ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ Ειδικότερες ρυθμίσεις για τη βελτίωση διαχείρισης των αποβλήτων Άρθρο 63 Δημιουργία Δικτύου Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων

1. Οι διαδικασίες εκπόνησης ή ανάθεσης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών, όπως και χωροθέτησης και δημοπράτησης των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων, καθώς και ο συντονισμός και η εποπτεία υλοποίησης αυτών υπάγονται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η λειτουργία και συντήρηση των μονάδων υπάγεται στις αρμοδιότητες των ΦοΔΣΑ. Δύναται να συστήνονται διαπεριφερειακοί ΦοΔΣΑ για την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων. Η χωροθέτηση των εν λόγω μονάδων γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις και τα σχετικά κριτήρια χωροθέτησης του ΕΣΔΑ που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 39/31.08.2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 185) και σύμφωνα με τον ν. 4014/2011 (Α’ 209).
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται η δυναμικότητα των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων της παρ. 1, οι εξυπηρετούμενες από τις μονάδες περιοχές, καθώς και κάθε ειδικός όρος και προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρ. 1.

 • 10 Ιουνίου 2021, 14:44 | Κυρκίτσος Φίλιππος

  Η καύση αποβλήτων ή υπολειμμάτων και γενικότερα οι τεχνολογίες της θερμικής επεξεργασίας αποβλήτων είναι πολύ ακριβές και οι πιο περίπλοκες επιστημονικά και τεχνικά τεχνολογίες. Ταυτόχρονα εγκυμονούν κινδύνους για σοβαρές επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες, στην οικονομία και στο περιβάλλον. Επιπλέον, δεν είναι τυχαίο ότι η ΕΕ δεν συγχρηματοδοτεί πλέον μονάδες θερμικής επεξεργασίας στην πορεία που χαράζει προς την Κυκλική Οικονομία.
  Ταυτόχρονα, στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές τεκμηριωμένες προσεγγίσεις, όπου δείχνουν ότι μπορεί η Ελλάδα να επιτύχει τους υψηλούς στόχους της Κυκλικής Οικονομίας χωρίς να εισάγει στο μίγμα της διαχείρισης αποβλήτων και νέες ακριβές τεχνολογίες θερμικής επεξεργασίας. Η σημαντική αξιοποίηση της ανώτερης ιεραρχίας διαχείρισης αποβλήτων (Πρόληψη, Επαναχρησιμοποιήση, ανακύκλωση & Κομποστοποίηση) μπορούν να επιτύχουν τους διαχρονικούς στόχους και για όσο χρειάζεται μπορεί να αξιοποιηθεί και η χρήση εναλλακτικών καυσίμων σε ήδη υπάρχουσες βιομηχανίες και έτσι να κλείσουμε οριστικά τον κύκλο των αποβλήτων στη χώρα μας.

  Άρα, η απόφαση για να προχωρήσουμε σε κάποια επιλογή θερμικής επεξεργασίας δεν μπορεί να λαμβάνεται από ένα φορέα ή πρόσωπο (ΥΠΕΝ ή Υπουργός ΥΠΕΝ), όπως προβλέπει το άρθρο 63, αλλά να είναι αποτέλεσμα εκτεταμένης επιστημονικής, περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής διερεύνησης-τεκμηρίωσης και σύγκρισης και οπωσδήποτε να είναι επιλογή μετά από διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιστημονικοί & περιβαλλοντικοί φορείς, τοπικές κοινωνίες και οικονομικοί παράγοντες).

  Προτείνεται το ΥΠΕΝ να επανεξετάσει την αναγκαιότητα του άρθρου ή να προβεί σε αλλαγή αυτού του άρθρου ώστε να διασφαλισθεί ότι η απόφαση για μονάδες θερμικής επεξεργασίας να είναι πλήρως τεκμηριωμένη από επιστημονική, περιβαλλοντική, κοινωνική, διαχειριστική και οικονομική άποψη.

 • 10 Ιουνίου 2021, 10:07 | ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΔΣΑ

  Άρθρο 63, αρ. 1. Δύο παρατηρήσεις :
  α. Να αναφερθεί ρητά ότι οι μονάδες αυτές υπάγονται στις ΥΓΟΣ.
  β. Να μην χρησιμοποιηθεί ο όρος «ΦΟΔΣΑ» για τους διαπεριφερειακούς φορείς. Θα υπάρξουν παρανοήσεις. Να προβλεφθεί ότι είναι δυνατή η δημιουργία νέου νομικού προσώπου από τους ΦΟΔΣΑ δύο ή περισσότερων Περιφερειών.

 • 9 Ιουνίου 2021, 16:33 | ΚΕΔΕ

  Οι διατάξεις αυτές μας βρίσκουν παντελώς αντίθετους. Καθιστούν δε την εν λόγω προσέγγισή τους δεόντως προσβλητική για το θεσμό του Α’ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η αρμοδιότητα της διαχείρισης των αποβλήτων είναι αμιγώς τοπική υπόθεση και αφορά αποκλειστικά τους Δήμους. Κάθε διαφορετική νομοθέτηση επί του συγκεκριμένου θέματος καθίσταται αντισυνταγματική. Η Κεντρική Διοίκηση (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας) θα πρέπει να διατηρήσει μόνον έναν συντονιστικό ρόλο.
  Συμπληρωματικά με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω θα πρέπει να γίνει ευρέως αποδεκτό ότι οι Δήμοι όλα αυτά τα χρόνια δεν επιτέλεσαν ποτέ ένα ρόλο απλού συλλέκτη αποβλήτων, αλλά κατείχαν πάντα ένα πρωταγωνιστικό και ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση των αποβλήτων, συμβάλλοντας σε καθημερινή βάση με όλες τις δυνάμεις τους και τα μέσα που διέθεταν στη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και στην ανθρώπινη υγεία. Στο ίδιο πλαίσιο οι Δήμοι θα πρέπει να καταστούν οι αποκλειστικοί πρωταγωνιστές στη δημιουργία του δικτύου Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης των Αποβλήτων και αντιθέτως με όσα αναφέρονται στις διατάξεις του Νομοσχεδίου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας να συνεργαστεί με τους Δήμους κατά την χωροθέτηση των εν λόγω Μονάδων.
  Εν κατακλείδι, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση των απορριμμάτων έχει εγγενή τοπικά χαρακτηριστικά, αλλά και το γεγονός ότι οι Δήμοι όλα αυτά τα χρόνια κατείχαν πάντα ένα πρωταγωνιστικό και ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση των αποβλήτων, συμβάλλοντας καθημερινά με όλες τις δυνάμεις τους και τα μέσα που διέθεταν στη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και στην ανθρώπινη υγεία, απαιτείται η εκ νέου διατύπωση των διατάξεων του συγκεκριμένου άρθρου υπό το πρίσμα οι Δήμοι να καταστούν αποκλειστικοί πρωταγωνιστές στην υλοποίηση των Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης των Αποβλήτων.