Άρθρο 38 Τέλος ταφής (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί από την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και την παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται τέλος ταφής για τις ποσότητες αστικών αποβλήτων με Κωδικούς Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) 20 (αστικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των χωριστά συλλεγέντων μερών) και 15 01 (χωριστά συλλεγέντα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως συλλεγέντων αστικών αποβλήτων συσκευασίας), καθώς και τις ποσότητες αποβλήτων που προκύπτουν από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), τις Μονάδες Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ) με αερόβια ή αναερόβια χώνευση και τις Μονάδες Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ), τις μονάδες αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων με κωδικούς ΕΚΑ 19 12 12 [άλλα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 12 11], 19 12 10 [καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα)], 19 05 (απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών αποβλήτων), 19 06 (απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων), που διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ).
Υπόχρεοι καταβολής του τέλους ταφής είναι οι ΦοΔΣΑ και οι ο.τ.α. α΄ βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους ο.τ.α. και ασκούν τις αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133).
2. Το τέλος ταφής ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 το τέλος ταφής ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται στην τιμή των πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά τόνο από την 1η Ιανουαρίου 2027, η οποία και παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη.
3. Το τέλος ταφής αποδίδεται από τους υπόχρεους της παρ. 1 στο ν.π.δ.δ. Πράσινο Ταμείο, σε ειδικό λογαριασμό που το Πράσινο Ταμείο τηρεί για τον σκοπό αυτό και διατίθεται, με βάση τα ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα που αυτό εκπονεί σε συνεργασία με τον Ε.Ο.ΑΝ. και τα οποία εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) κατά πενήντα τοις εκατό (50%) στους ο.τ.α. α΄ βαθμού και τους ΦοΔΣΑ, με σκοπό την ενίσχυση δράσεων πρόληψης, χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης, καθώς και εν γένει αναβάθμισης του περιβάλλοντος, β) κατά σαράντα τοις εκατό (40%) σε ο.τ.α. α΄ βαθμού που έχουν υψηλές επιδόσεις στη χωριστή συλλογή και την ανακύκλωση με σκοπό την ενίσχυση δράσεων των περ. α) και γ) κατά δέκα τοις εκατό (10%) για τη χρηματοδότηση έργων έρευνας και τεχνολογίας για την ανακύκλωση και εν γένει για τη διαχείριση των αποβλήτων.
4. Το τέλος ταφής υπολογίζεται ανά εξάμηνο με βάση τις πραγματικές ποσότητες αποβλήτων που διατέθηκαν στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ). Οι υπόχρεοι υποβάλλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. έως τις 31 Μαρτίου και έως τις 30 Σεπτεμβρίου στοιχεία σχετικά με τον υπολογισμό της περιβαλλοντικής εισφοράς για το β’ και α΄ εξάμηνο αντίστοιχα και ο Ε.Ο.Α.Ν. ενημερώνει αμελλητί το Πράσινο Ταμείο. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 αποδίδουν το οφειλόμενο ποσό στο Πράσινο Ταμείο έως τις 30 Απριλίου και έως τις 30 Οκτωβρίου για το β’ και α΄ εξάμηνο αντίστοιχα. Το Πράσινο Ταμείο ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.ΑΝ. για την καταβολή του τέλους ταφής.
5. Για τον έλεγχο των επιδόσεων των ο.τ.α. α΄ βαθμού στη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση της περ. β) της παρ. 4, αξιοποιούνται οι εγκεκριμένοι κανονισμοί τιμολόγησης των ΦοΔΣΑ σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/15.04.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 1277) ή τα διαθέσιμα στοιχεία στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).
6. Το τέλος ταφής της παρ. 1 διατίθεται χωρίς τον περιορισμό του ποσοστού του δυόμισυ τοις εκατό (2,5%) της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3389/2010 (Α’ 182).
7. Το τέλος ταφής συνυπολογίζεται κατά την κατάρτιση του κανονισμού τιμολόγησης των ΦοΔΣΑ, συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο κόστος διαχείρισής τους και κατανέμεται στο σύνολο των ο.τ.α.. α΄ βαθμού, σύμφωνα με τον κανονισμό τιμολόγησης. Στις περιπτώσεις ο.τ.α.. α΄ βαθμού ή των νομικών προσώπων αυτών που ασκούν αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 4555/2018 (Α 133), το ποσό της παρ. 2 συμπεριλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς αυτών.
8. Για την καταβολή του τέλους ταφής της παρ. 1 ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων των υπόχρεων της παρ. 1 και, στις περιπτώσεις ο.τ.α. α΄ βαθμού που ασκούν αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 4555/2018, η οικονομική επιτροπή και ο δήμαρχος.
9. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προβλέπονται εξαιρέσεις από την καταβολή του τέλους ταφής της παρ. 1 σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, καθώς και σε περιπτώσεις διαχείρισης αποβλήτων από φυσικές καταστροφές.

 • Άρθρο 38.
  Αναφορικά με το τέλος ταφής, δεν γίνεται καμία αναφορά στην ισχύουσα νομοθεσία του άρ. 43 του Ν. 4042/2012 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) περί (Περιβαλλοντικής εισφοράς για την ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας). Το εν λόγω άρθρο καταργείται ή παραμένει σε ισχύ;
  Παράγραφος 2. Το αρχικό σχέδιο νόμου στο αρ. 32 (Τέλος ταφής – Αντικατάσταση του άρθρου 43 του ν. 4042/2012), προέβλεπε διαφορετική τιμή εκκίνησης του τέλους ταφής για τα απόβλητα που προκύπτουν από την επεξεργασία των χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων, από τα ΚΔΑΥ, τις ΜΕΒΑ ή τις ΜΕΑ. Η τιμή του τέλους ταφής εκκινούσε από τα 5€ ανά τόνο, ενώ για τα λοιπά απόβλητα από 15€ ανά τόνο. Θεωρούμε ότι αυτή η προσέγγιση είναι δικαιότερη. Πρέπει να υπάρχει διακριτή τιμή για τα σύμμεικτα που οδηγούνται σε ΧΥΤ ανεπεξέργαστα και διαφορετική τιμή (χαμηλότερη) για τα υπολείμματα που έχουν υποστεί επεξεργασία.
  Παράγραφος 3. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρη η κατανομή της διάθεσης του τέλους ταφής ανάμεσα σε ΟΤΑ και ΦοΔΣΑ.
  Σύμφωνα με την παράγραφο 4, το τέλος ταφής υπολογίζεται ανά εξάμηνο με βάση τις πραγματικές ποσότητες αποβλήτων που διατέθηκαν στους ΧΥΤ. Οι υπόχρεοι (ΦοΔΣΑ), υποβάλλουν στον ΕΟΑΝ στοιχεία σχετικά με τον υπολογισμό της περιβαλλοντικής εισφοράς και αποδίδουν το οφειλόμενο ποσό στο Πράσινο Ταμείο. Θα ισχύει και η περιβαλλοντική εισφορά και το τέλος ταφής; Ή πρόκειται περί λεκτικού σφάλματος;
  Τα στοιχεία σχετικά με τον υπολογισμό πρέπει να υποβάλλονται στον φορέα που θα αποδίδεται το οφειλόμενο ποσό δηλ. στο Πράσινο Ταμείο. Δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΕΟΑΝ οι ποσότητες που οδηγούνται στους ΧΥΤ. Αρμοδιότητα του ΕΟΑΝ είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

 • Δεδομένου ότι το λιανικό εμπόριο μέσω και του νέου συστήματος εγγυοδοσίας αναλαμβάνει ένα πολλαπλάσιο βάρος σε σχέση με τη σημασία τους στη διαχείριση των αποβλήτων (απ΄ αυτό που αναλογεί δηλαδή στις επιχειρήσεις που αν και δεν παράγουν απόβλητα-δεν ρυπαίνουν συμμετέχουν στο σύστημα επιστροφής αποβλήτων για ανακύκλωση) και μάλιστα με κίνδυνο να μην ελέγχουν επαρκώς τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν αυτό το βάρος, θεωρούμε ότι είναι δίκαιο να προβλεφθεί ότι όσες επιχειρήσεις συμμετέχουν στο σύστημα εγγυοδοσίας επιστροφής συσκευασιών απαλλάσσονται από το τέλος ταφής.

 • 10 Ιουνίου 2021, 13:15 | Θρασύβουλος Μανιός

  Τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από αυτή την εξαιρετική διάταξη είναι κυρίως δύο:
  1. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για να ξεκινήσουν οι δράσεις αξιοποίησης των κονδυλίων που θα συγκεντρωθούν. Με βάση τις συνήθειες διαδικασίες προσκλήσεων εγκρίσεων κοκ τα προγράμματα αυτά θα ξεκινήσουν στα μέσα προς τέλη του 2023 και πιθανότατα στις αρχές του 2024, κάτι που σημαίνει ότι η μόχλευση πόρων θα καθυστερήσει πολύ και το αντίκτυπο θα φανεί πιθανότατα μετά από 4 με 5 χρόνια.
  2. Θα υπάρξει έντονη αντίδραση από τους Δήμους / ΦΟΔΣΑ καθώς πόροι που θα πληρώνουν οι δημότες τους θα μεταφέρονται σε άλλες περιοχές και πιθανότατα και Περιφέρειες, ενώ δεν είναι σίγουρο ότι οι προσκλήσεις του Πράσινου Ταμείου θα καλύψουν ειδικές ανάγκες Δήμων / ΦΟΔΣΑ αλλά και τις δεξιότητες ΑΕΙ / Ερευνητικών Ιδρυμάτων της περιοχής τους.
  3. Θα χαθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης και συνέχισης καινοτόμων έργων που ίσως δώσουν αποτελέσματα με υψηλή προστιθέμενη αξία.

  Οι παρακάτω προσθήκες στο Νόμο θα επιτρέψουν την βέλτιστη, άμεση και χωρίς έντονες αντιδράσεις συλλογή και αξιοποίηση των πόρων αυτών.

  «Οι Δήμοι / ΦΟΔΣΑ δύναται να καταθέσουν προς έγκριση στο Πράσινο Ταμείο (και τον ΕΟΑΝ) σχέδια υλοποίησης προγραμμάτων δράσεων πρόληψης, χωριστής συλλογή και ανακύκλωσης που αποτελούν συνέχεια ή εξέλιξη εθνικών και Ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων ερευνητικών ή αναπτυξιακών έργων, σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ερευνητικά Ιδρύματα. Μέρος των προγραμμάτων αυτών θα υλοποιηθούν απευθείας από τους Δήμους μέσα από δράσεις απόκτηση εξοπλισμού, αγορά αναλωσίμων και υλικών, παροχής υπηρεσιών κοκ, ενώ η συμμετοχή των εταίρων που είναι ΑΕΙ ή Ερευνητικά Ιδρύματα θα χρηματοδοτείται μέσα από αντίστοιχες Προγραμματικές Συμβάσεις.

  Επίσης οι Δήμοι ή οι ΦΟΔΣΑ δύναται να καταθέσουν προς έγκριση στο Πράσινο Ταμείο (και τον ΕΟΑΝ) σχέδια Προγραμματικών Συμβάσεων με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ερευνητικά Ιδρύματα, που να έχουν ως αντικείμενο υλοποίησης, καινοτόμα προγράμματα δράσεων πρόληψης, χωριστής συλλογή και ανακύκλωσης.

  Κριτήρια έγκρισης των σχεδίων αυτών θα είναι: α) η υλοποιησιμότητα, ώστε να δίνεται προτεραιότητα σε σχέδια που έχουν ήδη δοκιμαστεί και θα μπορούσαν να συνεχιστούν μέσα από τη χρηματοδότηση αυτή, β) το μετρήσιμο αποτέλεσμα ώστε να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι στόχοι που θα επιτευχθούν και να είναι ελέγξιμοι, γ) η διάρκεια καθώς δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους 36 μήνες, και δ) οι προϋπολογισμοί, καθώς θα εκπίπτουν από τις καταβολές προς το Πράσινο Ταμείο μόνο οι εξοφλημένες δαπάνες.

  Για το λόγω αυτό ως ημερομηνία έναρξης επιλέξιμων δαπανών θα ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης στο Πράσινο Ταμείο / ΕΟΑΝ ή υπογραφής της σχετικής προγραμματικής σύμβασης. Τα σχέδια αυτά για έγκριση στο Πράσινο Ταμείο (ΕΟΑΝ) θα πρέπει να κατατίθενται κάθε έτος μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το Πράσινο Ταμείο θα πρέπει να έχει απαντήσει μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Ο πρώτος κύκλος σχεδίων θα μπορεί να κατατεθεί μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2021.

  Οι προϋπολογισμοί των σχεδίων αυτών δύναται να φτάνουν μεσοσταθμικά το 35 % των καταβολών του Δήμου / ΦΟΔΣΑ προς το Πράσινο Ταμείο / ΕΟΑΝ στη διάρκεια του έργου (36 μήνες).

  Οι πόροι αυτοί δεν θα λαμβάνονται υπόψη στην γενικότερη κατανομή πόρων με βάση το παρόν σχέδιο Νόμου και Δήμοι, ΦΟΔΣΑ και ΑΕΙ / Ερευνητικά Ιδρύματα, που θα εμπλακούν στις δράσεις αυτές δεν θα έχουν περιορισμούς στη διεκδίκηση επιπρόσθετων πόρων.

  Σε ότι αφορά τη διάρκεια, σε περίπτωση που οι Δήμοι / ΦΟΔΣΑ επιθυμούν να συνεχίσουν ή επαναλάβουν κάποια επιτυχημένη δράση, θα πρέπει να υποβάλουν νέα πρόταση. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό προτάσεων που υποβάλει ένας Δήμος με εξαίρεση τον περιορισμό του προϋπολογισμού που αναφέρθηκε παραπάνω, με το σύνολο των προτάσεων που υλοποιούνται ή προτείνεται να υλοποιηθούν να μην ξεπερνούν το 35 % των εκτιμώμενων καταβολών του Δήμου / ΦΟΔΣΑ στην αντίστοιχη περίοδο.»

 • 10 Ιουνίου 2021, 11:59 | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

  Η καταβολή του τέλους ταφής (παρ. 8) δεν πρέπει να ισχύει για τα νομικά πρόσωπα που είναι ιδιώτες στους οποίους έχει ανατεθεί η λειτουργία ΧΥΤΑ ως δημόσια σύμβαση ή ΣΔΙΤ. Η ευθύνη πρέπει να είναι εξ’ ολοκλήρου των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των ΦΟΔΣΑ. Ειδικά για τους τελευταίους μόνο στην περίπτωση που τα σχετικά ποσά έχουν εισπραχθεί.

 • 10 Ιουνίου 2021, 11:29 | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

  Να μην ισχύει η ευθύνη καταβολής του τέλους ταφής των λειτουργών του ΧΥΤΑ, στην περίπτωση που τα νομικά πρόσωπα είναι ιδιώτες στους οποίους έχει ανατεθεί η λειτουργία ΧΥΤΑ/Y ως δημόσια σύμβαση ή σύμβαση ΣΔΙΤ.
  Στις περιπτώσεις αυτές να διατηρηθεί η υποχρέωση συνεργασίας των ιδιωτικών φορέων με τους ΦΟΔΣΑ και παροχής στοιχείων προς αυτούς ή άλλη υπηρεσία (π.χ. Περιφέρεια) προκειμένου να βεβαιώνονται τα σχετικά ποσά.
  Ειδάλλως προκύπτει αναγκαιότητα απευθείας συναλλαγής των ιδιωτικών φορέων με τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού για την είσπραξη των σχετικών ποσών.

 • 10 Ιουνίου 2021, 10:31 | ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΔΣΑ

  Άρθρο 38, παρ.1 προτείνεται η εφαρμογή του τέλους από την 1η Ιανουαρίου 2024, με την ολοκλήρωση των υποδομών που προβλέπονται στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Επίσης να μην επιβάλλεται το τέλος για τις ποσότητες υπολείμματος που δεν επιδέχονται επιπλέον επεξεργασία και δύναται να οδηγούνται για ταφή, σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται από την νομοθεσία (ΕΣΔΑ)

  Άρθρο 38, παρ. 1. Να διαγραφεί η φράση «ή τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους ΟΤΑ και ασκούν τις αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) καθώς και νομικά πρόσωπα τα οποία λειτουργούν Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ).» Δεν υπάρχουν τέτοια νομικά πρόσωπα.

  Άρθρο 38, παρ. 7. Να διαγραφεί η φράση «ή των νομικών προσώπων αυτών» για τον ίδιο λόγο.

 • 10 Ιουνίου 2021, 10:12 | Re.De-Plan AE

  Να προβλέπεται ότι το τέλος ταφής των αποβλήτων πλαστικών γεωργικής χρήσης πάχους μικρότερου των 80μm θα ισούται με το τέλος ταφής των αστικών αποβλήτων.

 • 9 Ιουνίου 2021, 22:05 | Κυρκίτσος Φίλιππος

  Τέλος ταφής: Υπάρχει μία μάλλον παράλογη φιλοσοφία στο τέλος ταφής αυτού του άρθρου. Η επιδότηση και η υλική επιβράβευση πρέπει να δίνεται σαφώς σε όσους κάνουν κάτι δύσκολο και έχει κόστος γι’ αυτούς. Η Πρόληψη και η ανακύκλωση είναι υποχρεώσεις των ΟΤΑ που μάλιστα τους μειώνουν το σημερινό κόστος τους. Άρα, οι καλοί ΟΤΑ κάνοντας ανακύκλωση μειώνουν το τέλος ταφής τους και δεν χρειάζεται να τους επιδοτούμε πολύ. Οι κακοί ΟΤΑ μη κάνοντας ανακύκλωση αυξάνουν τις προς ταφή ποσότητές τους και άρα το τέλος ταφής τους και χρειάζεται να τους βοηθήσουμε πολύ περισσότερο. Όλα αυτά εμπεριέχονται στην παρακάτω πρόταση για άμεση ανταποδοτικότητα του τέλους ταφής.

  Προτείνεται Το 80% του Τέλους Ταφής να επιστρέφει ακριβώς στους ΟΤΑ που το πλήρωσαν, όμως με χρηματοδότηση έργων της ανώτερης βαθμίδας ΔΣΑ (με έργα-δράσεις Πρόληψης, Επαναχρησιμοποίησης, Διαλογής στην Πηγή και ανακύκλωσης). Έτσι, θα υπάρχει πλήρης ανταποδοτικότητα του τέλους ταφής, όπως το θέλει ο νομοθέτης για τα τέλη καθαριότητας και δεν θα διαμαρτύρονται οι ΟΤΑ ότι χρηματοδοτούν άλλους ΟΤΑ. Εάν δεν απορροφούν με τα κατάλληλα έργα το δικό τους τέλος ταφής τότε θα πηγαίνει για ανάλογα έργα άλλων ΟΤΑ που μπορούν να τα απορροφήσουν. Το υπόλοιπο 20% του Τέλους Ταφής να πηγαίνει στο Πράσινο Ταμείο για έργα και δράσεις έρευνας για την ανώτερη βαθμίδα ΔΣΑ.

 • 9 Ιουνίου 2021, 16:05 | ΚΕΔΕ

  Το τέλος ταφής, και όπως έχουμε διατυπώσει και στο παρελθόν, ναι μεν αποτελεί ένα μέσο αποτροπής από την ταφή των αποβλήτων, από την άλλη όμως έρχεται να επιβαρύνει τους Δήμους με ένα κόστος και μία ευθύνη που δεν τους αναλογεί. Επίσης, αξίζει να επισημανθεί ότι οι διαρκείς αλλαγές στην τιμή του τέλους ταφής, δημιουργεί ένα πλαίσιο ασαφές και μη σταθερό με ότι αυτό συνεπάγεται.
  Πλέον των παραπάνω να επισημανθεί ότι οι Δήμοι φέρουν το κύριο βάρος προώθησης της κυκλικής οικονομίας στις κοινωνίες και συνολικά στη Χώρα. Οι ίδιοι επιφορτίζονται επίσης με το βάρος να φέρουν εις πέρας τους εμπροσθοβαρείς στόχους που τέθηκαν με τον νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030. Όλη αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να δομηθεί εξ αρχής, στη βάση του νέου ΕΣΔΑ 2020-2030 και των νεότερων διατάξεων που αλλάζουν τα δεδομένα στη διαχείριση των αποβλήτων. Σε όλη αυτή την προσπάθεια αν συμπεριληφθούν οι αντιξοότητες που έχουν δημιουργηθεί με την πανδημία Covid-19, το κύριο βάρος της διαχείρισης του οποίου έχουν αναλάβει οι Δήμοι, καθώς και οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των Δήμων σε εξοπλισμό και ανθρώπους, καθίσταται σαφές ότι οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί εκθετικά και είναι αντιστρόφως ανάλογες του χρόνου που δίνεται για την προσαρμογή και των πόρων που απαιτούνται για την άμεση υλοποίηση.