Άρθρο 49 Πρόληψη επικινδυνότητας διαχείρισης αποβλήτων

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με το π.δ. 4/2014 (Α΄ 9) υποχρεούται να καταρτίζει έκθεση επικινδυνότητας διαχείρισης αποβλήτων έως την 31η Μαΐου κάθε έτους. Η πρώτη έκθεση καταρτίζεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.