Άρθρο 109 – Τροποποίηση άρθρου 5 π.δ. 22/2004 (Α’ 16)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α’ 16) «Οργάνωση και λειτουργία της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής», τροποποιείται ως εξής:
«Στην Ολομέλεια της Διοίκησης (Ο.Δ.) της Ε.Π.Ε. μετέχουν έντεκα (11) μέλη ως ακολούθως:
α) Επτά (7) αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ.), οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ. σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτής και εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Π.Ε.).
β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι (Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτής.
γ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.)
δ) Ένας (1) μη εν ενεργεία Παραολυμπιονίκης, ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών (Σ.Ε.Π.) σύμφωνα με το καταστατικό αυτού
ε) Μία (1) προσωπικότητα κύρους από το χώρο του αθλητισμού που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού».
2. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 τροποποιείται ως εξής:
«5. Τα μέλη της Ολομέλειας της Διοίκησης αποκτούν την ιδιότητά τους, ως ακολούθως:
α) Μέχρι το τέλος του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους των θερινών Παραολυμπιακών Αγώνων, η Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, η Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. και ο Σύλλογος Ελλήνων Παραολυμπιονικών (Σ.Ε.Π.) εκλέγουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 τους αντιπροσώπους τους, με τους αναπληρωτές τους.
β) Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, ο εκπρόσωπος της Γ.Γ.Α. και ο οριζόμενος από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, γνωστοποιούνται στη Γραμματεία της Ε.Π.Ε. εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου και μέχρι τέλους του ίδιου μήνα, η Ολομέλεια της Διοίκησης, μετά από πρόσκληση του εκ των μελών της εκπροσώπου της Γ.Γ.Α., συνέρχεται, στα γραφεία της Ε.Π.Ε., συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει, μεταξύ των μελών της, την Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος»
3. Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν για τη σύνθεση της Ολομέλειας που θα αναδειχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α’ 16) πριν τη λήξη της θητείας της παρούσας, το Φεβρουάριο του έτους 2021. Η παρούσα Ολομέλεια λειτουργεί ως έχει μέχρι την ανάδειξη της νέας σύμφωνα με τα ανωτέρω.