Άρθρο 78 – Καταργούμενες διατάξεις

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Μέρους καταργούνται :(α) το άρθρο 32 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121),(β) το άρθρο 14 του ν. 4479/2017 (Α΄94),(γ) το π.δ. 219/2006 (Α΄ 221), (δ) η υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33565/9-12-2013 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 3169) και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου και κάθε κανονιστική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενο του παρόντος ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με τρόπο διαφορετικό.