Άρθρο 101 Καταργούμενες διατάξεις

1. Καταργείται η Ενότητα Β’ του ν. 4042/2012 (Α’ 24), πλην του άρθρου 48, και το άρθρο 58 αυτού.
2. Καταργείται το άρθρο 90 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).
3. Καταργείται η παρ. 8 του άρθρου 225 του ν. 4555/2018 (Α’ 133).
4. Καταργείται ο ν. 2939/2001 (Α’ 179) πλην του άρθρου 26. Το Κεφάλαιο Ε’ του ν. 2939/2001 καταργείται από την έναρξη ισχύος της κοινής απόφασης του άρθρου 97.
5. Καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4736/2020 (Α’ 200).
6. Καταργούνται τα άρθρα 12 και 13 του ν. 1650/1986 (Α’ 160).

 • 10 Ιουνίου 2021, 12:57 | PEPSICO HELLAS M.A.B.E.E.

  Αρ. 101, §5
  Είμαστε αντίθετοι στην κατάργηση της παρ.3 του Αρ. 13 ν. 4736/2020, η οποία διασφαλίζει με τρόπο σύμφωνο με τις βέλτιστες πρακτικές των συστημάτων εγγυοδοσίας της ΕΕ τη λειτουργία ενιαίου, υποχρεωτικού, διαφανούς και αποτελεσματικού συστήματος – καθώς και τις αρχές που οι αντίστοιχοι οργανισμοί των παραγωγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο UNESDA / NMWE έχουν δημόσια διακηρύξει https://naturalmineralwaterseurope.org/circular-economy/efbw-position-paper-on-drs-key-success-factors-08-06-20.

 • 10 Ιουνίου 2021, 12:29 | PEPSICO HELLAS M.A.B.E.E.

  Αρ. 101, §5
  Είμαστε αντίθετοι στην κατάργηση της παρ.3 του Αρ. 13 ν. 4736/2020, η οποία διασφαλίζει με τρόπο σύμφωνο με τις βέλτιστες πρακτικές των συστημάτων εγγυοδοσίας της ΕΕ τη λειτουργία ενιαίου, υποχρεωτικού, διαφανούς και αποτελεσματικού συστήματος – καθώς και τις αρχές που οι αντίστοιχοι οργανισμοί των παραγωγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο UNESDA / NMWE έχουν δημόσια διακηρύξει https://naturalmineralwaterseurope.org/circular-economy/efbw-position-paper-on-drs-key-success-factors-08-06-20

 • 9 Ιουνίου 2021, 20:13 | Ελαϊς-Unilever Hellas

  1η πρόταση.

  Στο ακριβώς προηγούμενο Αρθρο (Άρθρο 100) του παρόντος Σχεδίου Νόμου (μέσω του οποίου τροποποιείται το Άρθρο 19 του Ν. 4736/2020, ΦΕΚ Α’ 200, για τα πλαστικά μίας χρήσης), προβλέπεται η κατάργηση της παραγράφου 5 και η τροποποίηση της παραγράφου 8 του Άρθρου 19 του Νόμου 4736/20, απαλείφοντας έτσι τις εξουσιοδοτικές διατάξεις οι οποίες προέβλεπαν την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, μέσω των οποίων θα καθορίζονταν οι προδιαγραφές της σήμανσης α) των φιαλών ποτών από ανακυκλωμένο πλαστικό (Άρθρο 6) και β) των φιαλών ποτών (Άρθρο 13).

  Τούτο αποτελεί ένα μέτρο προς την σωστή κατεύθυνση, καθώς η θεσμοθέτηση τοπικών σημάνσεων (πάνω στο υλικό συσκευασίας) από τα Κράτη-Μέλη, θα οδηγούσε σε αδυναμία διασυνοριακής κυκλοφορίας της ίδιας φιάλης εντός της Ευρ. Ένωσης (πόσες τοπικές σημάνσεις θα μπορούσαν να τοποθετηθούν -μέσω εγχάραξης των καλουπιών ή επικόλλησης ετικετών- σε μία συσκευασία?) και θα είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση του κόστους των υλικών συσκευασίας (διακριτά καλούπια, διακριτή παραγωγική διαδικασία με επαύξηση των εκπομπών, ξεχωριστά αποθέματα υλικών συσκευασίας για κάθε χώρα, αύξηση των αποβλήτων συσκευασίας κλπ.).

  Παραμένουν όμως οι προβλέψεις για την τοπική αυτή σήμανση στα Άρθρα 6 και 13 του Ν. 4736/20 (παραπέμποντας μάλιστα στα 19(5) και 19(8)!), δημιουργώντας έτσι σύγχυση στη βιομηχανία τροφίμων αλλά και συντελώντας σε ένα ατελές κείμενο του Ν. 4736/20, όπου θα υφίστανται προβλέψεις, χωρίς τις αντίστοιχες εξουσιοδοτικές διατάξεις!

  Προς αποφυγή των παραπάνω, προτείνεται η προσθήκη στο παρόν Άρθρο 101 («Καταργούμενες Διατάξεις»), των παρακάτω σημείων:

  «7. Καταργείται η παράγραφος 3 του Άρθρου 6 του Νόμου 4736/2020 (ΦΕΚ Α’ 200)».
  «8. Καταργείται η παράγραφος 8 του Άρθρου 13 του Νόμου 4736/2020 (ΦΕΚ Α’ 200)».

  2η πρόταση.

  Σε ότι αφορά τους (πλαστικούς) περιέκτες τροφίμων μίας χρήσης (Άρθρο 6 του Ν. 4736/2020):
  Ενώ ορθώς η Πολιτεία καταργεί την πρόβλεψη σήμανσης των φιαλών ποτών (και μάλιστα από 2 σημεία του Ν. 4736/20), δεν συμβαίνει το ίδιο και με την προβλεπόμενη σήμανση των πλαστικών περιεκτών τροφίμων μίας χρήσης (Άρθρο 4, παράγραφος 3, σημείο γ και Άρθρο 19, παράγραφος 3, σημείο αβ’).

  Οι λόγοι που συντείνουν στην κατάργηση και αυτής της τοπικής σήμανσης, είναι ακριβώς οι ίδιοι με αυτούς που αναφέραμε παραπάνω, για την κατάργηση της διπλής σήμανσης των πλαστικών φιαλών ποτών μίας χρήσης.

  Ως εκ τούτου, προτείνεται η προσθήκη στο παρόν Άρθρο 101 («Καταργούμενες Διατάξεις»), των παρακάτω σημείων:

  «9. Καταργείται το σημείο γ της παραγράφου 3 του Άρθρου 4 του Νόμου 4736/2020 (ΦΕΚ Α’ 200)».
  «10. Καταργείται το σημείο αβ’ της παραγράφου 3 του Άρθρου 19 του Νόμου 4736/2020 (ΦΕΚ Α’ 200)».