Άρθρο 68 Ποινικές κυρώσεις (Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι διευθύνοντες σύμβουλοι των φορέων ΣΣΕΔ, τα οποία παραβιάζουν την απαγόρευση της παρ. 7 του άρθρου 12, τιμωρούνται με φυλάκιση τριών (3) μηνών έως τριών (3) ετών ή χρηματική ποινή από τρεις χιλιάδες (3.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ή και με τις δύο (2) αυτές ποινές.
2. Όποιος παραβιάζει τα ασυμβίβαστα των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 12 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών ή χρηματική ποινή από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ή και με τις δύο (2) αυτές ποινές.
3. Όποιος από πρόθεση δηλώνει στον Ε.Ο.ΑΝ. άλλες από τις πραγματικές ποσότητες ή παραλείπει να δηλώσει τις πραγματικές ποσότητες αποβλήτων που οδηγήθηκαν προς επεξεργασία, παραβαίνοντας σχετική υποχρέωση που απορρέει από τον παρόντα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους ή χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές, στην περίπτωση δε των ΣΕΔ υπόχρεοι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο διευθύνων σύμβουλος.
4. Όποιος παρεμποδίζει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με το άρθρο 67, καθώς και όποιος αρνείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών κατά τη διενέργεια των ελέγχων αυτών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες ή στοιχεία, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών ή χρηματική ποινή από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ή και με τις δύο (2) αυτές ποινές, στην περίπτωση δε των φορέων ΣΕΔ υπόχρεοι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο διευθύνων σύμβουλος.

  • 10 Ιουνίου 2021, 14:06 | Κυρκίτσος Φίλιππος

    Οι κυρώσεις πρέπει να έχουν αποτρεπτικό και συμμορφωτικό χαρακτήρα για πιθανά παραπτώματα και όχι απλά τιμωρητικό ή εισπρακτικό χαρακτήρα. Εάν κάποιος υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα θα πρέπει να έχει σημαντικό κίνητρο να συμμορφωθεί άμεσα. Οπότε με αυτό το σκεπτικό για όλες τις κυρώσεις των άρθρων 66, 68 και 69 προτείνεται το εξής:

    Εάν κάποιος εμπλεκόμενος στην εναλλακτική διαχείριση (ΟΤΑ, ΣΕΔ, υπόχρεος παραγωγός, διαχειριστής κ.α.) υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα, εάν συμμορφωθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ. 2-3 μήνες,) τότε το πρόστιμο που προβλέπεται να μειώνεται στο 1/10. Εάν δεν συμμορφωθεί μέσα στο εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ. 2-3 μήνες) τότε το πρόστιμο διεκδικείται ολόκληρο και ταυτόχρονα ο ΕΟΑΝ αποφασίζει εάν θα δημοσιοποιήσει το θέμα προς τα μέλη, τα άτομα ή τους οικονομικούς παράγοντες που λογοδοτεί ο εμπλεκόμενος που υπέπεσε στο παράπτωμα.