Άρθρο 82 Χρήση δευτερογενών πρώτων υλών στην παραγωγή συσκευασίας (Παρ. 4 του άρθρου 6 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ)

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2025 οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς περιέχουν υποχρεωτικά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) ανακυκλωμένο πλαστικό, με εξαίρεση τις πολύ λεπτές σακούλες μεταφοράς και τις βιοαποδομήσιμες ή βιοαποικοδομήσιμες/ λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Το παραπάνω ποσοστό εφαρμόζεται και για κάθε παραγωγό μεμονωμένα, υπολογιζόμενο ως μέσος όρος για όλες τις πλαστικές σακούλες που διαθέτει στην αγορά.
2. Τα προϊόντα της παρ. 1 που διατίθενται στην αγορά φέρουν υποχρεωτικά εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση επί των ίδιων των προϊόντων, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14021 ή με ισοδύναμους κανόνες. Οι προδιαγραφές για την εν λόγω σήμανση καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4736/2020 (Α’ 200).
3. Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρ. 1, οι παραγωγοί των προϊόντων της παρ. 1 και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εκτελούν εργασίες ανακύκλωσης υποχρεούνται να συμμορφώνονται με κατάλληλο σύστημα διασφάλισης ποιότητας των διεργασιών ανακύκλωσης και ιχνηλασιμότητας των ανακυκλωμένων πλαστικών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 282/2008 της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 2008 «για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006» (L 86) και το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15343, οι προδιαγραφές του οποίου καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4736/2020.
4. Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), απαγορεύεται να προμηθεύονται με οποιονδήποτε τρόπο πλαστικές σακούλες που δεν περιέχουν τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) ανακυκλωμένο πλαστικό, με εξαίρεση τις πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς και τις βιοαποδομήσιμες ή βιοαποικοδομήσιμες/λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Η απαγόρευση της παρούσας δεν καταλαμβάνει τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η διαδικασία ανάθεσης έχει εκκινήσει πριν την 1η Ιανουαρίου 2023.

  • 10 Ιουνίου 2021, 15:37 | Κυρκίτσος Φίλιππος

    Η βιομηχανία από σήμερα μπορεί τεχνικά να επιτύχει το στόχο του 30% ανακυκλωμένο υλικό στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Είναι πολύ ρεαλιστικό οικονομικά συμφέρον να αυξηθεί το ανακυκλωμένο υλικό στο 60% μέχρι το 2025. Οπότε προτείνεται στην Παράγραφο 1 και 4 η αύξηση του στόχου στο 60% ανακυκλωμένο υλικό στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς μέχρι το 2025.

    Ισχύει και η δρομολόγηση του χρονοδιαγράμματος απαγόρευσης της πλαστικής σακούλας μιας χρήσης, που προτάθηκε στο άρθρο 76.

  • Άρθρο 82, πλαστικές σακούλες

    Η υποχρεωτική χρήση στις πλαστικές σακούλες 30 % κατά ελάχιστο ανακυκλωμένης ά ύλης από πιστοποιημένο ανακυκλωτή βάση του προτύπου ΕΝ 15343 θα πρέπει να επισπευστεί και να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιουνίου 2022. Η πράξη αυτή θα τονώσει την κυκλική οικονομία στην εσωτερική αγορά και θα πρέπει να συνοδευθεί από την αφαίρεση του πράσινου φόρου – τέλους που καταβάλει ο καταναλωτής στις επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες με πάχος μεγαλύτερο ή ίσο των 70 μm, ώστε να μειωθεί η ψαλίδα μεταξύ παρθένου και πιστοποιημένου ανακυκλωμένου πολυαιθυλενίου. Χωρίς την αφαίρεση του πράσινου φόρου των 0.07 € ανά τεμάχιο, η δομή της επαναχρησιμοποιήσιμης σακούλας θα τεθεί σύντομα εκτός αγοράς με ότι αυτό συνεπάγεται για τους Έλληνες παραγωγούς και τον πυλώνα ‘reuse’της Ευρωπαϊκής στρατηγικής.
    Η απαλλαγή της κομποστοποιήσιμης σακούλας από τον φόρο των 0.07 € ανά τεμάχιο αντίκειται στην Ευρωπαϊκή οδηγία 2019/904 και των οδηγιών, που εκδόθηκαν στις 31/5/2021, σύμφωνα με τις οποίες σε κάθε περίπτωση αντίθεσης των οδηγιών 94/62 και 2019/904 υπερισχύουν οι διατάξεις και οι ορισμοί της 2019/904 (SUPD).