Άρθρο 51 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων

Από την 1η.6.2022, οι κάτωθι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων διαθέτουν ως σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) ή Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο:
α) ΚΔΑΥ, με αύξοντα αριθμό 10β της 4ης ομάδας της υπό στοιχεία 92108/1045/Φ.15/2020 (Β΄3833) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
β) τεμαχισμού ελαστικών,
γ) επεξεργασίας συσσωρευτών,
δ) τεμαχισμού αποβλήτων μετάλλων, ΑΗΗΕ μετά από επεξεργασία και απορρυπασμένων ΟΤΚΖ με αύξοντα αριθμό 218 της 9ης ομάδας της υπ’ αρ. 92108/1045/Φ.15/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ε) επεξεργασίας ΑΗΗΕ χωρίς τεμαχισμό με αύξοντα αριθμό 219 της 9ης ομάδας της υπ’ αρ. 92108/1045/Φ.15/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
στ) απορρύπανσης και διάλυσης, καθώς και οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) χωρίς τεμαχισμό με αύξοντα αριθμό 220, 9ης ομάδας της υπ’ αρ. 92108/1045/Φ.15/2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ζ) αναγέννησης ορυκτελαίων, με αύξοντα αριθμό 88 της 9ης ομάδας της υπ’ αρ. 92108/1045/Φ.15/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
η) επεξεργασίας πετρελαιοειδών καταλοίπων, με αύξοντα αριθμό 88 της 9ης ομάδας της υπ’ αρ. 92108/1045/Φ.15/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
θ) παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου SRF/RDF, με αύξοντα αριθμό 13 της 4η ομάδας, της υπ’ αρ. 37674/2016 (Β’ 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ι) παρασκευής εδαφοβελτιωτικών – λίπασμα (κομπόστ) από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων, με αύξοντα αριθμό 15 της 4ης ομάδας που ανήκουν στην υποκατηγορία Α2 της υπ’ αρ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ια) παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία R3) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα, εκτός των αστικών στερεών αποβλήτων, ή βιομάζα, με αύξοντα αριθμό 12α της 4ης ομάδας που ανήκουν στην υποκατηγορία Α2 της υπ’ αρ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ιβ) εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ, με αύξοντα αριθμό 16 της 4ης Ομάδας της υπ’ αρ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ιγ) οργανωμένοι χώροι διάθεσης αδρανών υλικών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ (εργασία D1) και ΟΕΔΑ ΑΕΚΚ, με αύξοντα αριθμό 17 της 4ης Ομάδας της υπ’ αρ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ιδ) μεμονωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων πόλεων και οικισμών ή υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων, με αύξοντα αριθμό 23 της 4ης Ομάδας της υπ’ αρ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ιε) Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων, με αύξοντα αριθμό 13 της 4ης ομάδας, της υπ’ αρ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ιστ) υγειονομική ταφή επικινδύνων αποβλήτων, με αύξοντα αριθμό 2 της 4ης ομάδας της υπ’ αρ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ιζ) εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων.

 • 10 Ιουνίου 2021, 13:04 | ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ

  Εύλογα αναρωτιέται κάποιος αν είναι δυνατή η δια νόμου υποχρέωση πιστοποίησης μίας εγκατάστασης, όταν μάλιστα αυτή έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά; Ο έλεγχος της εφαρμογής των όρων και περιορισμών που τίθενται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση γίνεται από τους αρμόδιους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Μήπως η διαδικασία υποκαθιστά εν τέλει τους αρμόδιους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς;
  Πέραν των ανωτέρω, πώς είναι δυνατόν μία δραστηριότητα η οποία δεν είναι υπόχρεη στην έκδοση ΑΕΠΟ, κατά την κρίση του νομοθέτη (Ν. 4014/11), αλλά υπάγεται σε ΠΠΔ, να υποχρεώνεται να διαθέτει πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  Ενδεχομένως να προκύπτει και επιπλέον κόστος για τις μονάδες, στο οποίο κάποιες ίσως να μην μπορούν να ανταποκριθούν.

 • 10 Ιουνίου 2021, 12:07 | COMBATT A.E.

  Ορθή η υποχρέωση για εφαρμογή και πιστοποίηση ISO 14001 / EMAS των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας συσσωρευτών.

 • 9 Ιουνίου 2021, 17:31 | ECOELASTIKA

  Σε ότι αφορά την περίπτωση (β) θεωρούμε πιο σωστό αντί του όρου «τεμαχισμός ελαστικών» να μπεί ο όρος «μηχανική επεξεργασία ελαστικών»