Άρθρο 39 Κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης ΦοΔΣΑ

1. Οι ΦοΔΣΑ, κατά τη διαμόρφωση του κανονισμού τιμολόγησης, προσδιορίζουν τα τέλη που καταβάλλονται από τους ο.τ.α. ανά παρεχόμενη υπηρεσία σε συνάρτηση με την απόδοση της διαλογής στην πηγή, την εκτροπή οργανικών αποβλήτων από την υγειονομική ταφή, τη συλλογή αποβλήτων συσκευασιών ανά κάτοικο και την πραγματοποιηθείσα ανακύκλωση σε σύνδεση με τους στόχους ανά ο.τ.α., όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει του Τοπικού Σχεδίου και του οικείου ΠΕΣΔΑ. Η τιμολόγηση αποσκοπεί στην πλήρη ανάκτηση του κόστους όπως αυτό προσδιορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση της παρ. 2.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται η μέθοδος κοστολόγησης, η διαμόρφωση του κανονισμού τιμολόγησης των ΦοΔΣΑ για την εφαρμογή της παρ. 1 και οι κυρώσεις στην περίπτωση μη ορθής εφαρμογής του.

 • Άρθρο 39. Οι παράμετροι που συνυπολογίζονται στην συνάρτηση προσδιορισμού του κανονισμού τιμολόγησης -όπως μέχρι τώρα ισχύει- είναι τόσοι πολλοί, εξειδικευμένοι και ενδεχομένως μη συνολικά εφαρμόσιμοι ή προσδιορίσιμοι από τους επί μέρους ΟΤΑ που ίσως τελικώς να μη διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του – για την οποία προβλέπονται κυρώσεις – και ίσως τελικά να μην αποδεικνύονται και «δίκαιοι» για τα μέλη. Θα προτείναμε να απλουστευτεί ο ισχύον κανονισμός τιμολόγησης καθώς οι παράμετροι που υπολογίζονται για τον προσδιορισμό της τιμής βασίζονται στην απόδοση των ΟΤΑ στην διαλογή στην πηγή, την εκτροπή οργανικών αποβλήτων από την υγειονομική ταφή, τη συλλογή αποβλήτων συσκευασιών ανά κάτοικο και την πραγματοποιηθείσα ανακύκλωση σε σύνδεση με τους στόχους ανά ΟΤΑ δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί εξ ολοκλήρου. Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) καθορίζονται συντελεστές επίδοσης των ΟΤΑ ανάλογα με:
  1.Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασιών σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα (ΑΣΑ) που διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού
  2.Χωριστή συλλογή και περαιτέρω ανακύκλωση βιοαποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα (ΑΣΑ) που διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού
  3. Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα (ΑΣΑ) που διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού.
  Επειδή εκ των πραγμάτων είτε υπολειτουργούν είτε δεν λειτουργούν τα παραπάνω (π.χ. δεν έχουν αναπτυχθεί ρεύματα διαλογής αποβλήτων σε όλους του δήμους) ο βαθμός επίδοσης ΟΤΑ είναι χαμηλός ή μηδενικός κατά περίπτωση. Αυτός όμως είναι ένας από τους συντελεστές που διαμορφώνουν την τιμή.
  Οι ΦοΔΣΑ πρέπει να έχουν λόγο στον καθορισμό της μεθόδου κοστολόγησης των υπηρεσιών τους.

 • 10 Ιουνίου 2021, 12:09 | Κυρκίτσος Φίλιππος

  Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει σοβαρή συζήτηση στα συναρμόδια υπουργεία για την ΚΥΑ της Παραγράφου 2 του άρθρου 39, διότι η τιμολόγηση με βάση τις επιδόσεις του κάθε ΟΤΑ στην ανακύκλωση θα αυξήσει τις αμφισβητήσεις των ΟΤΑ για την επίτευξη των στόχων τους, που θα διεκδικούν μικρότερο τέλος εισόδου στους ΦΟΔΣΑ. Επίσης, η τιμολόγηση με βάση πολλές επιδόσεις του προηγούμενου έτους δημιουργεί μεγαλύτερη γραφειοκρατεία και πολυπλοκότητα στους ΦΟΣΔΑ και ενδεχομένως να υπάρξουν και περιθώρια για ζαβολιές. Από την στιγμή που το Τέλος Ταφής του άρθρου 38 φθάνει και τα 55 ευρώ ανά τόνο, αυτό από μόνο του είναι το ασφαλέστερο κίνητρο για να αυξήσουν την Διαλογή στην Πηγή όλων των ρευμάτων τους οι ΟΤΑ για να μειωθεί ανάλογα το Τέλος Ταφής. Θα μπορούσε δηλαδή η τιμολόγηση (Τέλος Εισόδου) των ΟΤΑ από τους ΦΟΔΣΑ να είναι ίδια ανά τόνο σε όλους τους ΟΤΑ που εξυπηρετούνται από τον ΦΟΔΣΑ, ώστε να αποφευχθούν οι γκρίνιες και η πολυπλοκότητα. Ας συζητηθεί το θέμα με εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς πριν την σχετική ΚΥΑ της παραγράφου 2.