Άρθρο 92 Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) είναι ενδεκαμελές, αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εννέα (9) τακτικά μέλη, συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τα μέλη του ορίζονται, με την επιφύλαξη των άρθρων 20-23 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), ως εξής: ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τέσσερα (4) τακτικά μέλη, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ένα (1) μέλος μαζί με τον αναπληρωματικό του με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ένα (1) μέλος μαζί με το αναπληρωματικό του με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ένα (1) μέλος μαζί με τον αναπληρωματικό του προτείνεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ένα (1) μέλος μαζί με τον αναπληρωματικό του προτείνεται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ένα μέλος (1) μαζί με τον αναπληρωματικό του προτείνεται πλειοψηφικά από τις περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που έχουν προσκληθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (EOAN) που ορίζεται από τον Πρόεδρο του ΔΣ.
2. Οι φορείς και τα Υπουργεία που εκπροσωπούνται στο ΔΣ μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποδεικνύουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους. Αν παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί με απόφασή του να ορίσει το μέλος του ΔΣ.
3. Η θητεία των μελών του ΔΣ ορίζεται σε τρία (3) έτη και παρατείνεται αυτοδίκαια έως τον ορισμό νέου ΔΣ.
4. Σε περίπτωση αποβολής της ιδιότητας με την οποία διορίστηκαν ως μέλη, συνδρομής στα πρόσωπά τους λόγου που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία άσκησης των καθηκόντων τους και παραίτησης, τα μέλη αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους με τη διαδικασία των παρ. 1 και 2. Στην περίπτωση αυτή το ΔΣ μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.
5. Τα μέλη του ΔΣ μπορεί να είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή ιδιώτες και έχουν γνώσεις και εμπειρία σε περιβαλλοντικά θέματα. Η ιδιότητα μέλους του ΔΣ είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μετόχου ή εταίρου, μέλους οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση φορέα Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ή επιχείρησης, η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ή εν γένει εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.ΑΝ. Τα ασυμβίβαστα ισχύουν και για τους συζύγους και τους συγγενείς των μελών του ΔΣ εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού. Σε περίπτωση που οριστεί ως Διευθύνων Σύμβουλος δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος απασχολούμενος στον δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), το διάστημα που υπηρετεί στον Ε.Ο.ΑΝ. θεωρείται ότι τελεί σε απόσπαση και η θητεία αυτού στη θέση εξομοιώνεται ως υπηρεσία σε θέση Γενικού Διευθυντή.
6. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.ΑΝ. δεν επιτρέπεται κατά την διάρκεια της θητείας τους και τρία (3) έτη μετά την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησή τους με οποιονδήποτε τρόπο, να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή να απασχολούνται, με ή χωρίς αμοιβή, με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρεία ή επιχείρηση των οποίων οι δραστηριότητες υπάγονται, άμεσα ή έμμεσα, στον έλεγχο και την εποπτεία του Ε.Ο.ΑΝ. Εάν παραβιαστεί το ανωτέρω, επιβάλλεται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβαν με την ιδιότητα αυτή κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
7. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. παρουσιάζει σε ετήσια βάση τον προγραμματισμό και απολογισμό του έργου του σε κοινή συνεδρίαση των διαρκών επιτροπών παραγωγής και εμπορίου, ευρωπαϊκών υποθέσεων και των ειδικών μόνιμων επιτροπών θεσμών και διαφάνειας και προστασίας περιβάλλοντος της Βουλής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.

 • 10 Ιουνίου 2021, 14:15 | ΣΕΠΑΝ

  Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, από την προβλεπόμενη σύνθεση του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ (άρθρο 92 του ν/σ) απουσιάζει εντελώς ο ιδιωτικός τομέας με επιχειρηματική, τεχνική και επιστημονική εξειδίκευση στο αντικείμενο της ανακύκλωσης και αποκλείονται συνεπώς ιδιώτες που γνωρίζουν καλά, λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας τον χώρο και μπορούν να συμβάλουν με τη συμμετοχή τους στην επίτευξη των στόχων και σκοπών του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ. Θεωρούμε ως εκ τούτου, χρήσιμη και ουσιαστική την εκπροσώπηση της βιομηχανίας ανακύκλωσης της χώρας μας και του ΣΕΠΑΝ, στο εν λόγω Δ.Σ.

  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΕΠΑΝ)

 • 10 Ιουνίου 2021, 13:09 | ΣΕΠΑΝ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

  Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, από την προβλεπόμενη σύνθεση του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ (άρθρο 92 του ν/σ) απουσιάζει εντελώς ο ιδιωτικός τομέας με επιχειρηματική, τεχνική και επιστημονική εξειδίκευση στο αντικείμενο της ανακύκλωσης και αποκλείονται συνεπώς ιδιώτες που γνωρίζουν καλά, λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας τον χώρο και μπορούν να συμβάλουν με τη συμμετοχή τους στην επίτευξη των στόχων και σκοπών του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ. Θεωρούμε ως εκ τούτου, χρήσιμη και ουσιαστική την εκπροσώπηση της βιομηχανίας ανακύκλωσης της χώρας μας και του ΣΕΠΑΝ, στο εν λόγω Δ.Σ.

 • 10 Ιουνίου 2021, 12:12 | COMBATT A.E.

  Προτείνεται να περιλαμβάνεται στο ΔΣ του ΕΟΑΝ και εκπρόσωπος του ΣΕΠΑΝ, ώστε να μπορεί να κατατίθεται και επίσημα η άποψη των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με θέματα εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς ο ΣΕΠΑΝ περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πραγματική ανάκτηση και ανακύκλωση στην Ελλάδα, ο δε ρόλος τους είναι καταλυτικός για την επιτυχία τόσο των ποσοτικών όσο και των ποιοτικών στόχων σχετικά με την διαχείριση των αποβλήτων.