανά τεμάχιο πλαστικής σακούλας μεταφοράς ανεξαρτήτως πάχους τοιχώματος, με εξαίρεση τις βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες) και λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς της παρ. 15 του άρθρου 74. Το τέλος ορίζεται στο ποσό των επτά (7) λεπτών.
Το ποσό του περιβαλλοντικού τέλους αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Το περιβαλλοντικό τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσοδα από αυτό αποτελούν δημόσιο έσοδο, το οποίο εισπράττεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και στη συνέχεια αποδίδεται υπέρ του Ε.Ο.ΑΝ..
Αρμόδια για τον έλεγχο της ορθής απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους είναι αποκλειστικά η φορολογική διοίκηση.
Η δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας υποβάλλεται από τα υπόχρεα πρόσωπα στη φορολογική διοίκηση κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την περίοδο στην οποία αφορά. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που επηρεάζουν τη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης ή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή άλλων αντίστοιχων εξαιρετικών και δυσμενών συμβάντων που επηρεάζουν φορολογούμενους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται διαφορετική προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης απόδοσης ή να χορηγείται παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης αυτής, καθώς και διαφορετική προθεσμία καταβολής του τέλους. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας και ισχύει από τον χρόνο έκδοσής της.
Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ.:
α) καθορίζονται: αα) οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς, για τις οποίες δεν επιτρέπεται η δωρεάν διάθεση ανάλογα με το είδος και το πάχος του τοιχώματός τους, ββ) οι δράσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από τα περιβαλλοντικά τέλη, οι φορείς διαχείρισης και ο τρόπος διάθεσης των εσόδων από τα περιβαλλοντικά τέλη, γγ) οι υποχρεώσεις των εμπόρων, των παραγωγών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, των διακινητών και διανομέων πλαστικών σακουλών μεταφοράς για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, δδ) τα σημεία πώλησης στα οποία εφαρμόζονται τα ως άνω μέτρα, εε) οι έλεγχοι και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις για την παράβαση των μέτρων,
β) ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαχείριση των πλαστικών σακουλών μεταφοράς για την εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2015/720/ΕΕ της 29ης Απριλίου 2015 για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς στην ΕΕ (L 115), όπως ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής των μέτρων, η πρόβλεψη της δυνατότητας επιβολής πρόσθετων περιορισμών εμπορίας ή απαγόρευσης της εμπορίας,
γ) ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη σήμανση των σακουλών και την παροχή κινήτρων στους παραγωγούς βιοαποδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων πλαστικών σακουλών. Μέχρι την έκδοση της ως άνω κοινής απόφασης διατηρείται σε ισχύ η υπ’ αρ. 180036/952/10.8.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β΄ 2812).

  • 10 Ιουνίου 2021, 15:27 | Κυρκίτσος Φίλιππος

    Η πολιτική για την πλαστική σακούλα είναι άτολμη. Παραμένει η μη επιβολή περιβαλλοντικού τέλους στις πλαστικές σακούλες μιας χρήσης σε λαϊκές αγορές και περίπτερα. Παράλληλα, βλέπουμε ότι η Κύπρος και η Γερμανία είναι από τις τελευταίες χώρες που προχώρησαν πρόσφατα προς την απαγόρευση της πλαστικής σακούλας μιας χρήσης. Ακόμη και τα ίδια τα super markets στην Ελλάδα βγάζουν σχεδόν τελείως την πλαστική σακούλα μιας χρήσης από τα ράφια τους. Στην κοινωνία, στην οικονομία και στους παραγωγούς είναι ώριμες οι συνθήκες για να καταλήξουμε σε ένα χρονοδιάγραμμα κατάργησης της πλαστικής σακούλας μιας χρήσης. Οπότε προτείνονται τα εξής στο άρθρο 76:

    Να επεκταθεί η υποχρέωση Περιβαλλοντικού τέλους 7 λεπτά + ΦΠΑ ανά πλαστική σακούλα μιας χρήσης και στις λαϊκές αγορές και στα Περίπτερα.

    Μέχρι το τέλος του 2021 να έχει ξεκινήσει από το ΥΠΕΝ – ΕΟΑΝ η τελική διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το χρονοδιάγραμμα της πλήρους απαγόρευσης της πλαστικής σακούλας μιας χρήσης στην χώρα.

  • Όπως αναγράφεται στο νομοσχέδιο επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος σε όλες τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Αυτό είναι θετικό βήμα για τη μείωση της χρήσης της και από όσα σημεία πώλησης δεν έχει ακόμα μειωθεί (π.χ. λαϊκές αγορές, περίπτερα κλπ).
    Θα πρέπει άμεσα να εκδοθεί η ΚΥΑ που αναφέρεται στην παράγραφο 3 ώστε να σταματήσει η δωρεάν διάθεση πλαστικών σακουλών μεταφοράς και σε αυτά τα σημεία πώλησης, καθώς αυτή η «τεχνική λεπτομέρεια» εμποδίζει την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας και την μείωση της πλαστικής σακούλας βλάπτοντας εν τέλει το περιβάλλον.